menu-icon menu-icon
Domov

5 eur za piatu platbu mobilom

Plaťte mobilom a získate až 20 €

Za každých 5 zúčtovaných platieb mobilom (Apple Pay, Google Pay) v období od 1. 11. - 30. 11. 2020 získavate automaticky odmenu vo výške 5 eur. Odmena je pripísaná späť na bežný účet, ku ktorému je vystavená platobná karta od OTP Banky. Využívajte svoju debetnú platobnú kartu (Mastercard, Maestro) aktivovanú vo svojom mobile naplno bez ohľadu na výšku realizovanej transakcie, my vás za to radi odmeníme. Nakupujte mobilom u obchodníka s POS terminálom alebo na internete. Vyplatenie odmeny nie je podmienené využívaním iných produktov v OTP Banke.

Platby, ktoré sa počítajú do odmeny:

 • platby u obchodníkov s POS terminálom
 • nákupy na internete

Pravidlá pre uplatnenie odmeny:

 • zaplaťte minimálne päťkrát prostredníctvom Apple Pay alebo Google Pay
 • dĺžka trvania kampane 1. 11. 2020 - 30. 11. 2020
 • nerozhoduje výška transakcie
 • pri opätovnom vykonaní 5 platieb je priznaná kumulovaná odmena maximálne však do výšky 20 eur na bežný účet

Štatút súťaže

1.    Úvod
Spotrebiteľská súťaž „Výhra za platbu mobilom“ (ďalej „spotrebiteľská hra“, resp. „súťaž“) je určená pre všetkých oslovených klientov OTP Banky, ktorí v čase od 1. – 30. novembra 2020 splnia súťažné podmienky.

Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom súťaže je podpora používania platobných kariet vo vybranej skupine klientov OTP Banky.

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže: OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 335/B, (ďalej aj „Organizátor“, resp. „OTP Banka“).

2. Účastníci súťaže
2.1.    Súťaž je určená pre oslovených klientov OTP Banky, ktorí v čase od 1. novembra do 30. novembra 2020 splnia podmienky súťaže.
2.2.    Súťaž sa vzťahuje na všetky debetné platobné karty s výnimkou darčekových platobných kariet, kariet VISA Classic a VISA Electron.

3. Súťažné podmienky
3.1.    Podmienkou zaradenia do súťaže je realizovať počas sledovaného obdobia (1. november – 30. november) minimálne 5 transakcií uskutočnených prostredníctvom Google Pay a Apple Pay prostredníctvom tokenizovanej platobnej karty Mastercard alebo Maestro vydanej OTP Bankou Slovensko, a.s.
3.2.    Za každých 5 realizovaných a zaúčtovaných platieb bez ohľadu na výšku transakcie, získava súťažiaci automaticky odmenu vo výške 5 EUR.
3.3.    Za opakované splnenia súťažných podmienok (ďalších 5 platieb platobnou kartou v súťažnom období) má klient nárok na opakovanú odmenu 5 EUR.
3.4.    Klient má nárok na kumuláciu odmien pri opätovnom splnení súťažných podmienok až do výšky 20 EUR v uvedenom súťažnom období pre jeden vedený účet (to znamená, že spolu môžu byť podmienky pre vyplatenie odmeny pre jeden vedený účet splnené štyri krát). Výhra bude vyplatená na bežný účet výhercu vedený v OTP Banke.
3.5.    Ak má klient k účtu vydaných viac kariet Mastercard alebo Maestro, do súťaže sa počíta súčet transakcií realizovaných prostredníctvom Google Pay alebo Apple Pay všetkými platobnými kartami vydanými k jednému účtu, ktoré boli v súťažnom období realizované aj zaúčtované. Ak má klient vedených v OTP Banke viac účtov, každý účet sa môže zapojiť do súťaže samostatne a získať výhru až do výšky 20 EUR.
3.6.   Účasť v súťaži nie je podmienená využívaním iných produktov v OTP Banke klientom.

4. Výhry v súťaži
4.1.    Výhrou v súťaži je finančná odmena 5 EUR za každé (aj opakované) splnenie súťažných podmienok.
4.2.    Maximálna výhra pre jedného klienta je limitovaná na odmenu vo výške 20 EUR pre každý účet, v rámci ktorého boli realizované transakcie prostredníctvom Google Pay alebo Apple Pay v zmysle stanovených súťažných podmienok.
4.3.    Výhry sú pripisované na bežný účet klienta vedený k debetnej karte MasterCard alebo Maestro, ktorá je zaradená do súťaže.
4.4.    Výhry sú pripisované kumulatívne po skončení súťaže a vyhodnotení splnenia súťažných podmienok, najneskôr do 15. januára 2021.

5. Ochrana osobných údajov
5.1.    Zapojením sa do súťaže účastník berie na vedomie, že Organizátor bude spracúvať osobné údaje účastníka v rozsahu nevyhnutnom na zapojenie do súťaže, na identifikáciu a kontaktovanie účastníka s cieľom vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum a výška transakcie. S osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenia GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností Organizátora v súvislosti s účasťou účastníka na súťaži.
5.2     Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vykonania súťaže, zdokumentovania jej priebehu, vyhodnotenia a archivácie výsledkov.
5.3     Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie však do 30. 4. 2021. Účastník má právo najmä požadovať od Organizátora potvrdenie informácie o spracúvaní jeho osobných údajov; na prístup k týmto osobným údajom; informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo na prenosnosť  údajov; právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu a právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov. Účastník je oprávnený uplatniť svoje práva u Organizátora písomne na ktorejkoľvek pobočke OTP Banky alebo listom zaslaným na adresu Organizátora.
5.4.    V prípade otázok alebo sťažností  pre oblasť ochrany osobných údajov sa účastník môže písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu. Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@otpbanka.sk alebo listom na adresu OTP Banka Slovensko, a.s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
5.5.    Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa príslušnej právnej úpravy, najmä identifikačné údaje Organizátora, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže), rozsah spracúvaných osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.
5.6.    Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na každej pobočke OTP Banky, na webovej stránke OTP Banky v časti Právne informácie www.otpbanka.sk/pravne-informacie.

6. Záverečné ustanovenia
6.1.    Za dodržiavanie pravidiel tejto spotrebiteľskej hry je zodpovedný jej Organizátor (OTP Banka).
6.2.    Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže, stanovenými týmto štatútom. Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi platným zákonom o dani z príjmov. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
6.3.    Štatút spotrebiteľskej hry je zverejnený na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.
6.4.    Organizátor si vyhradzuje právo tento štatút kedykoľvek jednostranne zmeniť, ako aj právo súťaž zrušiť. Zmeny podmienok súťaže alebo ukončenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.
6.5.    Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Bratislava, 30. októbra 2020

Zistite, aké jednoduché je platiť mobilom

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/20eur-platby-mobilom
chat OTP OnlineChat