menu-icon menu-icon
Domov

Etický kódex OTP Banky Slovensko, a. s.

Hodnotami skupiny OTP a rovnako aj OTP Banky Slovensko, a.s., sú najmä vysoká úroveň profesionality a etiky podnikania smerujúcich k dobrým obchodným vzťahom založených na vzájomnej dôvere, udržaniu a zvyšovaniu hodnoty podielov pre akcionárov a k prinášaniu pridanej hodnoty pre našich klientov. Neodmysliteľnou súčasťou princípov dodržiavaných v OTP Banke Slovensko, a. s. je striktné dodržiavanie legislatívy a usmernení, princípov obozretného podnikania, vnútorných predpisov a postupov, ako aj politiky nulovej tolerancie voči korupcii a akejkoľvek forme nekalého konania. 

Transparentnosť a obozretnosť v interných procesoch a dôsledné dodržiavanie etických štandardov predstavuje jednu z kľúčových zásad nielen pre top manažment, ale tiež pre všetkých zamestnancov OTP Banky Slovensko, a.s. s cieľom vybudovania dôveryhodnosti, dobrého mena a rešpektu v rámci bankového trhu na Slovensku, ako aj v medzinárodnom prostredí. Stále rastúce konkurenčné prostredie je výzvou pre vedenie banky, aby bola naďalej zachovávaná naša konkurencieschopnosť, kvalita, výkonnosť a trvalo udržateľný rast podnikania.

Súhrnom spomenutých zásad je Etický kódex, ktorý prezentuje dlhodobo stabilný a jednoznačný postoj OTP Banky Slovensko a.s. k obchodnej etike.

Jedným z účelov etickej regulácie je podporiť dobrovoľné dodržiavanie Etického kódexu a zvýšiť povedomie a všeobecnú akceptáciu etických pravidiel. Pre dosiahnutie tohto cieľa je dôležité zaoberať sa etickými otázkami a prípadmi v rámci OTP Banky Slovensko, a.s.


V prípade akéhokoľvek podozrenia z etického prečinu je v našom vlastnom záujme, aby ten, kto ho zistí, ho oznámil. Etické prečiny možno v prípade zamestnanca oznámiť jedným z predvídaných spôsobov podľa príslušného interného predpisu, klienti majú možnosť najmä kontaktovať Banku:

 • písomne na adrese OTP Banka Slovensko, a.s., oddelenie Compliance, Štúrova 5, 813 54  Bratislava
 • telefonicky na číslach 02/5979 2213, 02/5979 2282
 • e-mailom compliance.OTP@otpbanka.sk

Oznamovanie porušenia noriem a neetického správania
Whistleblowing

Na základe zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o bankách“) OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej tiež „Banka“) zaviedla whistleblowing systém ako účinný a spoľahlivý mechanizmus na podporu ohlasovania potenciálnych alebo skutočných porušení ustanovení zákona o bankách a legislatívy týkajúcej sa obozretného podnikania, vrátane nariadenia (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti.

Oznamovateľ podnetu - osoba podávajúca podnet ohľadne porušenia noriem a neetického správania. Banka zodpovedá za garanciu diskrétneho zachádzania s Oznamovateľom po odoslaní a spracovaní podnetu.

Podnet ohľadne porušenia noriem - hlásenie o porušení alebo možnom porušení právnych, vnútrobankových či etických noriem Banky alebo závažných protispoločenských aktivít zamestnancov Banky. Podnet ohľadne porušenia noriem zahŕňa aj podnet ohľadne neetického správania (hlásenie o porušovaní etiky).

Pri nahlasovaní porušení alebo možných porušení noriem a /alebo neetického správania máte ako oznamovateľ podnetu právo podať podnet anonymne alebo neanonymne. Nahlásením anonymného podnetu môže byť prešetrenie ukončené bez toho, aby sa dospelo k záveru ak informácie nie sú dostatočné/ vhodné pre riešenie nahláseného podnetu. Podaním anonymného podania o porušení sa zbavujete možnosti byť účastníkom prešetrenia podnetu o porušení, a tým aj vyrozumení o výsledkoch nahlásenia. Ako oznamovateľ máte právo kedykoľvek v priebehu šetrenia podnetu uviesť svoju totožnosť. Banka môže v prípade potreby vyžiadať dodatočné informácie alebo požiadať o objasnenie už nahlásených informácií. Oznamovateľ môže k nahlásenému podnetu o porušení kedykoľvek doplniť ďalšie relevantné údaje.

Nahlasovanie porušení alebo možných porušení by malo byť uskutočnené v dobrej viere, t. j. oznamovateľ podnetu by v momente nahlásenia porušenia mal byť presvedčený o pravdivosti poskytovaných informácií.

Podnet porušenia noriem a neetického správania môžete nahlásiť nasledovnou formou:

 1. osobne - na pobočke Banky
 2. e-mailom - na compliance.OTP@otpbanka.sk
 3. telefonicky - prostredníctvom Kontaktného centra pondelok až piatok od 08:00 hod. do 20:00 hod. na číslach: 0850 111 222 (pre volania zo Slovenska) a +421 2 5720 5080 (pre volania zo zahraničia).
 4. poštou - zaslaním na adresu: Tím Compliance, OTP Banka Slovensko a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, Slovensko
 5. prostredníctvom Diskrétnej zóny v OTP Portáli určenej pre zamestnancov Banky

 


 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/eticky-kodex