menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie obchodu

OTP Banka Slovensko, a. s., ponúka širokú škálu produktov financovania obchodu a exportu a dokumentárnych obchodov/služieb pre svojich firemných klientov, ktoré umožňujú spoločnostiam zlepšiť fungovanie ich zahraničného obchodu a financovať svoje obchodné a exportné aktivity.

Záruky a akreditívy sú veľmi obľúbené u firiem, ktoré potrebujú zaistiť  bezproblémovosť platieb a kontrolu nad tovarom a peňažnými  tokmi. Konkurencieschopné ceny, individuálny prístup a naše odborné znalosti v oblasti zahraničného obchodu – sú naše hlavné výhody, ktoré pomáhajú našim zákazníkom ušetriť čas a peniaze.

OTP Banka Slovensko, a. s. poskytuje svojim klientom nasledovné produkty:

 

Naši špecialisti vám radi poskytnú ďalšie podrobnosti a odpovedia na Vaše otázky týkajúce sa financovania obchodu a exportu:

Kontakt Telefónne číslo E-mail 
Ing. Eva Zezulová +421 2 5979 2466   zezulova_e@otpbanka.sk
Ing. Ivan Belay +421 2 5979 2465 belay@otpbanka.sk
Ing. Martin Rymarenko +421 2 5979 2445  rymarenko@otpbanka.sk

Bankové záruky

OTP Banka Slovensko, a. s. poskytuje:

 • Platobné záruky - zabezpečujú splnenie platobného záväzku dlžníka
  • Záruka za úhradu faktúry/kúpnej ceny
  • Záruka za zaplatenie lízingových splátok
  • resp. iných platobných záväzkov
 • Neplatobné záruky - zaisťujú splnenie neplatobného záväzku dodávateľa/zhotoviteľa
  • Záruka za ponuku/účasť v tendri/vo verejnej súťaži (Tender Guarantee, Bid Bond)
  • Záruka za vrátenie akontácie
  • Záruka za dobré splnenie kontraktu/zhotovenie diela
  • Záruka za zádržné
  • Záruka za záručnú lehotu predmetu dodania/diela
 • Záruky v prospech colných úradov - colné záruky a záruky za zabezpečenie spotrebnej dane
 • Záruky podľa zvyklostí a požiadaviek príslušného teritória poskytujeme vo forme standby akreditívov a protizáruk.
 • Iné - napríklad za karnety TIR, za úhradu súdnych trov a poplatkov, za stratené námorné konosamenty a zmenky alebo za záväzky z iných dohôd.

Výhody poskytovaných záruk:

 • posilňujú dôveryhodnosť dlžníka vo vzťahu k veriteľovi
 • zlepšujú konkurencieschopnosť a vyjednávaciu pozíciu  klientov - dodávateľov (pri neplatobných zárukách)
 • eliminácia obchodného rizika predávajúceho na minimum
 • možnosť získania akontácie (zálohovej platby)
 • v prípade zádržného z kontraktu, jeho uvoľnenie oproti záruka tým zrýchlenie jeho cashflow
 • predloženie záruky namiesto zloženia kaucie (fin. prostriedkov) pri ponukách do verejnej súťaže
 • možnosť získania odkladu platby od dodávateľa (možnosť financovania odloženej platby prostredníctvom Forfaiting-u)

Dokumenty na stiahnutie:

 • Žiadosť o vystavenie bankovej záruky
 • Žiadosť o vystavenie bankovej záruky za tretiu osobu
 • Žiadosť o vystavenie colnej záruky
 • Žiadosť o zmenu podmienok bankovej záruky

Dokumentárne akreditívy

Dokumentárny akreditív je písomný záväzok banky vystavený na základe príkazu klienta (odberateľa) voči dodávateľovi zaplatiť dohodnutú sumu, ak sú splnené podmienky definované v listine akreditívu a  príjemca akreditívu predloží potrebné doklady. Výhodou je formálnosť vzťahu a istota platieb pri splnení všetkých stanovených podmienok. Dokumentárny akreditív je viazaný výhradne na doklady, a nie na dodávku tovaru. Pre dodávateľa/exportéra znamená istotu zaplatenia tovaru po splnení podmienok stanovených v akreditíve.

Druhy akreditívov:

 • avizovaný - oprávnenému (beneficient) je avizujúcou bankou „iba“ oznámený, a to bez vstupu banky do záväzku
 • potvrdený - avizujúca banka akreditív na základe žiadosti či splnomocnenia vystavujúcej banky potvrdí, čím pre ňu vzniká rovnaký platobný záväzok ako pre vystavujúcu banku (solidárne ručenie)
 • revolvingový - po výplate sumy alebo v stanovených lehotách sa automaticky obnoví na svoju pôvodnú výšku
 • prevoditeľný - všetky alebo časť práv z akreditívu a jeho podmienky môžu byť prevedené na iný subjekt (spoločnosť), ktorý takto nadobúda právo využiť akreditív a dostať úhradu
 • stand-by - je v podstate zárukou vo forme akreditívu, ktorým možno zabezpečiť nielen platobné, ale aj neplatobné záväzky, obdobne ako pri bankových zárukách (účasť v tendri, za splnenie podmienok kontraktu atď.)
 • Back to Back alebo protiakreditív - vystavenie akreditívu na základe prijatého akreditívu, ktorý slúži ako zábezpeka na vystavenie samostatného akreditívu napr. v prospech výrobcu alebo subdodávateľa

Výhody Dokumentárneho Akreditívu

Z pohľadu Importéra/Kupujúceho:

 • bezpečnosť finančných prostriedkov v prípade, že Predávajúci zlyhá pri dodaní/odoslaní tovaru
 • nastavenie podmienok akreditívu dáva možnosť zabezpečenia požadovanej kvality tovaru a dodania
 • výplata je až po splnení všetkých podmienok predpísaných akreditívom
 • akreditív ako silný zaisťovací nástroj umožňuje importérovi vyrokovať s Predávajúcim výhodné cenové podmienky
 • možnosť financovania importných aktivít kupujúceho

Z pohľadu Exportéra/Predávajúceho:

 • za platbu Kupujúceho ručí banka Predávajúceho a teda vzniká pohľadávka voči vystavujúcej banke, nie Kupujúcemu
 • pohľadávku Predávajúceho z exportného akreditívu s odloženou splatnosťou môže banka odkúpiť  (zrýchlenie cashflow predávajúceho) – financovanie formou Forfaiting-u (link)
 • možnosť poskytnúť financovanie Kupujúceho - formou Postfinancovania (postshipment financing) alebo formou Diskontu odloženej platby

OTP Banka Slovensko, a.s. sa zúčastňuje v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD) Programu pre napomáhanie obchodu (Trade Facilitation Program) ako potvrdzujúca banka. Touto cestou môže OTP Banka Slovensko, a. s. potvrdiť / financovať akreditívy vystavené inými bankami z rizikovejších teritórií  na základe záruky poskytnutej EBRD.

Dokumenty na stiahnutie:

Dokumentárne Inkasá

Dokumentárne inkaso je platobný nástroj, pri ktorom sa prostredníctvom bánk vydajú tretej osobe (kupujúcemu/importérovi) dokumenty oprávňujúce nakladať s tovarom, alebo iné doklady oproti:

 • zaplateniu inkasnej sumy (D/P – documents against payment), alebo
 • akceptácii zmenky (D/A - documents against acceptance), alebo
 • splneniu iných podmienok.

Banka sa nezaväzuje za kupujúceho platiť, t.j. ide o platobný záväzok kupujúceho.

Použitie Dokumentárneho inkasa:

 • ak sú medzi obchodnými partneri vzťahy založené na dlhších, overených obchodných kontraktoch s pozitívnymi skúsenosťami
 • ak neexistuje pochybnosti o platobnej schopnosti kupujúceho
 • ak obchodní partneri nie sú ochotní realizovať dodávku tovaru len oproti hladkej platbe

Výhody Dokumentárneho inkasa

Z pohľadu Importéra/Kupujúceho:

 • možnosť disponovania prostriedkami až do momentu predloženia príkazu k úhrade, čo umožňuje kupujúcemu väčšiu flexibilitu
 • v prípade zmenkového inkasa možnosť získať od predávajúceho odklad platby
 • jednoduché a rýchle vybavenie

Z pohľadu Exportéra/Predávajúceho:

 • vydanie dokumentov až po zaplatení, resp. akceptácii zmenky
 • v prípade, že dopravným dokumentom sú námorné, resp. riečne konosamenty, predávajúci má až do momentu splnenia inkasnej podmienky istotu, že tovar zostáva k jeho dispozícii
 • nižšie cenové náklady ako pri Dokumentárnom akreditíve (link)
 • jednoduché a rýchle vybavenie

Dokumenty na stiahnutie:

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.