menu-icon menu-icon
Domov

Prevencia pred praním špinavých peňazí

KONCEPCIA A ZÁKLADNÉ PRINCÍPY OCHRANY BANKY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANÍM TERORIZMU

Súvisiace informácie

OTP Banka Slovensko a.s. prijala koncepciu ochrany banky pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu za účelom zabrániť zneužitiu banky na tieto účely. V koncepcii sú nadefinované základné princípy vychádzajúce predovšetkým zo slovenskej ako aj medzinárodnej právnej úpravy, ako aj z praxe a vlastnej činnosti banky. Za účelom ich aplikovania v praxi Predstavenstvo banky schválilo Program činnosti OTP Banky Slovensko a.s., ktorý je nepretržite dostupný všetkým zamestnancom banky.

 
 

1. Základné povinnosti a oprávnenia banky

Základné povinnosti a oprávnenia banky zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (ďalej ako oblasť AML) upravuje zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zodpovednosť zamestnancov v oblasti AML je definovaná v organizačnej štruktúre banky. V rámci stanov a kompetenčného poriadku sú určené kompetencie a zodpovednosť za oblasť prevencie, detekcie, monitoringu ako aj nahlasovania neobvyklých obchodných operácií.  

Za celkovú ochranu Banky pred legalizáciou a financovaním terorizmu a realizáciu koncepcie prevencie zodpovedá Predstavenstvo Banky. Za jej praktický výkon zabezpečujúcich napĺňanie koncepcie ochrany, ako aj ohlasovanie neobvyklých obchodných operácií a ostatných zákonných povinností zodpovedá AML officer.

2. Hodnotenie rizík, starostlivosť vo vzťahu ku klientovi, rizikový profil klienta

Banka pri tvorbe predpisov a konkrétnych postupov vychádza okrem vyššie uvedených zákonov aj z metodických usmernení NBS, medzinárodných štandardov, usmernení nadobudnutých pri výkone dohľadu a kontroly zo strany NBS a Finančnej spravodajskej jednotky (ďalej aj „FSJ“), ako aj zo skúseností a praxe povinnej osoby v sektore poskytovania finančných služieb.

Systém hodnotenia rizík a starostlivosti vo vzťahu ku klientovi ako aj rizikový profil klienta je postavený na základe medzinárodne uznávaných štandardov, plnením povinností z všeobecne záväzných právnych predpisov a na základe skupinového štandardu.

Postupy pri posudzovaní rizikovosti klienta a ich obchodov sú založené na základe rizikovo orientovaného prístupu, zohľadňujúc mieru pravidiel tzv. „KYC“ – poznaj svojho klienta, rozsah produktov a služieb, ktoré klient v banke využíva a monitoringu jeho obchodných operácií.

Primeraná starostlivosť z pohľadu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu je venovaná aj korešpondenčným  bankám, pričom banka kladie dôraz na dodržiavanie Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/847 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov.

3. Program činnosti

Banka má vypracovaný tzv. Program činnosti, ktorý schválil štatutárny orgán. Program vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, zákona o bankách, opatrení NBS o riadení rizík a z metodických pokynov a usmernení FSJ, ako aj zo stanov banky.

Program konkretizuje koncepciu a princípy ochrany banky v oblasti AML, upravuje základné zásady a postupy banky, upravuje oprávnenia, povinnosti a postupy zamestnancov prvého kontaktu ako aj určenej osoby (osôb) a útvaru povereného na ochranu v oblasti AML.

4. Informovanosť, vzdelávanie zamestnancov, informačný systém

Odborná príprava zamestnancov banky v oblasti AML sa vykonáva bez ohľadu na pracovnú pozíciu zamestnanca. Každý nový zamestnanec v rámci adaptačného školenia absolvuje rad špecializovaných školení, medzi iným aj na problematiku AML. Následne sú zamestnanci zapísaní do interného školiaceho systému (elearning), v ktorom absolvujú test, ktorý je vyhodnocovaný poverenými osobami.

Periodická odborná príprava zamestnancov, ktorí sú v styku s klientmi prebieha minimálne raz ročne.

V rámci odbornej prípravy zamestnancov je venovaná osobitná kapitola typológii neobvyklých obchodných operácií.

5. Posudzovanie a realizovanie obchodu z pohľadu neobvyklosti a systém hlásenia o NOO

Posudzovanie a spracovanie neobvyklých obchodných operácií je vykonávané v dvoch úrovniach. Prvú úroveň tvoria zamestnanci prvého kontaktu, ktorí spracúvajú príkazy klienta na realizáciu jeho obchodov, resp. finančných operácií. Poverení zamestnanci na centrálnej úrovni spracúvajú podnety zamestnancov prvého kontaktu a monitorujú ostatné operácie detekované vlastnými metódami a systémami na to určenými. Všetky obchodné operácie, ktoré sú vyhodnotené ako neobvyklé, sú v zmysle zákonných požiadaviek hlásené Finančnej spravodajskej jednotke. 

6. Medzinárodné sankcie

OTP Banka Slovensko, a.s. plní povinnosti vyplývajúce zo zákonov definujúcich medzinárodné sankcie ako súhrn obmedzení, príkazov alebo zákazov zavedených za účelom zachovania alebo obnovenia medzinárodného mieru a bezpečnosti vyplývajúce z konkrétnych medzinárodne záväzných dokumentov a opatrení.

V dôsledku dodržiavania týchto obmedzení banka používa systém na detekciu subjektov, na ktoré sú vyhlásené medzinárodné sankcie/embargá. V rámci činnosti platobného systému má nastavenú kontrolu subjektov, ktorí sú na rôznych sankčných zoznamoch.

7. Vnútorný kontrolný systém a jeho zabezpečenie

Koncepcia ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu je rozpracovaná a konkretizovaná v niekoľkých interných predpisoch banky tak, aby bola možná detekcia na rôznych úrovniach riadenia. 

V banke funguje systém kontroly zameraný na plnenie opatrení v oblasti AML na všetkých riadiacich úrovniach.

Poverení zamestnanci o svojej činnosti, medzi ktoré patrí aj kontrolná činnosť, informujú jedenkrát ročne Predstavenstvo a Dozornú radu.

 
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/prevencia-pred-pranim-spinavych-penazi