menu-icon menu-icon
Domov

Financovanie projektov z EÚ fondov

Chcete využiť prostriedky z fondov Európskej únie na financovanie investičných zámerov vašej firmy? OTP Banka je pripravená byť vaším spoľahlivým partnerom pri využívaní fondov Európskej únie v každom programovom období.

Európska únia alokovala pre Slovenskú republiku finančné prostriedky za účelom podpory rozvoja vybraných projektov. Strategickým cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti, výkonnosti regiónov a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja slovenskej ekonomiky.

Financovanie projektov podporovaných z fondov EÚ je zabezpečované z prostriedkov:

 • EÚ (štrukturálne fondy, Kohézny fond a iné)
 • národných verejných zdrojov (zo štátneho rozpočtu a samospráv)
 • súkromných zdrojov (vlastné zdroje realizátora projektu, resp. úverové zdroje)

Pomoc EÚ sa realizuje prostredníctvom nasledovných finančných nástrojov:

 • Štrukturálne fondy - zo Štrukturálnych fondov sa poskytuje finančná pomoc do regiónov, ktoré z hľadiska ekonomického a sociálneho nedosahujú primeranú úroveň
  • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)
  • Európsky sociálny fond (ESF)
 • Kohézny fond - z Kohézneho fondu sú financované veľké projekty (environmentálne a dopravná infraštruktúra), pri ktorých je žiadateľom štát ako celok
 • Európsky poľnohospodársky fond pre podporu rozvoja vidieka (EAFRD)
 • Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH/EFF)


OTP Banka ponúka pre malých a stredných podnikateľov, firmy, obce, mestá, samosprávne kraje i neziskové organizácie rad produktov a služieb:

 • úvodnú informáciu k problematike EÚ fondov, príp. aj odporúčanie kontaktu na externé poradenské spoločnosti, ktoré ponúkajú komplexné služby od poskytnutia informácií o možnostiach čerpania fondov z EÚ, vyplnenia žiadosti o grant, cez prípravu, vypracovanie projektu až po servis po schválení projektu
 • vydanie nezáväzného prísľubu, ktorý deklaruje pripravenosť banky zúčastniť sa na spolufinancovaní projektu za predpokladu splnenia štandardných podmienok pre poskytnutie úveru, stanovených bankou
 • vydanie záväzného úverového prísľubu po schválení projektu riadiacim orgánom. Slúži ako záväzné potvrdenie o účasti banky na financovaní projektu do dňa podpísania úverovej zmluvy
 • otp PREMIUM konto– bežný účet, ktorý slúži na príjem prostriedkov zo Štátneho rozpočtu SR a príspevku z  fondov EÚ a v rámci balíkov služieb (PLUS, EXTRA a MAX) je k dispozícií zadarmo
 • vystavenie bankovej záruky - platobnej záruky za nenávratný finančný príspevok poskytnutý v rámci spolufinancovania projektov
 • predfinancovanie/ spolufinancovanie projektov podporovaných z fondov Európskej únie prostredníctvom úverových produktov:
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.