menu-icon menu-icon
Domov

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vážený klient, Vážená klientka, v zmysle vyššie uvedeného zákona si Vás ako Dotknutú osobu dovoľujeme informovať o nasledovných zákonom stanovených skutočnostiach a povinnostiach pri spracúvaní Vašich osobných údajov (ďalej tiež “OÚ”) v našom informačnom systéme (ďalej tiež “IS”).

 • Prevádzkovateľom IS je spoločnosť OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, ICO 31318916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka c. 335/B (ďalej tiež „Banka“).
 • Zoznam tretích strán, príjemcov a sprostredkovateľov, ktorým sú Bankou sprístupňované a poskytované Vaše osobné údaje je uvedený v tejto Informácii.
 • Právnym základom spracúvania Vašich OÚ je:
  • § 93a zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o bankách),
  • Iný všeobecne záväzný právny predpis, alebo
  • Váš súhlas udelený podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZoOOÚ) Banke.
 • Účelom spracúvania OÚ je v zmysle § 93a Zákona o bankách zisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov a ich zástupcov, uzatvárania a vykonávanie obchodov, ochrana a domáhanie sa práv Banky voči klientom, zdokumentovanie činnosti Banky, výkon dohľadu nad Bankou a nad jej činnosťou a plnenie si úloh a povinností bánk podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. OÚ sú spracúvané v rozsahu stanovenom § 93a Zákona o bankách. V prípade ak odmietnete poskytnúť Banke Vaše OÚ požadované na základe § 93a Zákona o bankách, Banka s Vami požadovaný obchod nevykoná. Iný všeobecne záväzný právny predpis môže stanoviť iný účel spracúvania osobných údajov a rozsah spracúvaných údajov.
 • Účel spracúvania OÚ, ktoré Banka spracúva na základe Vášho súhlasu (bod 3. písm. c tejto Informácie) a rozsah spracúvaných OÚ je vymedzený v súhlase. Osobné údaje, ktoré majú byť poskytované Banke na základe Vášho súhlasu, nie ste povinný Banke poskytnúť.
 • Vaše OÚ nebudú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe - okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi Vami a Bankou, resp. je poskytnutie zmluvne dohodnuté medzi Vami a Bankou a v súvislosti so zmluvami medzi Bankou a tretími osobami.
 • Ak nie je pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté inak, Vaše OÚ nie sú predmetom prenosu osobných údajov do tretích krajín.
 • Banka Vaše osobné údaje nezverejňuje.
 • Oprávnenia Banky na spracúvanie Vašich OÚ podľa bodu 3 písm. a) a b) tejto informácie sú platné po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a Bankou a dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi pre uchovávanie dokladov o vykonaných obchodoch medzi klientom a Bankou. Nie ste oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním OÚ pred uplynutím doby uvedenej v predchádzajúcej vete.
 • Súhlas so spracúvaním Vašich OÚ podľa bodu 3. písm. c tejto informácie máte právo odvolať za podmienok uvedených v súhlase.
 • Vaše písomné žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách týkajúcich sa spracúvania Vašich OÚ, alebo otázky o ochrane Vašich OÚ vo všeobecnosti zasielajte na adresu sídla banky: OTP Banka Slovensko, a.s.. Štúrova 5, 813 54 Bratislava. Banka je povinná Vašu žiadosť vybaviť bezplatne (okrem výnimiek podľa § 29 písm. b) ZoOOÚ) najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti
 • Banka je povinná na základe žiadosti bezplatne sprístupniť údaje z evidencie IS.
 • Vaše ďalšie práva ako Dotknutej osoby upravuje ZoOOÚ, najmä v § 28 a nasl.


Táto Informácia nadobúda účinnosť dňa 1.7.2013

O každej zmene tejto Informácie informuje banka okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch pobočiek a na internetovej stránke www.otpbanka.sk

Zoznam sprostredkovateľov, tretích strán a príjemcov, ktorým banka poskytuje a sprístupňuje Vaše OÚ:

 • členom skupiny OTP, na účely uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach
 • na účely poskytovania a čerpania informácií do a z Úverového registra a overovania bonity, credibility, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny klientov s ktorými Banka uzatvára obchody
  • Slovak Banking Credit Bureau, s. r. o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 869 810
  • Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava
  • Intrum Justitia Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 831 154
  • Non-Banking Credit Bureau, Cintorínska 21, 811 08, Bratislava, IČO: 42 053 404
 • na účely výroby a správy platobných kariet a zúčtovania platobných transakcíí s platobnými kartami
  • First Data Slovakia, s.r.o., Digital Park II. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 372 074
  • OTP Nyrt, Nádor utca 16, 1051 Budapest, Hungary
 • na účely tender/postúpenia pohľadávok
  • Debt Collector, s. r. o., Mostná 72, 949 01  Nitra, IČO: 36 748 919
  • DPS financial consulting, s. r. o., Mikovíniho 10, 917 01  Trnava, IČO: 46 713 930
  • Intrum Justitia Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, 821 08  Bratislava, IČO: 35 831 154
  • RECLAIM, a. s., Prievozská 2/A, 821 09  Bratislava, IČO: 46 076 760
  • RETICULUM Power, a. s., Sokolovská 394/17, 186 00  Praha 8, Česká republika, IČO: 27 923 045
  • Simplex Business, s. r. o., Janka Kráľa 104, 949 01  Nitra, IČO: 46 869 565
  • KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o., organizačná zložka, Československé armády 954/7, 500 03  Hradec Králové, Česká republika, IČO: 47 030 691
  • Drevena one, s. r. o., Krížna 34, 811 07 Bratislava, IČO: 47 734 655
  • QUADRICA Private Equity, a. s., Michalská 5, 811 01  Bratislava, IČO: 36 615 676
  • PDB Group, s. r. o., Lúka 214, 916 33  Lúka, IČO: 36652474
  • G4 INVESTMENTS, s. r. o., Pribinova 4, 811 09  Bratislava, IČO: 46 753 346
  • TELERVIS PLUS, a. s., Staré Grunty 7, 841 04  Bratislava, IČO: 35 717 769
  • iTrust Legal, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03  Bratislava, IČO: 36 808 181
  • IRIDIS  s. r. o., Sladovnícka 2557/13, 917 01 Trnava, IČO: 47 895 942

 

 • na účely zabezpečenia správy pohľadávok a ich vymáhania
  • CreditCall, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 36 677 922
  • 2MB TRADE, spol. s r. o., Antona Bernoláka 2203/10, 010 01  Žilina, IČO: 36700169
  • Pohotovosť, s. r. o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava, IČO: 35 807 598
  • CEE Collect Slovakia, s. r. o., Gorkého 3, 811 01  Bratislava
  • EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02  Bratislava, IČO: 35 724 803
  • McGrath & Arthur, s. r. o.,Partizánska 2, 811 03  Bratislava, IČO: 35 962 836
  • OTP Faktoring Slovensko, s. r. o., Špitálska 61, 811 08  Bratislava, IČO: 45 730 008
  • RETROAKTIV Slovakia,a. s., Špitálska 61, 811 08  Bratislava, IČO: 35 963 191

 

 • Dražobné spoločnosti:
  • DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičová 17/2742, 917 01  Trnava, IČO: 36 233 935
  • Auctioneer, s. r. o, Špitálska 61, 811 08  Bratislava, IČO: 45 881 014
  • Dražobník, s. r. o., Hviezdoslavova 6, 040 01  Košice, IČO: 36 764 281
  • Dom Dražieb, s. r. o., Podzámska 37, 920 01  Hlohovec, IČO: 45 711 933
  • Dražobná spoločnosť, a. s., Gunduličova 3, 811 05  Bratislava, IČO: 35 849 703

 

 • Právne a advokátske služby
  • SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, IČO: 36 853 186
  • JUDr. Roman Kvasnica, advokát, s. r. o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, IČO: 36 866 598
  • Ružička Csekes, s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO: 36 863 360
 • na služby spojené s telemarketingom a databázovým marketingom
  • Direct Marketing, a. s.. Vlčie Hrdlo 61, 821 01 Bratislava, IČO: 31 377 793
 • na účely reklamných kampaní a priameho marketingu
  • Direct Marketing, a. s., Vlčie Hrdlo 61, 821 01 Bratislava, IČO: 31 377 793
  • Blue Level, s. r. o., Tomašikova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 35 858 915
  • First Data Slovakia, s. r. o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 372 074
 • na účely realizácie tuzemských a cezahraničných platobných služieb
  • SWIFT- Society for worldwide financial telecommunication s.c., Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe, Belgium
  • Národná Banka Slovenska, a.s., I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30 844 789
  • na účely ukladania, archivovania a likvidácie dokumentov, ktoré obsahujú údaje podliehajúce ochrane osobných údajov a bankovému tajomstvu
  • EKOway s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 35 966 181

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté resp. sprístupnené:

 • Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, a to za účelom poskytnutia súčinnosti pri vykonávaní dohľadu podľa zákona resp. pri prešetrovaní podnetu klienta
 • Kancelárii bankového ombudsmana, pri Slovenskej bankovej asociácii, Rajská 15/A, 811 08, Bratislava 1, IČO: 30 813 182 a to za účelom poskytnutia súčinnosti pri vybavovaní podnetu klienta v súlade s Etickým kódexom bánk

This Information takes effect on 1 July 2013

The Bank shall inform the data subjects on any amendment hereof within a reasonable time before the proposed effect date of such amendment by its publishing in operational premises of branches and on the website www.otpbanka.sk

The list of processors, third parties, and recipients to whom the Bank shall disclose and provide your personal data:

 • OTP Group members, for the purposes defined in the General Business Terms and Conditions
 • for the purposes of provision and use of information to and from the Loan Register and checking the solvency, credibility, trustworthiness, and payment discipline of the clients with whom the Bank make transactions
  • Slovak Banking Credit Bureau, s. r. o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Company ID No.: 35 869 810
  • Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8–10, 813 63 Bratislava
  • EOS KSI Slovensko, s. r. o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava, Company ID No.: 35 724 803
  • Intrum Justitia Slovakia s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, Company ID No.: 35 831 154
  • Non-Banking Credit Bureau, Cintorínska 21, 811 08, Bratislava, Company ID No.: 42 053 404
 • for the purposes of production and administration of payment cards and settlement of payment cards transactions
  • First Data Slovakia, s. r. o., Digital Park II. Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Company ID No.: 31 372 074
  • OTP Nyrt, Nádor utca 16, 1051 Budapest, Hungary
 • fort the purposes of tender / the receivable transfers
  • Debt Collector, s. r. o., Mostná 72, 949 01  Nitra, Company ID No.: 36 748 919
  • DPS financial consulting, s. r. o., Mikovíniho 10, 917 01  Trnava, Company ID No.: 46 713 930
  • Intrum Justitia Slovakia, s. r. o., Karadžičova 8, 821 08  Bratislava, Company ID No.: 35 831 154
  • RECLAIM, a. s., Prievozská 2/A, 821 09  Bratislava, Company ID No.: 46 076 760
  • RETICULUM Power, a. s., Sokolovská 394/17, 186 00  Praha 8, Česká republika, Company ID No.: 27 923 045
  • Simplex Business, s. r. o., Janka Kráľa 104, 949 01  Nitra, Company ID No.: 46 869 565
  • KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o., organizačná zložka, Československé armády 954/7, 500 03  Hradec Králové, Česká republika, Company ID No.: 47 030 691
  • Drevena one, s. r. o., Krížna 34, 811 07 Bratislava, Company ID No.: 47 734 655
  • QUADRICA Private Equity, a. s., Michalská 5, 811 01  Bratislava, Company ID No.: 36 615 676
  • PDB Group, s. r. o., Lúka 214, 916 33  Lúka, Company ID No.: 36652474
  • G4 INVESTMENTS, s. r. o., Pribinova 4, 811 09  Bratislava, Company ID No.: 46 753 346
  • TELERVIS PLUS, a. s., Staré Grunty 7, 841 04  Bratislava, Company ID No.: 35 717 769
  • iTrust Legal, s. r. o., Seberíniho 2, 821 03  Bratislava, Company ID No.:  36 808 181
  • IRIDIS  s. r. o., Sladovnícka 2557/13, 917 01 Trnava, Company ID No.: 47 895 942
 • for the purposes of management and collection of debts
  • CreditCall, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, Company ID No.:  36 677 922
  • 2MB TRADE, spol. s r. o., Antona Bernoláka 2203/10, 010 01  Žilina, Company ID No.:  36700169
  • Pohotovosť, s. r. o., Pribinova 25, 811 09  Bratislava, Company ID No.:  35 807 598
  • CEE Collect Slovakia, s. r. o., Gorkého 3, 811 01  Bratislava
  • EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02  Bratislava, Company ID No.:  35 724 803
  • McGrath & Arthur, s. r. o.,Partizánska 2, 811 03  Bratislava, Company ID No.:  35 962 836
  • OTP Faktoring Slovensko, s. r. o., Špitálska 61, 811 08  Bratislava, Company ID No.:  45 730 008
  • RETROAKTIV Slovakia,a. s., Špitálska 61, 811 08  Bratislava, Company ID No.:  35 963 191

 

  • Auction companies:
  • DUPOS dražobná, spol. s r. o., Tamaškovičová 17/2742, 917 01  Trnava, Company ID No.: 36 233 935
  • Auctioneer, s. r. o, Špitálska 61, 811 08  Bratislava, Company ID No.: 45 881 014
  • Dražobník, s. r. o., Hviezdoslavova 6, 040 01  Košice, Company ID No.: 36 764 281
  • Dom Dražieb, s. r. o., Podzámska 37, 920 01  Hlohovec, Company ID No.: 45 711 933
  • Dražobná spoločnosť, a. s., Gunduličova 3, 811 05  Bratislava, Company ID No.: 35 849 703

 

  • Legal Services
  • SEDLAČKO & PARTNERS, s. r. o., Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, Company ID No.: 36 853 186
  • JUDr. Roman Kvasnica, advokát, s. r. o., Sad A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany, Company ID No.: 36 866 598
  • Ružička Csekes, s. r. o., Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, Company ID No.: 36 863 360
 • for services related to telemarketing and database marketing
  • Direct Marketing, a.s. Vlčie Hrdlo 61, 821 01 Bratislava, Company ID No.: 31 377 793
 • for the purposes of advertising campaigns and direct marketing
  • Direct Marketing, a.s. Vlčie Hrdlo 61, 821 01 Bratislava, Company ID No.: 31 377 793
  • Blue Level, s.r.o., Tomašikova 30, 821 01 Bratislava, Company ID No.: 35 858 915
  • First Data Slovakia, s.r.o., Digital Park II., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Company ID No.: 31 372 074
 • for the purposes of implementation of domestic and cross-border payment services
  • SWIFT- Society for worldwide financial telecommunication s. c., Avenue Adele 1, B-1310 La Hulpe, Belgium
  • Národná Banka Slovenska, a. s., I. Karvaša 1, 813 25 Bratislava, Company ID No.: 30 844 789
 • for the purposes of storing, archiving, and destruction of documents containing the data being subject to personal data protection and bank secrecy
  • EKOway, s. r. o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, Company ID No.: 35 966 181

Personal data may also be disclosed or provided to:

 • National Bank of Slovakia, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, for the purpose of providing cooperation during conducting supervision according to the law or during an investigation initiated by the client
 • Office of the Banking Ombudsman, with the Slovak Banking Association, Rajská 15/A, 811 08, Bratislava 1, Company ID No.: 30 813 182, for the purpose of providing cooperation during handling initiatve of the client in accordance with the Code of Ethics of banks

 

SCROLL TO TOP