menu-icon menu-icon
Domov

Podielové fondy

V spolupráci so správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. vám ponúkame podielové fondy, ktoré pokrývajú široké spektrum investičných príležitostí.

V sektore kapitálového trhu je OTP Banka Slovensko viazaným finančným agentom spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s..

V OTP Banke Slovensko môžete investovať do nasledovných podielových fondov spravovaných spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s.:

  • Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.,
  • 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.,
  • Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.,
  • Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.,
  • KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.,
  • KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Bližšie informácie k jednotlivým fondom ako aj výkonnosť jednotlivých fondov si môžete pozrieť priamo na stránke www.iad.sk


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydanými štátmi a medzinárodnými organizáciami uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok v podielovom fonde Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností.

SCROLL TO TOP