menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie obnovy bytového domu s podporou EÚ

Úvery pre riešenie financovania projektov zvýšenia energetickej hospodárnosti bytových domov s výhodnou úrokovou sadzbou.

Financovanie projektov je podporené z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Poskytnutie úverových zdrojov umožnil mechanizmus zdieľaného rizika holdingového fondu National Development Fund II., a.s. (NDF II.), ktorého správcom je spol. Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) a zároveň ich poskytnutie podlieha pravidlám Schémy štátnej pomoci pre úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov) vydanej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, zverejnenej v Obchodnom vestníku dňa 22. júna 2017 (119/2017) v aktuálnom znení (ďalej „Schéma štátnej pomoci“).

Čo ponúka?

 • finančné prostriedky vo výške max. 1 mil. EUR na financovanie projektu zvýšenia energetickej hospodárnosti bytového domu na území Slovenskej republiky, so splatnosťou od 1 do 20 rokov
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným úverom na obnovu bytového domu s možnosťou výberu optimálneho úročenia s fixáciou aj na 3, 5, 7 alebo 10 rokov 
 • jednorazové alebo postupné účelové čerpanie na základe predložených dokumentov, potvrdzujúcich účel projektu a financovania
 • anuitné alebo lineárne splácanie s možnosťou odkladu 1. splátky istiny až do 24 mesiacov
 • jednoduché zabezpečenie formou vinkulácie prostriedkov účtu fondu prevádzky, údržby a opráv

Pre koho je určený?

Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, v mene a na účet ktorých koná spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca domu.

Základné podmienky poskytnutia úveru

 • platobná disciplína vlastníkov pri platení úhrad spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a príspevkov do fondu opráv je priaznivá (počet neplatičov je nižší ako 15%) 
 • fond prevádzky, údržby a opráv je vytváraný s dostatočnou rezervou
 • predmetom financovania je projekt obnovy bytového domu na zvýšenie jeho energetickej hospodárnosti, ktorým sa zníži celková spotreba energie v bytovom dome na úroveň nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov alebo budov s takmer nulovou potrebou energie 
 • v rámci projektu obnovy bytového domu sú akceptovateľné náklady súvisiace nasledovnými účelmi:
  • Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov;
  • Izolácia striech vrátane výstavby novej šikmej strechy;
  • Izolácia fasádnych stien a sokla;
  • Izolácia pivničných stropov a deliacich konštrukcií medzi bytmi a nebytovými priestormi;
  • Výmena okien, vchodových dverí a ďalších otvorových konštrukcií v spoločných priestoroch;
  • Odstránenie systémových porúch bytových domov;
  • Modernizácia vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácia systémov merania a riadenia spotreby tepla;
  • Výmena alebo renovácia odovzdávacej stanice tepla alebo kotolne, ako aj systémov na prípravu teplej vody;
  • Závažné opravy alebo výmena systémov vykurovania a teplej vody;
  • Výmena alebo oprava spoločne využívaných technických systémov budovy (kanalizácia, elektrické zariadenia požiarnej ochrany, rozvody pitnej vody, zariadenia vetracích systémov a rozvody plynu);
  • Závažné opravy výťahov alebo ich výmena a nahradenie energeticky efektívnejšími výťahmi;
  • Modernizácia osvetlenia;
  • Náklady na realizáciu časti projektu, ktorá sa týka opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a energií z obnoviteľných zdrojov;
  • Stavebné úpravy bytových domov, ktorým sa umožní prístup pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
  • a vyvolané výdavky súvisiace s vyššie uvedenými účelmi – napríklad - demontáž a montáž hromozvodov a dažďových zvodov / parapetných dosiek, sušiakov, klimatizačných jednotiek a satelitov / nového zábradlia na lodžii a balkóne / zasklenia balkóna; opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok v spoločných priestoroch, omietok, obkladov stien, podláh; prestavba odkvapového chodníka; úpravy strechy súvisiace s obnovou budovy; kotvenie balkónových dosiek; sanácia vlhkého muriva, odvodnenie suterénu, oprava schodiskových stupňov a vstupov, výmena zábradlia, úprava povrchov v spoločných priestoroch; maliarske a natieračské práce a podobne; automatický zabezpečovací systém vstupov; ďalšie obdobné výdavky.
 • predmetom financovania nesmie byť
  • refundovanie nákladov, ktoré vzniknú pred podaním žiadosti o úver
  • refinancovanie a/alebo reštrukturalizovanie existujúceho dlhu bytového domu
  • bezúčelové čerpanie akejkoľvek časti úveru na obnovu bytového domu s podporou EÚ
  • výstavba nového bytového domu
  • poskytnutie úveru, ktorý je mezanínovým úverom alebo podriadeným dlhom alebo úverom, ktorý predstavuje formu investície do vlastného majetku klienta a vylučuje akýkoľvek úver, ktorý je podriadený na základe akejkoľvek dohody akémukoľvek inému úveru alebo dlhovému nástroju vzniknutému príslušnému klientovi
 • na projekt alebo jeho časť, ktorý má byť predmetom financovania, nebola podaná žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov/ pomoci z iných grantových schém alebo zdrojov EÚ/ SR
 • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov/ správca domu a vlastník bytu/ nebytového priestoru v bytovom dome spĺňa podmienky vyplývajúce zo Schémy štátnej pomoci 
 • projektovaná investícia a dodávateľ je schválený zákonom požadovanou väčšinou vlastníkov bytov/nebytových priestorov v bytovom dome
 • s podmienkami a zabezpečením úveru súhlasí min. 2/3 väčšina všetkých vlastníkov
 • poskytnutie jednotlivých úverov na obnovu bytového domu s podporou EÚ (podpísanie zmluvy k úveru a realizovanie čerpania) je možné najneskôr do 31.12.2023

Osobitné povinnosti pre úver

 • k žiadosti o úver, predloženie projektovej dokumentácie vrátane energetického hodnotenia k obnove bytového domu a čestných vyhlásení ako záväzného potvrdenia a vyhlásenia zhotoviteľa projektovej dokumentácie, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov/správcu domu a vlastníkov bytov/nebytových priestorov, ktorí sú podnikmi, k požadovaným kritériám NDF II. a Schémy štátnej pomoci 
 • po dokončení projektu, zaslanie Slovenskej informačnej a energetickej agentúre (SIEA) a banke energetického certifikátu budovy a údajov o skutočnej spotrebe energie na vykurovanie a energie na prípravu teplej vody (vrátane dokladov preukazujúcich túto reálnu spotrebu) za dve ročné vyúčtovacie obdobia pred realizáciou obnovy a za tri ročné vyúčtovacie obdobia nasledujúce po dokončení obnovy bytového domu
 • pravidelne počas 3 po sebe idúcich ročných obdobiach (vždy do 20.1.), zaslanie banke a NDF II.  „Monitorovacej správy projektu energetickej hospodárnosti bytového domu“, ktorá bude prílohou k zmluvy o úvere
 • umožnenie monitorovacích návštev, kontrol, auditov zo strany NDF II., SIH., Inštitúcií EÚ a Vnútroštátnych orgánov SR a predkladanie požadovaných informácií v súvislosti s úverom na obnovu bytového domu s podporou EÚ 
 • poskytnutie banke alebo relevantným Inštitúciám EÚ alebo Vnútroštátnym orgánom dokumentov, informácií v súvislosti s Úverom na obnovu bytového domu s podporou EÚ vrátane dokumentov/ informácií potrebných pre splnenie reportovacích povinností
 • udelenie súhlasu banke k poskytovaniu požadovaných informácií, týkajúcich sa kontrol a povinného reportingu pre NDF II. / SIH a pre inštitúcie splnomocnené NDF II.
 • archivovanie všetkých dokumentov súvisiacich s Úverom na obnovu bytového domu s podporou EÚ, minimálne po dobu desiatich (10) rokov od uzavretia zmluvy o úvere

Úver na obnovu bytového domu s podporou EÚ je poskytovaný na základe predloženej písomnej žiadosti a požadovaných podkladov, po individuálnom zhodnotení hospodárenia bytového domu, projektu obnovy bytového domu a oprávnenosti kritérií pre tento typ financovania, stanovený NDF II. a Schémou štátnej pomoci.

Podrobnejšie informácie o podmienkach Úveru na obnovu bytového domu s podporou EÚ vrátane aktuálnej výšky úrokových sadzieb a poplatkov vám radi poskytnú poradcovia v regionálnych micro a korporátnych centrách OTP Banky Slovensko, a.s.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.