menu-icon menu-icon
Domov

Získajte 5 eur za platbu kreditkou

Máte túto kreditnú kartu a nikdy ste ju nepoužili? Zaplaťte s ňou teraz a urobte si dvojnásobnú radosť.
Tešiť sa budete nielen z nákupu, ale získate od nás späť 5 eur. Zaplaťte svojou kreditnou kartou od 1. do 31. júla 2021 aspoň 15 eur a získate späť 5 eur.

Teraz sa to naozaj oplatí

Využívajte naplno všetky výhody kreditnej karty:

  • nakúpite teraz a platíte neskôr
  • využívate bezúročné obdobie až 45 dní
  • v rámci súťaže vám vrátime späť 5 eur
  • môžete jednorazovo splatiť celú dlžnú sumu alebo iba povinnú minimálnu splátku
  • získate finančnú rezervu na čokoľvek


Kreditnú kartu môžete použiť na:

  • platbu v obchode prostredníctvom platobného terminálu
  • nákup tovaru a služieb na internete
  • dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov


Ak svoju kreditnú kartu ešte nemáte aktivovanú, urobíte tak jednoducho cez svoje elektronické bankovníctvo (Internet banking, Mobil banking) alebo priamo pri platbe na POS termináli zadaním správneho PIN kódu.

Stačia vám k tomu identifikačné údaje, ktoré ste dostali v bezpečnostnej obálke spolu s kreditnou kartou.
Ak tieto údaje nemáte, môžete o požiadať o ich vydanie v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky na Slovensku.

Štatút súťaže

1.    Úvod
Marketingová akcia „Opráš svoju kreditnú kartu“ (ďalej „akcia“) je určená pre všetkých oslovených  klientov OTP Banky, ktorí majú vydanú kreditnú kartu (ďalej len „účastník“).

Účelom marketingovej akcie je podpora platieb kreditnou kartou.

Akcia nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Organizátor a vyhlasovateľ akcie: OTP Banka Slovensko, a. s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 335/B, (ďalej aj „Organizátor“, resp. „OTP Banka“).

2.    Účastníci
Akcia je určená pre všetkých oslovených klientov OTP Banky, ktorí majú v banke vydanú kreditnú kartu a za posledných 12 mesiacov nerealizovali kartou, hodinkami alebo mobilom žiadnu transakciu.

3.    Podmienky akcie
3.1.    Do akcie bude zaradený každý oslovený klient OTP Banky, ktorý v  období od 1. 7. 2021 (00.00 hod.) do 31. 7. 2021 (24.00 hod.) zrealizuje transakciu/transakcie v minimálnej výške 15 eur  svojou kreditnou kartou (hlavnou alebo dodatkovou) a zároveň mu budú v tomto období platby aj zúčtované.

3.2.    Do akcie sa počítajú všetky transakcie realizované a zúčtované z kartového účtu v stanovenom období (vrátane výberov z ATM), podľa bodu 3.1.


4.    Odmeny
4.1.    Po splnení podmienok akcie bude klientovi bankou na  kartový účet pripísaná odmena vo výške 5 eur a to najneskôr do 31. 8. 2021.

4.2.    Klient má nárok len na jednu odmenu v priebehu trvania tejto akcie bez ohľadu na výšku transakcií na úverovom účte v priebehu obdobia akcie (min. však v sume 15 eur).

5.    Hodnotenie akcie
5.1.    Každý klient, ktorý splnil podmienky podľa bodu 3 tohto štatútu automaticky získava nárok na odmenu v hodnote 5 eur.

5.2.    Podmienkou pre vyplatenie odmeny je realizácia a zúčtovanie transakcií na kartovom účte klienta v období od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021.

5.3.    V čase pripísania odmeny musí mať každý klient OTP Banky, ktorý splnil podmienky, vedený úverový účet príslušnej kreditnej karty, ktorá bola zapojená do akcie. Zároveň v tomto čase nemôže mať podanú výpoveď zmluvy kreditnej karty.

6.    Vyplácanie odmien
6.1.    Klientovi bude odmena pripísaná na kartový účet najneskôr do 31. 8. 2021. Pripísanie odmeny na účet je považované zároveň za oznámenie o splnení podmienok v rámci pravidiel tejto akcie.

6.2.    Po pripísaní odmien na kartový účet, je klient oprávnený s odmenou nakladať podľa vlastného uváženia.

6.3.    Reklamáciu nároku na pripísanie odmeny v rámci pravidiel tejto akcie si môže klient uplatniť u Organizátora písomne v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky alebo listom zaslaným na adresu Organizátora.

6.4.    V zmysle platnej daňovej legislatívy je za vysporiadanie prípadných daňových povinností zodpovedná odmenená osoba.

7. Ochrana osobných údajov
7.1.     Zapojením sa do akcie účastník berie na vedomie, že Organizátor bude spracúvať osobné údaje účastníka v rozsahu nevyhnutnom na zapojenie do akcie a identifikáciu účastníka s cieľom vyhodnotenia a odovzdania odmeny, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/korešpondenčná adresa. S osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenia GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a teda toto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností Organizátora v súvislosti s účasťou účastníka na akcii.

7.2    Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vykonania akcie, zdokumentovania jej priebehu, vyhodnotenia a archivácie výsledkov.

7.3    Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania akcie a doručovania odmien, najdlhšie však do 30. 9. 2021. Účastník má právo najmä požadovať od Organizátora potvrdenie informácie o spracúvaní jej osobných údajov; na prístup k týmto osobným údajom; informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané; právo požadovať opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo na prenosnosť  údajov; právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane namietania proti profilovaniu a právo podať sťažnosť na úrad na ochranu osobných údajov. Účastník je oprávnený uplatniť svoje práva u Organizátora písomne v ktorejkoľvek pobočke OTP Banky alebo listom zaslaným na adresu Organizátora.

7.4.    V prípade otázok alebo sťažností  pre oblasť ochrany osobných údajov sa účastník môže písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu. Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@otpbanka.sk alebo listom na adresu OTP Banka Slovensko, a.s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
7.5.    Účastník zapojením sa do akcie potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa príslušnej právnej úpravy, najmä identifikačné údaje Organizátora, účel spracúvania osobných údajov (realizácia akcie), rozsah spracúvaných osobných údajov, dobe uchovávania osobných údajov, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby podľa Nariadenia GDPR a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov.

7.6.    Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na každej pobočke OTP Banky, na webovej stránke OTP Banky v časti Právne informácie https://www.otpbanka.sk/pravne-informacie.

8. Záverečné ustanovenia
8.1.     Za dodržiavanie pravidiel tejto marketingovej akcie je zodpovedný jej Organizátor (OTP Banka).

8.2.     Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami, stanovenými týmto štatútom. Zdaňovanie odmien sa riadi platným zákonom o dani z príjmov. Odmeny z tejto akcie nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

8.3.    Štatút marketingovej akcie je zverejnený na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.
 
8.4.    Organizátor si vyhradzuje právo tento štatút kedykoľvek jednostranne zmeniť, ako aj právo marketingovú akciu zrušiť. Zmeny podmienok alebo ukončenie akcie bude zverejnené na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk.

8.5.    Na odmeny nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka nemožno odmeny vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Bratislava, 1. 7. 2021

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.