menu-icon menu-icon
Domov

Hypotekárny úver pre mladých

Ak máte menej ako 35 rokov a váš príjem nepresahuje stanovenú hranicu, využite pre financovanie svojho bývania možnosť zníženia úrokovej sadzby o štátny príspevok pre mladých vo výške 3 % počas obdobia 5 rokov od čerpania úveru.

Najdôležitejšie výhody produktu

 • expresne rýchle spracovanie úveru už do 48 hodín a bez príplatku,
 • odklad splátok istiny po dobu až 5 rokov,
 • možnosť realizovať mimoriadne splátky úveru bez poplatku, nielen počas prvých 5 rokov splatnosti,
 • možnosť čerpať úver už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností,
 • možnosť realizovať mimoriadnu splátku až do výšky 20% z úveru bez poplatku pri výročí podpisu zmluvy,
 • zníženie úrokovej sadzby v prípade aktívneho využívania bežného účtu.


Parametre produktu

 • neobmedzená výška úveru od 3 500 € až do 90 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti (zvýhodnenie štátnym príspevkom do výšky 50 000 €),
 • výber dĺžky obdobia fixácie úrokovej sadzby na 1, 3, 5 alebo 10 rokov,
 • lehota splatnosti od 4 do 30 rokov.

Podmienky úveru

 • Zabezpečenie záložným právom na tuzemskú nehnuteľnosť - úver je možné čerpať už po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
 • Preukázanie účelu úveru na investície do nehnuteľnosti


Doklady potrebné k podaniu žiadosti o úver

1. Dva doklady totožnosti

2. Príjem

 • zo závislej činnosti - potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti a výpisy z bežného účtu za posledné 3 ukončené kalendárne mesiace,
 • z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku - daňové priznanie za posledné dve ukončené zdaňovacie obdobia a Potvrdenie o výške daňovej povinnosti,
 • zo sociálnych dávok dlhodobého charakteru - platné doklady, preukazujúce priznanie a charakter sociálnej dávky (invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský dôchodok, výživné, rodičovský príspevok, a pod.).

3. Účel

 • pri kúpe nehnuteľnosti - originál alebo overená kópia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy,
 • pri vysporiadaní spoluvlastníckych podielov manželov – dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • pri dedičskom konaní – právoplatné rozhodnutie o dedičstve,
 • pri výstavbe nehnuteľnosti alebo zmene dokončenej stavby:
  • list vlastníctva k stavebnému pozemku
  • právoplatné stavebné povolenie
  • geometrický plán (ak bol vyhotovený)
  • schválený projekt stavby
  • rozpočet nákladov stavby
  • zmluvu o dielo, príp. o výstavbe
 • pri rekonštrukcii nehnuteľnosti - bločky a faktúry.

4. Predmet zabezpečenia

 • znalecký posudok,
 • list vlastníctva,
 • aktuálna kópia z katastrálnej mapy (ak už nie je súčasťou znaleckého posudku),
 • v prípade rozostavanej stavby navyše:
  • geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
  • stavebné povolenie
  • projektová dokumentácia
  • rozpočtové náklady na stavbu
SCROLL TO TOP