menu-icon menu-icon
Domov

Odklad splátok úverov

Pandémia koronavírusu a povinná karanténa s ňou spojená znamená pre mnohých úplný alebo čiastočný výpadok príjmov do rodinného rozpočtu. To samozrejme ovplyvňuje aj schopnosť splácať úvery. Preto sme pre vás pripravili možnosť odložiť si splátky až na 9 mesiacov.

Je to jednoduché

Stačí požiadať o odklad splátok a počas tohto obdobia nebudete platiť nič. Za tento čas máte možnosť dostať svoje financie do štandardného režimu.

Súvisiace informácie

Podmienky pre odklad

 • o odklad splátok môžu požiadať všetci, ktorí nie sú so splátkami úveru (pri ktorých žiadajú o odklad) v omeškaní viac ako 30 dní k termínu podania žiadosti.
 • klient nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní vo výške prevyšujúcej 100 eur pri inom úvere poskytnutom OTP Bankou
 • žiadateľ o odklad splátok nesmie byť v stave zlyhania svojho úveru
 • žiadosť o odklad splátok musí byť riadne vyplnená a musí obsahovať všetky náležitosti
 • klient požiadal o odklad splátok počas obdobia vyhlásenia mimoriadneho stavu z dôvodu pandémie

Počas odkladu splátok bude úver naďalej úročený, ale tieto úroky budú rozložené na celé zostávajúce obdobie do splatnosti úveru po odklade splátok.

Odloženie splátky znamená, že úver bude splácaný dlhšie o toto obdobie. Mesačná splátka tak bude mierne vyššia.

Odklad môže byť povolený na obdobie uvedené v žiadosti o odklad splátok, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov. Odklad sa počíta odo dňa splatnosti prvej neuhradenej splátky.

Povolený odklad splátok nebráni dlžníkovi v možnosti úver alebo jeho časť začať splácať alebo predčasne splatiť aj počas obdobia odkladu splátok. Dlžník, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, oznámi banke svoj záujem začať splácať úver alebo jeho časť, čím sa ukončí odklad splátok.

Ako požiadať o odklad splátok

Je potrebné vyplniť Žiadosť o odklad splátok a vybrať si jeden zo spôsobov jeho doručenia banke:

 • vyplnené tlačivo môžete odovzdať priamo v pobočke
 • žiadosť s úradne overeným podpisom môžete zaslať poštou do pobočky
 • žiadosť s kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné poslať aj emailom na info@otpbanka.sk
 • vyplniť žiadosť priamo v Internet bankingu - po prihlásení sa do elektronického bankovníctva je možné nájsť žiadosť o odklad splátok v menu v časti „Úvery“ a takisto v časti „Žiadosti“ pod názvom: COVID 19 – Žiadosť o odklad splátok. Žiadosť je potrebné vyplniť priamo v elektronickom bankovníctve, po odoslaní vyplneného formulára bude žiadosť o odklad splátok zaslaná na spracovanie bankou.

Banka posúdi každú žiadosť a odpovie na ňu v lehote do 30 dní. V prípade, ak chcete žiadať o odklad splátok na viacerých úveroch, je potrebné tak urobiť pre každý úver osobitnou žiadosťou. Vzhľadom na karanténne opatrenia, odporúčame podať žiadosť o odklad splácania úveru elektronickou podobou.

Často kladené otázky

Je za odklad splátok účtovaný nejaký poplatok?

 • Za odloženie splátok nie sú účtované žiadne bankové poplatky.

Môže banka odmietnuť odklad splátok?

 • Ak klient splní všetky parametre popísané v podmienkach pre odklad splátok, banka neskúma žiadne ďalšie údaje a žiadosť odsúhlasí.

Ako zistím, či bola moja žiadosť odsúhlasená a podrobnosti o novom splácaní?

 • Banka pošle na každú žiadosť v lehote do 30 dní písomnú odpoveď.

Môžem si požiadať aj o kratší odklad splácania ako 9 mesiacov?

 • Áno, je možné žiadať aj kratší odklad ako 9 mesiacov.

Môžem si požiadať o odklad splácania viac ako jedenkrát?

 • Nie, maximálny povolený počet odkladov na jeden úver je jeden.

Bude potrebné k odkladu splácania uzatvoriť dodatok k úverovej zmluve?

 • Nie, dodatok k úverovej zmluve sa v tomto prípade nebude uzatvárať. Nahrádza ho  žiadosť a jej odsúhlasenie bankou.

O odklad musia žiadať všetci spoludlžníci?

 • Nie, o odklad môže požiadať aj jeden dlžník.
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.