menu-icon menu-icon
Domov

Cestovné poistenie

Letná súťaž Groupama poisťovne trvá od 1.7.2016 do 31.8.2016. Cestovné poistenie je možné realizovať jednoducho a rýchlo online. Stačí kliknúť na Cestovné poistenie Groupama

Banka poskytuje k PK poistenie v spolupráci s poisťovňou Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, P. O. Box 32, Miletičova 21, 821 08 Bratislava.

Poistenie vás bude ochraňovať pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do zahraničia.

TIP: Poistenie liečebných nákladov v zahraničí vám pomôže preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko.

Možné náklady za škody, ktoré by ste mohli spôsobiť tretím osobám či už na zdraví, alebo na veciach zahŕňa zodpovednosť za škodu.

Uzatvorenie poistenia:

 • pri žiadosti o vydanie platobnej karty
 • počas platnosti platobnej karty
 • v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky


Cestovné poistenie je možné dojednať ako:

 • individuálne - pre držiteľa platobnej karty
 • rodinné pre držiteľa platobnej karty vydanej k osobnému účtu a jeho rodinných príslušníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti - manžel/ka, druh/družka, deti, žijúce v spoločnej domácnosti, ktoré v deň uzatvorenia poistenia nedovŕšili 18 rokov


Výhody:

 • na celú dobu platnosti platnosti karty
 • automaticky dojednané s územnou platnosťou SVET - platí vo všetkých krajinách sveta s výnimkou krajiny trvalého bydliska poisteného a Slovenskej republiky
 • neobmedzená doba pobytu v zahraničí
 • vo variantoch Standard, Extra, Exclusive, odlišujú sa rozsahom a výškou poistného krytia
 • vo variante Exclusive zahrnuté aj úrazy, ktoré vzniknú pri vykonávaní zimných športov a rekreačného lyžovania
 • k dispozícii 24-hodinová asistenčná služba EuroCross Assistance


Cena poistenia:

Poistné (k 2 ročnej platobnej karte) Standard Extra Exclusive
individuálne 43,75 eur 87,63 eur 112,99 eur
rodinné 109,41 eur 219,08 eur 282,48 eur

 

Asistenčná služba

Pomoc poisteným v prípade vzniku poistnej udalosti ktoréhokoľvek druhu dojednaného poistenia v zahraničí poskytuje asistenčná služba. 24-hodinová asistenčná služba EuroCross Czech Republic je zmluvný partner poisťovne, oprávnený konať v mene poisťovne pri vybavovaní všetkých poistných udalostí. Zaisťuje odovzdanie platobných záruk zahraničnému poskytovateľovi služieb alebo uhradí platbu priamo, ak je jej poistná udalosť riadne a včas oznámená.


EuroCross Assistance Czech Republic

Tel. číslo: +420 2 96 33 96 33
Fax: +420 2 96 33 96 30
E-mail: eurocross@eurocross.cz

SCROLL TO TOP