menu-icon menu-icon
Domov

OTP Banka Slovensko dosiahla v roku 2013 nadpriemerný rast

OTP Banka Slovensko dosiahla v roku 2013 nadpriemerný rast vo svojich strategických segmentoch, zlepšila si svoje trhové postavenie a hospodárske výsledky.

február 2014, Bratislava

OTP Banka Slovensko napriek silnému konkurenčnému boju a zhoršeným podmienkam na trhu zabezpečila medziročný rast úverov obyvateľom o 25 % a vkladov od obyvateľov o 10 % a zlepšila si tak svoju trhovú pozíciu. Dosiahnutý zisk po zdanení vo výške 1,0 mil. EUR výrazne prevýšil výsledok za predchádzajúci rok.

„Výsledky k 31. 12. 2013 potvrdzujú, že sa banke darí rásť obchodne a zlepšovať si svoje trhové podiely v segmente obyvateľov. Banke sa podarilo eliminovať výrazne negatívny vplyv zavedených bankových daní, keď dosiahla výšku čistého zisku po zdanení na úrovni 1,0 mil. EUR.“, hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Prevádzkové príjmy banky medziročne narástli o 3 % vďaka zvýšeniu príjmov z poplatkov a provízií o 3 % a ostatných prevádzkových výnosov. V dôsledku konkurenčného tlaku a poklesu referenčných sadzieb čistý úrokový výnos medziročne poklesol o 2 %. Ziskovosť banky podporilo aj zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu medziročne až o 26 %, a to pri zabezpečení adekvátneho krytia zlyhaných úverov opravnými položkami. Celkové prevádzkové náklady sú medziročne vyššie o 4 % kvôli bankovému odvodu. Po očistení o vplyv bankových odvodov zostali prevádzkové náklady takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2012. Prevádzková efektívnosť banky meraná pomerom prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom dosiahla úroveň 81 % a medziročne sa vplyvom bankových daní prakticky nezmenila. Pri očistení tohto ukazovateľa o vplyv bankových odvodov bola jeho hodnota 72 % a banka ho medziročne zlepšila o viac ako 2 percentuálne body.

Bilančná suma banky narástla medziročne o 12 %, pričom banka financovala svoj rast najmä zvýšením klientskych vkladov o 9 %. K nárastu vkladov prispel tak segment obyvateľov (+10 %), ako aj korporátny segment (+7 %). Úvery narástli medziročne o 15 %, pričom úvery obyvateľom narástli až o 25 % a korporátne úvery narástli o 4 %.

Keďže dynamika rastu úverov bola vyššia ako pri vkladoch, banka zvýšila pomer úverov a vkladov (vrátane emitovaných cenných papierov) na úroveň 87 % oproti 81 % k ultimu roka 2012.

Pri výške kapitálu na úrovni 95,7 mil. EUR dosiahla banka k 31.12.2013 primeranosť vlastných zdrojov vo výške 10,62 % a primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) na úrovni 9,93 %. Banka tak potvrdila svoju stabilnú kapitálovú pozíciu a s rezervou splnila legislatívne požiadavky NBS.

Hlavné ukazovatele výkonnosti k 31. 12. 2013:

 • Zisk po zdanení 1,0 mil. EUR
 • Medziročné zvýšenie prevádzkových príjmov o 3 %
 • Medziročné zvýšenie prevádzkových nákladov o 4 %
 • Medziročné zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 26 %
 • Nárast bilančnej sumy o 12 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu úverov obyvateľom o 25 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast vkladov obyvateľov o 10 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast objemu korporátnych úverov o 4 % v medziročnom porovnaní
 • Nárast korporátnych vkladov o 7 % v medziročnom porovnaní
 • Primeranosť vlastných zdrojov 10,62 %, primeranosť základných vlastných zdrojov (TIER1 ratio) 9,93 %
 • Pomer úverov a vkladov (vrátene emitovaných cenných papierov) 87 %

O OTP Banke
OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfoliom produktov a služieb pre fyzické osoby, SME sektor a právnické osoby.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.