menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie obnovy bytového domu s podporou EÚ

Úvery pre riešenie financovania projektov zvýšenia energetickej hospodárnosti bytových domov s výhodnou úrokovou sadzbou.

Financovanie projektov je podporené z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Poskytnutie úverových zdrojov umožnil mechanizmus zdieľaného rizika holdingového fondu National Development Fund II., a.s. (NDF II.), ktorého správcom je spol. Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) a zároveň ich poskytnutie podlieha pravidlám Schémy štátnej pomoci pre úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov) vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 22. júna 2017 (119/2017) v aktuálnom znení (ďalej „Schéma štátnej pomoci“).

Čo ponúka?

 • finančné prostriedky vo výške max. 1 mil. EUR na financovanie projektu zvýšenia energetickej hospodárnosti bytového domu na území Slovenskej republiky, so splatnosťou od 1 do 25 rokov
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným úverom na obnovu bytového domu s možnosťou výberu optimálneho úročenia s fixáciou aj na 3, 5, 7 alebo 10 rokov 
 • jednorazové alebo postupné účelové čerpanie na základe predložených dokumentov, potvrdzujúcich účel projektu a financovania
 • anuitné alebo lineárne splácanie s možnosťou odkladu 1. splátky istiny až do 24 mesiacov
 • jednoduché zabezpečenie formou vinkulácie prostriedkov účtu fondu prevádzky, údržby a opráv

Pre koho je určený?

Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, v mene a na účet ktorých koná spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca domu.

Základné podmienky poskytnutia úveru

 • platobná disciplína vlastníkov pri platení úhrad spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a príspevkov do fondu opráv je priaznivá (počet neplatičov je nižší ako 15%) 
 • fond prevádzky, údržby a opráv je vytváraný s dostatočnou rezervou
 • predmetom financovania je projekt obnovy bytového domu na zvýšenie jeho energetickej hospodárnosti, ktorým sa zníži celková spotreba energie v bytovom dome na úroveň nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov alebo budov s takmer nulovou potrebou energie 
 • v rámci projektu obnovy bytového domu sú akceptovateľné náklady súvisiace nasledovnými účelmi:
  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov;
  • Izolácia striech vrátane výstavby novej šikmej strechy;
  • Izolácia fasádnych stien a sokla;
  • Izolácia pivničných stropov a deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi;
  • Výmena okien, vchodových dverí a ďalších otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch;
  • Odstránenie systémových porúch bytových domov;
  • Modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia spotreby tepla;
  • Výmena alebo renovácia odovzdávacej stanice tepla alebo kotolne, ako aj systémov na prípravu teplej vody;
  • Závažné opravy alebo výmena systémov vykurovania a teplej vody;
  • Výmena alebo oprava spoločne využívaných technických systémov budovy (kanalizácia, elektrické zariadenia požiarnej ochrany, rozvody pitnej vody, zariadenia vetracích systémov a rozvody plynu);
  • Závažné opravy výťahov alebo ich výmena a nahradenie energeticky efektívnejšími výťahmi;
  • Modernizácia osvetlenia;
  • Náklady na realizáciu časti projektu, ktorá sa týka opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a energií z obnoviteľných zdrojov;
  • Stavebné úpravy bytových domov, ktorým sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
  • a vyvolané výdavky súvisiace s vyššie uvedenými účelmi – napríklad - demontáž a montáž hromozvodov a dažďových zvodov / parapetných dosiek, sušiakov, klimatizačných jednotiek a satelitov / nového zábradlia na lodžii a balkóne / zasklenia balkóna; opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok v spoločných priestoroch, omietok, obkladov stien, podláh; prestavba odkvapového chodníka; úpravy strechy súvisiace s obnovou budovy; kotvenie balkónových dosiek; sanácia vlhkého muriva, odvodnenie suterénu, oprava schodiskových stupňov a vstupov, výmena zábradlia, úprava povrchov v spoločných priestoroch; maliarske a natieračské práce a podobne; automatický zabezpečovací systém vstupov; ďalšie obdobné výdavky.
 • predmetom financovania nesmie byť
  • refundovanie nákladov, ktoré vzniknú pred podaním žiadosti o úver
  • refinancovanie a/alebo reštrukturalizovanie existujúceho dlhu bytového domu
  • bezúčelové čerpanie akejkoľvek časti úveru na obnovu bytového domu s podporou EÚ
  • výstavba nového bytového domu
  • poskytnutie úveru, ktorý je mezanínovým úverom alebo podriadeným dlhom alebo úverom, ktorý predstavuje formu investície do vlastného majetku klienta a vylučuje akýkoľvek úver, ktorý je podriadený na základe akejkoľvek dohody akémukoľvek inému úveru alebo dlhovému nástroju vzniknutému príslušnému klientovi
 • na projekt alebo jeho časť, ktorý má byť predmetom financovania, nebola podaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov/ pomoci z iných grantových schém alebo zdrojov EÚ/ SR
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov/ správca domu a vlastník bytu/ nebytového priestoru v bytovom dome spĺňa podmienky vyplývajúce zo Schémy štátnej pomoci 
 • projektovaná investícia a dodávateľ je schválený zákonom požadovanou väčšinou vlastníkov bytov/nebytových priestorov v bytovom dome
 • s podmienkami a zabezpečením úveru súhlasí min. 2/3 väčšina všetkých vlastníkov
 • poskytnutie jednotlivých úverov na obnovu bytového domu s podporou EÚ (podpísanie zmluvy k úveru a realizovanie čerpania) je možné najneskôr do 31.12.2023

Osobitné povinnosti pre úver

 • k žiadosti o úver, predloženie projektovej dokumentácie vrátane energetického hodnotenia k obnove bytového domu a čestných vyhlásení ako záväzného potvrdenia a vyhlásenia zhotoviteľa projektovej dokumentácie, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov/správcu domu a vlastníkov bytov/nebytových priestorov, ktorí sú podnikmi, k požadovaným kritériám NDF II. a Schémy štátnej pomoci 
 • po dokončení projektu, zaslanie Slovenskej informačnej a energetickej agentúre (SIEA) a banke energetického certifikátu budovy a údajov o skutočnej spotrebe energie na vykurovanie a energie na prípravu teplej vody (vrátane dokladov preukazujúcich túto reálnu spotrebu) za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred realizáciou obnovy a za tri ročné vyúčtovacie obdobia nasledujúce po dokončení obnovy bytového domu
 • pravidelne počas 3 po sebe idúcich ročných obdobiach (vždy do 20.1.), zaslanie banke a NDF II.  „Monitorovacej správy projektu energetickej hospodárnosti bytového domu“, ktorá bude prílohou k zmluvy o úvere
 • umožnenie monitorovacích návštev, kontrol, auditov zo strany NDF II., SIH., Inštitúcií EÚ a Vnútroštátnych orgánov SR a predkladanie požadovaných informácií v súvislosti s úverom na obnovu bytového domu s podporou EÚ 
 • poskytnutie banke alebo relevantným Inštitúciám EÚ alebo Vnútroštátnym orgánom dokumentov, informácií v súvislosti s Úverom na obnovu bytového domu s podporou EÚ vrátane dokumentov/ informácií potrebných pre splnenie reportovacích povinností
 • udelenie súhlasu banke k poskytovaniu požadovaných informácií, týkajúcich sa kontrol a povinného reportingu pre NDF II. / SIH a pre inštitúcie splnomocnené NDF II.
 • archivovanie všetkých dokumentov súvisiacich s Úverom na obnovu bytového domu s podporou EÚ, minimálne po dobu desiatich (10) rokov od uzavretia zmluvy o úvere

Úver na obnovu bytového domu s podporou EÚ je poskytovaný na základe predloženej písomnej žiadosti a požadovaných podkladov, po individuálnom zhodnotení hospodárenia bytového domu, projektu obnovy bytového domu a oprávnenosti kritérií pre tento typ financovania, stanovený NDF II. a Schémou štátnej pomoci.

Podrobnejšie informácie o podmienkach Úveru na obnovu bytového domu s podporou EÚ vrátane aktuálnej výšky úrokových sadzieb a poplatkov vám radi poskytnú poradcovia v regionálnych micro a korporátnych centrách OTP Banky Slovensko, a.s.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/financovanie-obnovy-bd-s-eu