menu-icon menu-icon
Domov

MIFID a investičné služby

Čo je MiFID? “Markets in Financial Instruments Directive“ (MiFID).

Je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21.4.2004 o trhoch a finančnými nástrojmi, o zmena a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS.

Smernica MiFID bola implementovaná do právneho poriadku SR zákonom č. 209/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “ZoCP“) a zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov.
 
V oblasti implementácie smernice MiFID nadobúda ZoCP účinnosť dňa 1.11.2007.

 

Implementácia MiFID-u z pohľadu klientov upravuje:

Vymedzenie základných pojmov:

Emitent je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
Menovitá hodnota cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
Emisný kurz cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
Kurz cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.
Anonymný obchod sú obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.

Investičné služby ponúkané v OTP Banke:

  • Sprostredkovanie kúpy/predaja CP
  • Sprostredkovanie predaja podielových listov podielových fondov
  • Menové obchody (forwardy) s fyzickou dodávkou
  • Spotové obchody bez fyzickej dodávku
  • Forwardové obchody bez fyzickej dodávku
SCROLL TO TOP