menu-icon menu-icon
Domov

Odklad splátok úverov pre podnikateľov a firmy

Aktuálna situácia okolo pandémie koronavírusu negatívne ovplyvnila aj podnikateľské aktivity. Výpadok činnosti a odbytu ohrozuje príjmy a tiež plnenie záväzkov voči bankám alebo iným subjektom. Ak vaše príjmy nepostačujú na plnenie záväzkov voči banke, kontaktujte nás so žiadosťou o odklad splácania úveru.

Kto môže požiadať o odklad splácania úveru? 

 • Žiadosť môže podať malý podnikateľ alebo iný podnikateľ – fyzická osoba, voči ktorému má OTP Banka pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo z ručenia k tejto zmluve; malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 mil. eur.
 • Klient, ktorý sa do finančných problémov dostal v dôsledku mimoriadnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu.  
 • Každý, kto nie je v omeškaní splácania úveru dlhšie ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad splácania úveru.
 • Klient nesmie byť k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní vo výške prevyšujúcej 100 eur pri inom úvere poskytnutom OTP Bankou
 • Klient nesmie byť v OTP Banke ku dňu podania žiadosti o odklad splácania úveru v stave zlyhania

O aký odklad je možné požiadať?

Pre každý úver poskytnutý v OTP Banke je možné vyplniť samostatnú Žiadosť o odklad splácania úveru a zvoliť si jednu z týchto úľav:

 • odloženie splátok istiny úveru
 • odloženie splátok istiny a úrokov z úveru
 • odloženie splatnosti úveru splatného jednorazovo

Aké sú podmienky na odklad?

 • Odklad môže byť povolený na obdobie uvedené v Žiadosti o odklad splácania úveru, ktoré nie je dlhšie ako deväť mesiacov. Odklad sa počíta odo dňa splatnosti prvej neuhradenej splátky. Úver sa aj po dobu odkladu splácania úveru ďalej úročí, povinnosť zaplatiť splátky istiny a úroku sa odkladá na neskôr.
 • Odklad splácania úveru sa netýka povoleného prečerpania na bežnom účte, úverov, ktorých splácanie je realizované zo zdrojov ŠR/EÚ a úverov na schémy pomoci Klientom za účasti banky.
 • Banka posúdi každú kompletne vyplnenú žiadosť a odpovie na ňu písomne v lehote do 30 dní. Odsúhlasenie odkladu splátok sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej.
 • Povolenie odkladu sa nepovažuje za omeškanie splátky úveru, preto nemá vplyv na zápis v úverovom registri, nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje kreditnú kvalitu dlžníka.
 • Uplatnením odkladu splátok nemá klient povinnosť dozabezpečenia úveru, úhrady poplatkov, náhrady nákladov alebo inej odplaty a plnenia dodatočných podmienok voči banke.

Ako požiadať o odklad splácania úverov?

 • Je potrebné kompletne vyplniť Žiadosť o odklad splátok a vybrať si jeden zo spôsobov jej doručenia banke:
  • odovzdať ju osobne svojmu vzťahovému manažérovi príslušného Regionálneho Korporátneho centra alebo Micro centra alebo v ktoromkoľvek obchodnom mieste banky
  • zabezpečiť ju úradne overeným podpisom a zaslať ju na adresu Banky poštou 
  • zabezpečiť ju kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a poslať emailom na adresu vzťahového manažéra alebo na adresu príslušného Regionálneho Korporátneho centra alebo Micro centra banky www.otpbanka.sk/kontakty-korporatne-micro-centra
 • Klient môže požiadať banku aj o ukončenie odkladu splácania úveru už počas obdobia odkladu a po povolení banky uhradiť odložené splátky úveru alebo ich časť.
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.