menu-icon menu-icon
Domov

FATCA

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FATCA

FATCA alebo „Foreign Accounts Tax Compliance Act" je zákon Spojených štátov amerických prijatý v roku 2010 s úmyslom obmedziť daňové úniky amerických občanov a daňových rezidentov USA prostredníctvom zahraničných finančných účtov.

FATCA vyžaduje, aby osoby zo Spojených štátov Amerických vrátane fyzických osôb, ktoré žijú mimo územia USA, hlásili finančné účty, ktoré majú mimo územia USA a vyžaduje, aby zahraničné finančné inštitúcie hlásili úradu Internal Revenue Service (IRS) svojich amerických klientov (IRS je alternatívou slovenských finančných úradov). FATCA IRS umožňuje zhromažďovanie údajov o účtoch amerických osôb, pričom za americkú osobu sa v zmysle medzivládnej dohody IGA považuje občan alebo fyzická osoba, ktorá je rezidentom USA, obchodná spoločnosť alebo právnická osoba založená v USA alebo podľa právneho poriadku USA alebo ktoréhokoľvek zo štátov v USA. Daňovým rezidentom USA tak môže byť napríklad:

• Občan USA vrátane osoby narodenej v USA, pričom môže byť daňovým rezidentom aj v inej krajine (v prípade, že nestratil občianstvo USA),
• Osoba s bydliskom v USA vrátane osôb vlastniacich Zelenú kartu,
• Niektoré osoby, ktorých pobyt v USA prekročí určenú hranicu počtu dní v roku,
• Podnikateľské subjekty podliehajúce legislatíve USA.

V súlade so zákonom č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií a o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s medzivládnou dohodou medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými (Medzivládna dohoda IGA) o zlepšení dodržiavania daňových predpisov v medzinárodnom meradle a uskutočňovaní zákona FATCA, je OTP Banka Slovensko, a.s. povinná zisťovať, ohlasovať a reportovať údaje a informácie o účtoch, ktoré sú priamo alebo nepriamo vlastnené daňovými rezidentmi USA, teda osôb, ktoré boli identifikované ako americké osoby.

S cieľom splnenia tejto povinnosti je OTP Banka Slovensko a.s. povinná identifikovať a klasifikovať svojich klientov, čo má za následok, že v žiadosti o poskytnutie produktu budú klienti povinní poskytovať čestné vyhlásenie slúžiace na stanovenie FATCA statusu s uvedením amerického DIČ (TIN). V prípade zmeny FATCA statusu je klient zodpovedný za zmenu údajov o svojej daňovej rezidencii prostredníctvom nového Vyhlásenia FATCA, ktoré sa bude zhodovať s jeho faktickým a právnym stavom. Klient má právo údaje o svojej daňovej rezidencii kedykoľvek zmeniť prostredníctvom príslušného formulára na pobočke.

OTP Banka Slovensko, a.s., IČO 31318916, zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, odd. SA. Vl. č. 335/B sa na webových stránkach IRS zaregistrovala ako Registered Deemed Compliant FFI a obdržala GIIN: UH5299.00008.ME.703.

 

BASIC INFORMATION ABOUT FATCA

FATCA or „Foreign Accounts Tax Compliance Act" is the act issued by the United States of America in 2010 for the purpose of limitation the tax evasion of American citizens and tax residents of the USA through the foreign financial accounts.

FATCA requires that persons from the USA, including the persons living outside the USA, shall be obliged to report their financial accounts, that are held outside the USA and foreign financial institutions are obliged to report their American clients to the Internal Revenue Service (IRS) (IRS is an alternative of the Slovak Financial Administration). FATCA allows IRS to collect information about the American persons´ accounts. In compliance with the Intergovernmental agreement IGA, the American person shall be considered: a citizen of the USA; a natural person with residency in the USA; a company or legal person established in the USA or established in  compliance with American legal system; a company established in compliance with legal system of any state within the USA.
The tax resident of the USA may be:

• US citizen including a person born in the USA; this person may be a tax resident in another country (without losing US citizenship), 
• A person with a residency in the USA including persons possessing  green card,
• Persons without residency in the USA, if  their stay in the USA exceeds the specified limit of days per year,
• Business entities subject to legislation of the USA.

In compliance with an act No. 359/2015 Coll. on automatic exchange of financial account information in the field of taxation and on the amendment to certain acts and in compliance with the Intergovernmental agreements between SR and USA (the Intergovernmental agreements IGA) on improvement of compliance with tax rules on an international scale and on realizing the FATCA act, OTP Banka Slovensko, a.s. shall be obliged to verify, notify and report information of the accounts owned directly or indirectly by tax residents of the USA (persons identified as American persons).     

In connection with abovementioned, OTP Banka Slovensko, a.s. is obliged to identify and classify its clients, therefore clients will be obliged to provide declaration about their FATCA status and in concerned cases also their TIN.  In case of FATCA status change, the client shall be responsible to change his/her tax residence data through new FATCA declaration compliant with client´s factual and legal status. The client is entitled to change the information about his/her tax residence at any time, by means of respective form at the bank´s point of sales.

OTP Banka Slovensko, a.s., Identification number: 31318916, registered in the Commercial Register: District Court Bratislava I, Section: Sa., Insert No. 335/B  has been registered with the IRS as a Registered Deemed Compliant FFI and assigned with  the following GIIN: UH5299.00008.ME.703.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/fatca