menu-icon menu-icon
Domov

CRS

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O CRS


CRS alebo Spoločný štandard vykazovania (v angličtine „Common Reporting Standard“, skrátene „CRS“) je systém pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti vypracovaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), s cieľom medzinárodného boja proti daňovým únikom a daňovým podvodom nielen v Slovenskej republike, ale vo všetkých štátoch, ktoré k CRS pristúpili, resp. pristúpia.

V súvislosti s CRS bol na území Slovenskej republiky prijatý zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2016.

K Spoločnému štandardu vykazovania sa v súčasnosti zaviazalo viac ako 100 krajín vrátane všetkých členských štátov EÚ, ako aj krajín, ktoré sú hlavnými svetovými finančnými centrami.

CRS sa vzťahuje tak na fyzické osoby, ako aj právnické osoby s bydliskom/so sídlom v inej krajine ako je Slovenská republika (všeobecne tzv. daňoví nerezidenti), pričom jeho cieľom je poskytnúť zúčastňujúcim sa krajinám prehľad o finančných aktívach, ktoré ich daňoví rezidenti majú v zahraničí. Primárne sa CRS týka depozitných účtov a investičných produktov.

V súlade s CRS bude OTP Banka Slovensko a.s. zisťovať daňovú rezidenciu klientov (miesto registrácie na platenie dane z príjmu) a DIČ (TIN) a to v žiadosti o poskytnutie produktu formou čestného vyhlásenia. V prípade zmeny daňovej rezidencie je klient zodpovedný za zmenu údajov prostredníctvom nového čestného vyhlásenia, ktoré sa bude zhodovať s jeho faktickým a právnym stavom. Klient má právo údaje o svojej daňovej rezidencii kedykoľvek zmeniť prostredníctvom príslušného formulára na pobočke.

V zmysle CRS sú finančné inštitúcie povinné oznámiť miestnym daňovým úradom finančné účty, ktorých priamy alebo nepriamy držiteľ je daňový rezident zahraničnej krajiny. Podľa CRS sa vyžaduje tiež výmena informácií medzi daňovými úradmi zúčastňujúcich sa krajín.

Z pôsobnosti CRS je vyňaté USA, ktoré v boji proti daňovým únikom má povinnosť si automaticky vymieňať informácie podľa existujúcich medzinárodných zmlúv FATCA. Hlavným rozdielom medzi dohodou v oblasti FATCA a CRS je ten, že kým FATCA požaduje zisťovanie a hlásenie výlučne amerických daňových subjektov, CRS požaduje zisťovanie a hlásenie daňových rezidentov všetkých zúčastnených krajín.

 

BASIC INFORMATION ABOUT CRS


Common Reporting Standard (CRS) is a standardized system for the automatic exchange of tax and financial information on a global level, which was developed by the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in 2014 with the purpose to combat against the tax evasion and the tax frauds on international level in the all states that acceded to or intend to accede to the CRS.
Regarding the CRS, the Slovak republic has enacted an act No. 359/2015 Coll. on automatic exchange of financial account information in the field of taxation and on the amendment to certain acts, which entered into force on 1st January 2016.

More than 100 countries including all EU member states and countries that represents major word financial centers have acceded to the CRS.

The CRS applies to natural persons, legal entities with residency and/or seat in the other country than the Slovak Republic (generally called “tax non-residents”), whereas the aim is to provide to participating countries the review of financial assets of their tax residents abroad. Primarily, the CRS is related to deposit accounts and to the investment products. 

In compliance with CRS, OTP Banka Slovensko, a.s. is obliged to identify tax residence of its clients (place of the registration for payment of income tax) and their TIN. OTP Banka Slovensko, a.s. fulfills this obligation through client´s declaration contained in the product application form. In case of tax residence change, the client shall be responsible to change his/her tax residence data through new tax residence declaration compliant with client´s factual and legal status. The client is entitled to change the information about his/her tax residence at any time, by means of respective form at the bank´s point of sales.

All participating countries are required to report financial accounts directly or indirectly owned by tax resident of foreign countries to their local tax authority. The CRS also requires the exchange of information between tax offices of the participating countries.

The USA is excluded from the scope of the CRS as far as USA is obliged to exchange the information on the basis of existing international agreements FATCA. The main difference between FATCA and CRS is, that FATCA requires to identify and report American tax subjects exclusively, whereas CRS requires to identify and report tax residents of all the participating countries.

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/crs