menu-icon menu-icon
Domov

Podielové fondy

V spolupráci so správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. vám ponúkame podielové fondy, ktoré pokrývajú široké spektrum investičných príležitostí.

V OTP Banke Slovensko môžete investovať do nasledovných podielových fondov spravovaných spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s.:

 • Konzervatívna investičná stratégia
  1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

  Českí konzervatívni, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.
  EURO Bond, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.
  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.

   

 

 • Vyvážená investičná stratégia
  Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
  Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
  CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.
  Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.
  Protected Equity 1, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.
  Protected Equity 2, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.
  Korunový realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ.spol., a.s.

 

 • Dynamická investičná stratégia
  Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
  KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

 

Bližšie informácie k jednotlivým fondom ako aj výkonnosť jednotlivých fondov si môžete pozrieť priamo na stránke www.iad.sk


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.