menu-icon menu-icon
Domov

Podielové fondy

V spolupráci so správcovskou spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s. vám ponúkame podielové fondy, ktoré pokrývajú široké spektrum investičných príležitostí.

V sektore kapitálového trhu je OTP Banka Slovensko viazaným finančným agentom spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.

V OTP Banke Slovensko môžete investovať do nasledovných podielových fondov spravovaných spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s.:

 • Konzervatívna investičná stratégia
  1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
  Bond Dynamic, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

 • Vyvážená investičná stratégia
  Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
  Growth Opportunities, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

 • Dynamická investičná stratégia
  Global Index, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
  KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.

Bližšie informácie k jednotlivým fondom ako aj výkonnosť jednotlivých fondov si môžete pozrieť priamo na stránke www.iad.sk


Upozornenie: Hodnota investície do podielového fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. S investíciou
do podielových fondov je spojené aj riziko. So štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správ. spol., a. s. (ďalej len „IAD“) v slovenskom jazyku sa môžete oboznámiť v sídle IAD, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. V súlade so štatútmi podielových fondov môže podiel cenných papierov vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami, uvedenými v prílohe štatútov jednotlivých podielových fondov, prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde. IAD je povinná vyplatiť podielový list podielového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov. Majetok vo fonde Prvý realitný fond je podľa podmienok osobitného zákona investovaný najmä do nehnuteľností vrátane príslušenstva na účely ich správy a predaja, do majetkových účastí v realitných spoločnostiach a do likvidných finančných aktív, z ktorých ekonomickej podstaty vyplýva úzke prepojenie s trhom nehnuteľností. Korunový realitný fond má minimálne 85% majetku nepretržite investovaného do podielových listov fondu Prvý realitný fond.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.