menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie obchodu

OTP Banka Slovensko, a.s., ponúka širokú škálu produktov financovania obchodu a exportu a dokumentárnych obchodov/služieb pre svojich firemných klientov, ktoré umožňujú spoločnostiam zlepšiť fungovanie ich zahraničného obchodu a financovať svoje obchodné a exportné aktivity.

Záruky a akreditívy sú veľmi obľúbené u firiem, ktoré potrebujú zaistiť bezproblémovosť platieb a kontrolu nad tovarom a peňažnými tokmi. Konkurencieschopné ceny, individuálny prístup a naše odborné znalosti v oblasti zahraničného obchodu - sú naše hlavné výhody, ktoré pomáhajú našim zákazníkom ušetriť čas a peniaze.

OTP Banka Slovensko, a.s. poskytuje svojim klientom nasledovné produkty:

 

Naši špecialisti vám radi poskytnú ďalšie podrobnosti a odpovedia na vaše otázky týkajúce sa financovania obchodu a exportu:

Kontakt Telefónne číslo E-mail 
Ing. Eva Zezulová +421 2 5979 2466   zezulova_e@otpbanka.sk
Ing. Ivan Belay +421 2 5979 2465 belay@otpbanka.sk

Bankové záruky

OTP Banka Slovensko, a. s. poskytuje:

 • Platobné záruky - zabezpečujú splnenie platobného záväzku dlžníka
  • Záruka za úhradu faktúry/kúpnej ceny
  • Záruka za zaplatenie lízingových splátok
  • resp. iných platobných záväzkov
 • Neplatobné záruky - zaisťujú splnenie neplatobného záväzku dodávateľa/zhotoviteľa
  • Záruka za ponuku/účasť v tendri/vo verejnej súťaži (Tender Guarantee, Bid Bond)
  • Záruka za vrátenie akontácie
  • Záruka za dobré splnenie kontraktu/zhotovenie diela
  • Záruka za zádržné
  • Záruka za záručnú lehotu predmetu dodania/diela
 • Záruky v prospech colných úradov - colné záruky a záruky za zabezpečenie spotrebnej dane
 • Záruky podľa zvyklostí a požiadaviek príslušného teritória poskytujeme vo forme standby akreditívov a protizáruk.
 • Iné - napríklad za karnety TIR, za úhradu súdnych trov a poplatkov, za stratené námorné konosamenty a zmenky alebo za záväzky z iných dohôd.

Výhody poskytovaných záruk:

 • posilňujú dôveryhodnosť dlžníka vo vzťahu k veriteľovi
 • zlepšujú konkurencieschopnosť a vyjednávaciu pozíciu klientov - dodávateľov (pri neplatobných zárukách)
 • eliminácia obchodného rizika predávajúceho na minimum
 • možnosť získania akontácie (zálohovej platby)
 • v prípade zádržného z kontraktu, jeho uvoľnenie oproti záruke a tým zrýchlenie jeho cashflow
 • predloženie záruky namiesto zloženia kaucie (fin. prostriedkov) pri ponukách do verejnej súťaže
 • možnosť získania odkladu platby od dodávateľa (možnosť financovania odloženej platby prostredníctvom Forfaiting-u)

Dokumenty na stiahnutie:

Dokumentárne akreditívy

Dokumentárny akreditív je písomný záväzok banky vystavený na základe príkazu klienta (odberateľa) voči dodávateľovi zaplatiť dohodnutú sumu, ak sú splnené podmienky definované v listine akreditívu a  príjemca akreditívu predloží potrebné doklady. Výhodou je formálnosť vzťahu a istota platieb pri splnení všetkých stanovených podmienok. Dokumentárny akreditív je viazaný výhradne na doklady, a nie na dodávku tovaru. Pre dodávateľa/exportéra znamená istotu zaplatenia tovaru po splnení podmienok stanovených v akreditíve.

Druhy akreditívov:

 • avizovaný - oprávnenému (beneficient) je avizujúcou bankou „iba“ oznámený, a to bez vstupu banky do záväzku
 • potvrdený - avizujúca banka akreditív na základe žiadosti či splnomocnenia vystavujúcej banky potvrdí, čím pre ňu vzniká rovnaký platobný záväzok ako pre vystavujúcu banku (solidárne ručenie)
 • revolvingový - po výplate sumy alebo v stanovených lehotách sa automaticky obnoví na svoju pôvodnú výšku
 • prevoditeľný - všetky alebo časť práv z akreditívu a jeho podmienky môžu byť prevedené na iný subjekt (spoločnosť), ktorý takto nadobúda právo využiť akreditív a dostať úhradu
 • stand-by - je v podstate zárukou vo forme akreditívu, ktorým možno zabezpečiť nielen platobné, ale aj neplatobné záväzky, obdobne ako pri bankových zárukách (účasť v tendri, za splnenie podmienok kontraktu atď.)
 • Back to Back alebo protiakreditív - vystavenie akreditívu na základe prijatého akreditívu, ktorý slúži ako zábezpeka na vystavenie samostatného akreditívu napr. v prospech výrobcu alebo subdodávateľa

Výhody Dokumentárneho akreditívu

Z pohľadu Importéra/Kupujúceho:

 • bezpečnosť finančných prostriedkov v prípade, že Predávajúci zlyhá pri dodaní/odoslaní tovaru
 • nastavenie podmienok akreditívu dáva možnosť zabezpečenia požadovanej kvality tovaru a dodania
 • výplata je až po splnení všetkých podmienok predpísaných akreditívom
 • akreditív ako silný zaisťovací nástroj umožňuje importérovi vyrokovať s Predávajúcim výhodné cenové podmienky
 • možnosť financovania importných aktivít kupujúceho

Z pohľadu Exportéra/Predávajúceho:

 • za platbu Kupujúceho ručí banka Predávajúceho a teda vzniká pohľadávka voči vystavujúcej banke, nie Kupujúcemu
 • pohľadávku Predávajúceho z exportného akreditívu s odloženou splatnosťou môže banka odkúpiť (zrýchlenie cashflow predávajúceho) - financovanie formou Forfaiting-u (link)
 • možnosť poskytnúť financovanie Kupujúceho - formou Postfinancovania (postshipment financing) alebo formou Diskontu odloženej platby

OTP Banka Slovensko, a.s. sa zúčastňuje v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBRD) Programu pre napomáhanie obchodu (Trade Facilitation Program) ako potvrdzujúca banka. Touto cestou môže OTP Banka Slovensko, a.s. potvrdiť / financovať akreditívy vystavené inými bankami z rizikovejších teritórií na základe záruky poskytnutej EBRD.

Dokumenty na stiahnutie:

Dokumentárne inkasá

Dokumentárne inkaso je platobný nástroj, pri ktorom sa prostredníctvom bánk vydajú tretej osobe (kupujúcemu/importérovi) dokumenty oprávňujúce nakladať s tovarom alebo iné doklady oproti:

 • zaplateniu inkasnej sumy (D/P - documents against payment), alebo
 • akceptácii zmenky (D/A - documents against acceptance), alebo
 • splneniu iných podmienok.

Banka sa nezaväzuje za kupujúceho platiť, t.j. ide o platobný záväzok kupujúceho.

Použitie Dokumentárneho inkasa:

 • ak sú medzi obchodnými partnermi vzťahy založené na dlhších, overených obchodných kontraktoch s pozitívnymi skúsenosťami
 • ak neexistujú pochybnosti o platobnej schopnosti kupujúceho
 • ak obchodní partneri nie sú ochotní realizovať dodávku tovaru len oproti hladkej platbe

Výhody Dokumentárneho inkasa

Z pohľadu Importéra/Kupujúceho:

 • možnosť disponovania prostriedkami až do momentu predloženia príkazu k úhrade, čo umožňuje kupujúcemu väčšiu flexibilitu
 • v prípade zmenkového inkasa možnosť získať od predávajúceho odklad platby
 • jednoduché a rýchle vybavenie

Z pohľadu Exportéra/Predávajúceho:

 • vydanie dokumentov až po zaplatení, resp. akceptácii zmenky
 • v prípade, že dopravným dokumentom sú námorné, resp. riečne konosamenty, predávajúci má až do momentu splnenia inkasnej podmienky istotu, že tovar zostáva k jeho dispozícii
 • nižšie cenové náklady ako pri Dokumentárnom akreditíve
 • jednoduché a rýchle vybavenie

Dokumenty na stiahnutie:

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/financovanie-obchodu