menu-icon menu-icon
Domov

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“).

Vážený klient, Vážená klientka, v zmysle vyššie uvedeného zákona si Vás ako Dotknutú osobu dovoľujeme informovať o nasledovných zákonom stanovených skutočnostiach a povinnostiach pri spracúvaní Vašich osobných údajov v našom informačnom systéme (ďalej tiež “IS”).

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom IS je spoločnosť OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO 31318916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka c. 335/B (ďalej tiež „Banka“).

2. Sprostredkovatelia

Zoznam sprostredkovateľov, ktorým sú Bankou poskytované Vaše osobné údaje je uvedený ako Príloha č. 1 tejto informácie. Banka si vyhradzuje právo spolupracovať pri spracúvaní Vašich osobných údajov aj s ďalšími sprostredkovateľmi, o ktorých pribratí budete informovaný zverejnením na webovej stránke. Okrem osôb uvedených v Prílohe č. 1 môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj iným subjektom na základe zákona alebo s Vašim súhlasom, najmä príjemcom a tretím stranám podľa bodu 6 tejto informácie.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je v zmysle § 93a Zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o bankách) zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov, uzatvárania a vykonávanie obchodov, ochrana a domáhanie sa práv Banky voči klientom, zdokumentovanie činnosti Banky, výkon dohľadu nad Bankou a nad jej činnosťou a plnenie si úloh a povinností bánk podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Iný všeobecne záväzný právny predpis môže stanoviť iný účel a rozsah spracúvania Vašich osobných údajov.

Účel a rozsah spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré Banka spracúva na základe Vášho súhlasu je vymedzený v príslušnom súhlase. Osobné údaje, ktoré majú byť poskytované Banke na základe Vášho súhlasu, nie ste povinný Banke poskytnúť. Súhlas ste oprávnený odvolať za podmienok uvedených v súhlase.

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu stanovenom v § 93a Zákona o  bankách, alebo je ich rozsah daný priamo vo Vami udelenom súhlase. Za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré boli Banke poskytnuté v uvedenom rozsahu, je zodpovedná osoba, ktorá ich Banke poskytla.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

V zmysle Zákona o bankách je Banka oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje v stanovenom rozsahu podľa osobitných právnych predpisov aj bez Vášho súhlasu.

Osobné údaje ste povinný poskytnúť Banke, v prípade ak tak ustanovuje osobitný právny predpis, najmä:

a) zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) zákon č. 118/1996 Z.z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) zákon č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

d) zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

e) zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

f) nariadenie EÚ 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006.

V prípade, ak odmietnete poskytnúť Banke Vaše osobné údaje požadované na základe osobitných predpisov, Banka s Vami požadovaný obchod nevykoná.

Osobné údaje nad rozsah stanovený osobitnými predpismi poskytujete dobrovoľne a Banka ich spracúva na základe Vášho súhlasu podľa §11 ZoOOÚ, alebo na základe uzatvorenej zmluvy medzi Vami a Bankou.

6. Okruh tretích strán a iných osôb, ktorým môžu byť osobné údaje poskytnuté

Osobné údaje sú poskytované resp. sprístupňované tretím stranám alebo príjemcom, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe Vášho súhlasu.

Na základe Zákona o bankách je Banka povinná poskytnúť Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu Národnej banke Slovenska, osobám povereným výkonom bankového dohľadu vrátane prizvaných osôb a osôb uvedených v § 6 ods. 7 a v § 49 ods. 2 Zákona o bankách, rezolučnej rade na účely vykonávania jej pôsobnosti podľa Zákona o bankách alebo osobitného predpisu, audítorom pri činnosti ustanovenej Zákonom o bankách alebo osobitným zákonom a Fondu ochrany vkladov na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.

Banka tiež poskytne Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu na písomné vyžiadanie subjektov podľa §91 ods. 4 Zákona o bankách, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 2 tejto informácie.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté, resp. sprístupnené:
• Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, a to za účelom poskytnutia súčinnosti pri vykonávaní dohľadu podľa zákona resp. pri prešetrovaní podnetu klienta,
• Centrálnemu depozitárovi cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, IČO: 31 338 976, za účelom evidencie klientov, vysporiadania obchodov s cennými papiermi a plnenia informačných povinností,
• Poskytovateľom platobných služieb príjemcu a sprostredkovateľom platobných služieb, ktorí sú zapojení do prevodu finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia prevodu finančných prostriedkov na základe pokynu klienta,
• Kancelárii bankového ombudsmana, pri Slovenskej bankovej asociácii, Rajská 15/A, 811 08, Bratislava 1, IČO: 30 813 182 a to za účelom poskytnutia súčinnosti pri vybavovaní podnetu klienta v súlade s Etickým kódexom bánk,
• S.W.I.F.T - Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe, Belgium* za účelom spolupráce pri platobných operáciách do a zo zahraničia,
• Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Mlynské nivy 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09, IČO: 35 869 810, za účelom posudzovania schopnosti splácania úverov fyzických osôb, overovania ich bonity a dôveryhodnosti,
• Non Banking Credit Bureau – Záujmové združenie právnických osôb (NBCB), Cintorínska 21, 811 08 Bratislava 1, za účelom posudzovania schopnosti splácania úverov fyzických osôb, overovania ich bonity a dôveryhodnosti,
• Sociálnej poisťovni, Ul. 29. Augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava, a to za účelom poskytovania informácií do Spoločného registra bankových informácií a získavaní informácií z tohto registra, ako aj za účelom overovania bonity a platobnej disciplíny klientov, s ktorými banka uzatvára bankové obchody.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež, na základe Vášho súhlasu, sprístupnené spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, a spoločnosti Intrum Justitia Slovakia, s.r.o.,so sídlom Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, za účelom vyhľadania údajov o klientovi a overovania platobnej disciplíny a schopnosti splácania svojich záväzkov v databázach príslušných spoločností. Na základe súhlasu klienta, ktorý pre spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o., získava Banka ako sprostredkovateľ, môžu byť Banke osobné údaje klienta poskytnuté z informačného systému spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. na účely overovania platobnej disciplíny klienta.
________
*POZN: Spoločnosť SWIFT je celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný styk so sídlom v Belgicku. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, č, účtu, čiastka, účel platby) poskytované Bankou spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby.

Z dôvodu ochrany systému a spracúvaných údajov sú prenášané údaje spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných strediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu Banka zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu a terorizmu.

7. Vaše práva

V zmysle § 28 ods. 1 ZoOOÚ máte právo na základe písomnej žiadosti od Banky vyžadovať: a) potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje Bankou spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej  forme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v informačnom systéme Banky, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Banka získala Vaše osobné údaje  na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania v Banke, e) opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania v Banke, f) likvidáciu Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil, príp. vrátenie úradných dokladov obsahujúcich Vaše osobné údaje, ak sú tieto predmetom spracúvania, g) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu.

Vašu požiadavku podľa písm. a) až h) okrem písm. d) vyššie je Banka povinná splniť bezplatne.

Požiadavku podľa písm. d) vyššie je Banka povinná poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených nákladov na odpoveď klientovi, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Vaše práva môže Banka obmedziť len podľa písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo by jeho uplatnením bola porušená Vaša ochrana alebo práva a slobody iných osôb.  O takomto  obmedzení Vás Banka písomne informuje bez zbytočného odkladu.

V zmysle ZoOOÚ máte ďalšie práva, najmä, avšak nielen práva podľa § 28 ZoOOÚ, ako napríklad právo požadovať oznámenie totožnosti oprávnenej  osoby, ktorá získava Vaše osobné údaje v mene  Banky, na základe písomnej žiadosti namietať u Banky spracúvanie Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu a ďalšie v práva v zmysle predmetného ustanovenia.

8. Práva a povinnosti Banky

Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám resp. príjemcom -- okrem prípadov podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvne dohodnuté medzi Vami a Bankou, resp. v súvislosti so zmluvami medzi Bankou a tretími osobami. Ak nie je pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté inak, Vaše osobné údaje nie sú predmetom prenosu do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany v zmysle ZoOOU.

Banka je oprávnená na cezhraničný prenos Vašich osobných údajov, ak sprostredkovateľom oprávneným spracúvať osobné údaje pre Banku bude akcionár, ktorý má kontrolu nad Bankou alebo ním určená osoba a cieľová krajina cezhraničného prenosu osobných údajov zaručuje primeranú úroveň ich ochrany.

Banka Vaše osobné údaje nezverejňuje.

Banka je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Bankou a po jeho ukončení až o usporiadania vzájomných záväzkov, vrátane povinnej doby archivácie, stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi pre uchovávanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi Vami a Bankou.

9. Poučenie

Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov, alebo otázky o ochrane Vašich osobných údajov zasielajte na adresu sídla banky: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Banka je povinná Vašu žiadosť vybaviť bezplatne (okrem výnimiek podľa § 29 písm. b) ZoOOÚ) najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. V súvislosti s ustanovením § 44 ZoOOÚ je Banka povinná na základe žiadosti klienta bezplatne sprístupniť údaje z evidencie IS. Sprístupnenie údajov je možné vykonať v budove OTP Banky Slovensko, a.s.,na Tallerovej 1, Bratislava, Slovenská republika, odbor Bezpečnosti a Compliance v pracovných dňoch od 9:00-16:00.

 

 

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.