menu-icon menu-icon
Domov

otp JEREMIEúvery s podporou Európskej únie

Ste firma, ktorá zamestnáva menej ako 250 zamestnancov a plánujete investíciu? Využite otp JEREMIEúvery pre malé a stredné podniky vo výške do 1 000 000 eur s výhodnou úrokovou sadzbou z programu Európskej únie.

otp JEREMIEúvery ponúkajú:

 • finančné prostriedky vo výške až do 1 000 000 eur na financovanie investícií do:
  • hmotného a/alebo nehmotného majetku vo forme splátkového úveru, so splatnosťou od 1 do 10 rokov
  • prevádzkového kapitálu týkajúceho sa rozvojových aktivít klienta/rozšírenia podnikateľskej činnosti klienta vo forme revolvingového úveru, so splatnosťou od 1 do 3 rokov
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným investičným a prevádzkovým úverom
 • jednorazové alebo postupné účelové čerpanie na základe predložených faktúr
 • lineárne alebo aj anuitné splácanie s možnosťou odkladu 1. splátky istiny až do 24 mesiacov, v závislosti od splatnosti úveru

Mám záujem o nezáväznú ponuku

Polia označené * sú povinné

 

 

otp JEREMIEúvery sú určené pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu:

 • s max. počtom zamestnancov do 250
 • a s ročným obratom max. 50 mil. eur a/alebo s ročnými aktívami max. 43 mil. eur
 • ktorá spĺňa definíciu pre malé a stredné podniky v zmysle nariadenia Európskej Komisie*/
 • ktorá podniká, alebo jej investícia bude realizovaná na území SR mimo Bratislavského kraja
 • ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
  • nepodniká v oblastiach poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, v oblasti rybárstva, akvakultúry, výroby a obchodu so zbraňami a muníciou všetkých druhov
  • nevykonáva nelegálne ekonomické aktivity (klonovanie ľudí a akákoľvek produkcia, obchodná činnosť alebo iná aktivita, ktorá je ilegálna podľa zákonov alebo nariadení platných pre príslušnú oblasť)
  • neprevádzkuje kasína a im podobné zariadenia
  • nie je finančnou inštitúciou a developerskou spoločnosťou
  • nemá záväzky po lehote splatnosti voči finančným inštitúciám a štátu a nie je predmetom a nespĺňa kritériá pre predmet konkurzného konania na návrh svojich veriteľov
  • počas piatich rokov pred žiadosťou o úver nebolo voči žiadateľovi právoplatne rozhodnuté o uložení sankcie za porušenie akéhokoľvek slovenského zákona alebo predpisu, ktorý zakazuje ilegálne zamestnávanie cudzincov
  • voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
  • žiadateľ neprekročil/neprijal maximálnu výšku pomoci de minimis**/ stanovenú Európskou úniou počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov, a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis
  • a ďalšie bankou stanovené podmienky pre poskytovanie úverov


otp JEREMIEúvery sú poskytované na základe predloženej písomnej žiadosti, po individuálnom zhodnotení finančnej situácie, investičného zámeru a ponúknutej formy zabezpečenia zo strany žiadateľa.                      

 


Program je podporený z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE.

Táto publikácia vznikla v súvislosti s podporou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci iniciatívy JEREMIE. Obsah tejto publikácie je výhradnou zodpovednosťou OTP Banky Slovensko, a.s. a nemôže byť v žiadnom prípade považovaný ako reflektujúci postoj Európskej únie.

 

*/ definícia malých a stredných podnikov je stanovená v „Prílohe I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“ a zároveň je uvedená v rámci prílohy k „Schéme pomoci de minimis pre iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike Portfóliový úver zdieľaného rizika", evidenčné číslo schémy DM-1/2014 a DM – 8/2015

**/ viac informácií o schéme pomoci de minimis pre  iniciatívu JEREMIE v Slovenskej republike nájdete v príslušnej schéme a na stránke www.szrf.sk/sk/prsl

 

SCROLL TO TOP