menu-icon menu-icon
Domov

Aktivujte si elektronické bankovníctvo

Poradíme vám, ako si zjednodušiť život a ušetriť čas. Aktivujte si elektronické bankovníctvo a svoje financie môžete nielen vybaviť pohodlne z domu, ale k tomu ešte vyhrať 30 €.

Využívajte naplno služby elektronického bankovníctva

  • zaplaťte poukážky alebo platby na iný účet online
  • nastavte si trvalé príkazy na pravidelné platby
  • majte kedykoľvek prehľad o svojich financiách a zostatkoch na účte
  • môžete si upraviť limity na svojej karte a zablokovať ju v prípade straty

 

Prejdite na online služby banky a môžete vyhrať 30 €

Ak si v čase od 15. 7. do 14. 9. zriadite služby elektronického bankovníctva a prihlásite sa do aplikácie, až 500 z vás môže získať 30 € na svoj účet.

Neváhajte a rozhodnite sa pre moderné spravovanie svojho účtu prostredníctvom elektronického bankovníctva

 

Pomôžeme vám aktivovať si elektronické bankovníctvo

Zastavte sa v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky a radi vám pomôžeme nielen zriadiť elektronické bankovníctvo ale aj predstavíme možnosti, ktoré aplikácia ponúka.
 
 

Štatút súťaže

1. Úvod: Súťaž „Aktivujte si elektronické bankovníctvo“ (ďalej „súťaž“) je určená pre všetkých oslovených klientov OTP Banky (ďalej len „účastník“), ktorí nemajú zriadené elektronické bankovníctvo. Účelom súťaže je podpora aktívnych prihlásení do elektronického bankovníctva. Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor a vyhlasovateľ akcie: OTP Banka Slovensko, a. s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 335/B, (ďalej aj „Organizátor“, resp. „OTP Banka“).

2. Účastníci

Súťaž je určená pre všetkých oslovených klientov OTP Banky, ktorí nemajú zriadené elektronické bankovníctvo.

3. Podmienky súťaže

3.1. Do súťaže bude zaradený každý oslovený klient OTP Banky, ktorý si v období od 15 .7. 2021 (00.00 hod.) do 14. 9. 2021 (24.00 hod.) zriadi a súčasne sa prihlási sa do elektronického bankovníctva OTP Banky.

3.2. Účasť v súťaži nie je podmienená aktívnymi operáciami po prihlásení do elektronického bankovníctva.

3.3. Podmienkou zaradenia do súťaže sú riadne vyplnené kontaktné údaje v rámci služby elektronického bankovníctva, konkrétne mobilné telefóne číslo a e-mailová adresa. 3.4. Do súťaže budú zaradení klienti starší ako 18 rokov.

4. Odmeny

4.1. Zo súťažiacich, ktorí splnia podmienky súťaže podľa bodu 3 v období od 15. 7. 2021 do 14. 8. 2021 bude vyžrebovaných 250 účastníkov, ktorí získajú finančnú výhru v hodnote 30 eur.

4.2. Zo súťažiacich, ktorí splnia podmienky súťaže podľa bodu 3 v období od 15. 8. 2021 do 14. 9. 2021 bude vyžrebovaných 250 účastníkov, ktorí získajú finančnú výhru v hodnote 30 eur.

4.3. Súťažiaci, ktorí splnili podmienky súťaže a boli zaradení do žrebovania podľa bodu 4.1. tohto štatútu nebudú zaradení do žrebovania v nasledujúcom súťažnom období podľa bodu 4.2 štatútu.

4.4. Vyžrebovaným účastníkom súťaže bude výhra pripísaná na účet vedený v OTP Banke.

5. Hodnotenie akcie

5.1. Žrebovanie výhercov podľa bodu 4.1. tohto štatútu prebehne do 24. 8. 2021 pod notárskym dozorom.

5.2. Žrebovanie výhercov podľa bodu 4.2. tohto štatútu prebehne do 24. 9. 2021 pod notárskym dozorom.

6. Vyplácanie odmien:

6.1. Vyplatenie výhier zo žrebovania podľa bodu 5.1. bude realizované na účet výhercov do 31. 8. 2021

6.2. Vyplatenie výhier zo žrebovania podľa bodu 5.2. bude realizované na účet výhercov do 30. 9. 2021

6.3. Vyplatenie výhry na účet je považované zároveň za oznámenie o výhre účastníkom súťaže. Nevyžrebovaným účastníkom súťaže nebude zasielané žiadne oznámenie.

6.4. S výhrou je klient oprávnený nakladať podľa vlastného uváženia. 6.5. Reklamáciu nároku na pripísanie výhry v rámci pravidiel tejto súťaže si môže klient uplatniť u Organizátora písomne v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky alebo listom zaslaným na adresu Organizátora. 6.6. V zmysle platnej daňovej legislatívy sú výhry z tejto súťaže v hodnote do 350 eur oslobodené od dane vyberanej zrážkou.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Zapojením sa do súťaže účastník berie na vedomie, že Organizátor bude spracúvať osobné údaje účastníka v rozsahu nevyhnutnom na zapojenie do súťaže a identifikáciu účastníka s cieľom vyhodnotenia a odovzdania odmeny, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/korešpondenčná adresa, číslo účtu. S osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenia GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností Organizátora v súvislosti s účasťou účastníka na súťaži.

7.2 Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vykonania súťaže, zdokumentovania jej priebehu, vyhodnotenia a archivácie výsledkov.

7.3 Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania odmien, najdlhšie však do 30. 9. 2021. Účastník má právo najmä požadovať od Organizátora potvrdenie informácie o spracúvaní jeho osobných údajov; na prístup k týmto osobným údajom; informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo na prenosnosť údajov; právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu a právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov. Účastník je oprávnený uplatniť svoje práva u Organizátora písomne v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky alebo listom zaslaným na adresu Organizátora.

7.4. V prípade otázok alebo sťažností pre oblasť ochrany osobných údajov sa účastník môže písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu. Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@otpbanka.sk alebo listom na adresu OTP Banka Slovensko, a.s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.

7.5. Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa príslušnej právnej úpravy, najmä identifikačné údaje Organizátora, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže), rozsah spracúvaných osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

7.6. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú v každej pobočke OTP banky, na webovej stránke OTP Banky v časti Právne informácie https://www.otpbanka.sk/pravne-informacie.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Za dodržiavanie pravidiel tejto súťaže je zodpovedný jej Organizátor (OTP Banka).

8.2. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami, stanovenými týmto štatútom. Zdaňovanie odmien sa riadi platným zákonom o dani z príjmov. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

8.3. Štatút súťaže je zverejnený na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.

8.4. Organizátor si vyhradzuje právo tento štatút kedykoľvek jednostranne zmeniť, ako aj právo súťaž zrušiť. Zmeny podmienok alebo ukončenie akcie bude zverejnené na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.

8.5. Na odmeny nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka nemožno odmeny vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

 

Bratislava, 13. 7. 2021

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.