menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie obnovy bytového fondu

Investičné úvery pre komplexné riešenie financovania obnovy bytového fondu.

Výhody investičného úveru na obnovu bytového fondu

 • nízke spracovateľské poplatky
 • čerpanie úveru postupne alebo jednorázovo, bezhotovostnou formou na dohodnutý účel
 • možnosť refundovania už vynaložených oprávnených nákladov realizovaných v priebehu posledných 6 mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver
 • splácanie mesačne, štvrťročne podľa požiadaviek zohľadňujúcich tvorbu a splácanie do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytovom dome
 • možnosť aj anuitného splácania
 • možnosť výberu optimálneho úročenia
  • fixovaná úroková sadzba s možnosťou výberu fixácie na obdobie 3 alebo 5 rokov
  • variabilná úroková sadzba s možnosťou výberu 3, 6 alebo 12-mesačnej referenčnej sadzby EURIBOR
 • možnosť prefinancovania úveru na obnovu bytového domu v inej banke


Kto môže získať investičný úver na obnovu bytového fondu?

 • ste spoločenstvo vlastníkov bytov zriadené na správu bytového domu
 • ste vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v správe správcovskej spoločnosti/ bytového družstva na základe uzatvorenej Zmluvy o výkone správy


Charakteristika investičných úverov na obnovu bytového fondu:

 • splátkový úver v EUR až do výšky 100 % investičných nákladov
 • so splatnosťou do 20 rokov
 • s účelom financovania
  • zateplenie bytového domu
  • oprava alebo rekonštrukcia striech, schodísk, výťahu, spoločných priestorov
  • oprava statických a systémových porúch bytového domu
  • výmena okien, vstupných dverí, oprava balkónov, lodžií, fasády a pod.
 • forma zabezpečenia úveru
  • vinkulácia fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške min. 2 mesačných splátok istiny a úrokov
  • záložné právo na pohľadávky fondu opráv, prevádzky a údržby alebo
  • banková záruka Slovenskej záručnej a rozvojovej banky do výšky 100% istiny úveru


Podmienky poskytnutia investičného úveru na obnovu bytového fondu:

 • poskytnutie po odsúhlasení investície, podmienok financovania a formy zabezpečenia úveru najmenej dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu
 • po splnení ostatných bankou stanovených podmienok pre poskytnutie úveru
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.