menu-icon menu-icon
Domov

Poučenie k dohode o zrážkach zo mzdy

Právna úprava dohody o zrážkach zo mzdy je obsiahnutá v § 551 Občianskeho zákonníka.

Dohoda o zrážkach zo mzdy slúži ako prostriedok zabezpečenia peňažnej pohľadávky veriteľa voči dlžníkovi. V prípade poskytnutia úveru ide predovšetkým o zabezpečenie pohľadávky veriteľa na splatenie poskytnutého úveru a jeho príslušenstva.

Obsahom dohody je súhlas dlžníka s tým, aby sa mu zo mzdy vykonávali zrážky a súčasne poukazovali veriteľovi. Veriteľ je oprávnený požiadať platiteľa mzdy o vykonávanie zrážok zo mzdy len v prípade, že dlžník nespláca úver / splátky úveru. Veriteľ je oprávnený požiadať o vykonávanie zrážok zo mzdy platiteľa mzdy, ktorý je zamestnávateľom dlžníka v čase uzatvorenia dohody o zrážkach zo mzdy ako aj ktoréhokoľvek ďalšieho zamestnávateľa dlžníka. Okamihom, keď veriteľ predloží platiteľovi mzdy dlžníka dohodu o zrážkach zo mzdy, nadobúda veriteľ proti platiteľovi mzdy dlžníka právo na výplatu prostriedkov vo výške zodpovedajúcej maximálne prípustnej výške zrážok, a to až do úplného uspokojenia pohľadávky veriteľa. Všeobecná úprava v Občianskom zákonníku nevyžaduje schválenie súdom, stačí iba jednostranný úkon zo strany veriteľa.

Občiansky zákonník ustanovuje, že dohodnuté zrážky nesmú svojou výškou (rozsahom) presahovať výšku zrážok, aké sú prípustné pri exekúcii v zmysle Exekučného poriadku. Zrážky zo mzdy sa vykonávajú z čistej mzdy. Dlžníkovi sa nesmie zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov základná suma; spôsoby výpočtu základnej sumy sú stanovené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. (napr. pre dlžníka, ktorý neposkytuje výživne inej osobe ide o 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu). Z čistej mzdy, ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy, možno zraziť na vymoženie pohľadávky veriteľa len jednu tretinu. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. taktiež ustanovuje, že suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy dlžníka zrazí bez obmedzenia, je 150% zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu.

Dohoda o zrážkach zo mzdy sa okrem mzdy vzťahuje aj na iné príjmy dlžníka, s ktorými sa pri výkone rozhodnutia nakladá ako so mzdou.

Dlžník nie je povinný uzatvoriť dohodu o zrážkach zo mzdy.

V zmysle § 27 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je banka povinná pri výkone svojej činnosti postupovať obozretne, najmä je povinná vykonávať obchody za výhodných ekonomických a právnych podmienok.

Neuzatvorenie dohody o zrážkach môže mať negatívny vplyv na podmienky poskytnutia úveru a spolu s inými dôvodmi môže spôsobiť rozhodnutie banky o neposkytnutí úveru.  

Uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy bude banka hodnotiť pozitívne a to tak vo vzťahu k  poskytnutiu úveru ako aj vo vzťahu k podmienkam jeho poskytnutia.

Toto poučenie vychádza z právneho poriadku SR k 12.5.2014.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.