menu-icon menu-icon
Domov

Slovník investora

Akcia (stock, share)

Majetkový cenný papier, ktorý vyjadruje spoluvlastníctvo jeho majiteľa na spoločnosti, ktorá cenný papier vydala. S každou akciou sa spájajú určité akciové práva. Najčastejšie ide o právo účasti na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti.

 

Akciové riziko (equity risk)

Riziko nepriaznivej zmeny ceny akcií tvoriacich portfólio.

 

Akciový index (stock index)

Predstavuje priemer cien vybraných (reprezentatívnych) akcií, ktoré sú zaradené do indexu na základe splnenia určitých kritérií (napr. trhová kapitalizácia). Index by mal potom následne odzrkadľovať celkový pohyb daného akciového trhu alebo jeho segmentu.

 

Americká aukcia (american auction)

Aukcia cenných papierov, pri ktorej účastníci predkladajú svoje konkurenčné ponuky s cenou, za ktorú sú ochotní cenné papiere nakúpiť. Ponuky sú potom zoradené od najvyššej (pre emitenta najlepšej) po najnižšiu a uspokoja sa zhora nadol až kým sa nenaplní požadovaný objem. Po naplnení objemu sa objednávky s vyšším požadovaným výnosom (nižšou cenou) neuspokoja. Každý účastník aukcie platí cenu, ktorú uviedol vo svojej ponuke.    

 

Americká opcia (american style option)

Opcia, ktorá môže byť využitá (uplatnená) kedykoľvek počas svojej životnosti. Pozri opcia.

 

Apreciácia (appreciation)

Pozri zhodnotenie meny.

 

Arbitráž (arbitrage)

Špekulačný typ obchodu, pri ktorom dôjde k nákupu (predaju) aktíva a jeho okamžitému predaju (nákupu) pri vyššej (nižšej) cene za účelom dosiahnutia zisku. Ak ide o využitie cenových rozdielov na odlišných trhoch hovoríme o teritoriálnej arbitráži. Ak využijeme skutočnosť, že ceny na termínovom trhu nezodpovedajú cenám odvodeným z cien podkladových aktív na promptnom trhu hovoríme o časovej arbitráži. Arbitrážne podmienky existujú zvyčajne veľmi krátku dobu, pretože využitie situácie k dosiahnutiu zisku vedie k odstráneniu nedokonalosti na trhu a zániku arbitrážnych podmienok.  

 

Ask

Predajná cena. Cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná predať finančný nástroj. Napríklad predať cudziu menu, cenný papier alebo požičať finančné prostriedky.

 

At the money option (ATM option)

Opcia, ktorej vnútorná hodnota je v podstate nulová. To je vtedy ak sa realizačná cena opcie zhoduje alebo takmer zhoduje s trhovou cenou podkladového aktíva. Pozri vnútorná hodnota.

 

Aussie

Synonymický názov pre austrálsky dolár.

 

Aval

Prevzatie záväzku uhradiť zmenku za zmenkového dlžníka (vystavovateľa pri vlastnej zmenke alebo trasáta pri cudzej zmenke).

 

Avalista

Osoba, ktorá prevezme záväzok uhradiť zmenku.

 

Bariérová opcia (barrier option)

Typ opcie, ktorej platnosť (resp. zánik platnosti) závisí od dosiahnutia určitej hodnoty podkladového aktíva (bariéry). Z toho je odvodený názov bariérová. Podľa toho, či opcia začne platiť alebo prestane platiť rozlišujeme knock-in alebo knock-out opciu.

 

Bázický bod (basis point)

Pozri základný bod.

 

Bid

Kúpna cena. Cena, za ktorú je kótujúca strana (tvorca trhu) ochotná kúpiť finančný nástroj. Napríklad kúpiť cudziu menu, cenný papier alebo prijať (vypožičať si) finančné prostriedky.

 

Black-Scholesov model (Black-Scholes model)

Matematický model používaný pri oceňovaní opcií.

 

Blue chip spoločnosť (blue chip company)

Významná a dôveryhodná spoločnosť. Napríklad spoločnosti ako sú IBM, Wal-Mart Stores, Procter & Gamble, Microsoft, Vivendi, Carrefour, Glaxo Wellcome, Vodafone, Allianz, Daimler Chrysler alebo Siemens.  

 

Bobl (OBL, Bundesobligation)

Nemecký štátny dlhopis

 

Bond

Synonymický názov pre dlhopis. Pozri dlhopis.

 

Bono (Bono del Estado)

Španielsky štátny dlhopis.

 

BRIBID (Bratislava Interbank Bid Rate)

Referenčná úroková sadzba počítaná počas každého pracovného dňa k 11.00 hodine ako priemerná hodnota nákupných cien (BID) kótovaných referenčnými bankami. Stanovuje sa pre splatnosti 1 deň, 7 dní, 2 týždne, 1,2,3,6,9 a 12 mesiacov. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta.

BRIBOR (Bratislava Interbank Offered Rate)

Referenčná úroková sadzba počítaná počas každého pracovného dňa k 11.00 hodine ako priemerná hodnota predajných cien (OFFER) kótovaných referenčnými bankami. Stanovuje sa pre splatnosti 1 deň, 7 dní, 2 týždne, 1,2,3,6,9 a 12 mesiacov. Zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta.

 

Broker

Subjekt, ktorý sprostredkúva operácie medzi účastníkmi obchodovania na finančnom trhu a inkasuje za to províziu vo forme určitého poplatku.

 

Bund

Nemecký štátny dlhopis.

 

Burza (exchange)

Miesto kde dochádza v určitom presne vymedzenom čase k sústredeniu ponuky a dopytu po určitých finančných nástrojoch a k stanoveniu ich cien. Rozlišujeme napr. akciové burzy, burzy cenných papierov, komoditné burzy alebo derivátové burzy.

 

Býči trh (bull market)

Trh, na ktorom dochádza k rastu cien obchodovaných aktív (napr. akcií, dlhopisov, alebo komodít).

 

Býk (bull)

Investor očakávajúci vzostup ceny aktíva (napr. cenného papiera, meny, komodity).

 

CAC 40

Akciový index slúžiaci ako benchmark francúzskeho akciového trhu. Skladá sa z akcií 40 popredných spoločností ako sú napríklad France Telecom, L’Oreal a Vivendi.

 

Call opcia (call option)

Pozri kúpna opcia.

 

CBOT (Chicago Board of Trade)

Významná komoditná a termínová burza v USA. Obchoduje sa na nej napríklad s futures na akciový index Dow Jones Industrial Average.

 

Cenný papier (security)

Potvrdzuje a dokladuje určité majetkové práva alebo pohľadávku majiteľa cenného papiera voči tomu kto cenný papier vydal (emitoval).

 

Choice

Cena s nulovým spreadom (rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou). Znamená to, že nákupná cena (bid) je rovnaká ako predajná cena (ask).

 

CME (Chicago Mercantile Exchange)

Významná komoditná a termínová burza v USA. Obchoduje sa na nej napríklad s futures a opciami na známy akciový index S&P 500.

 

Cudzia zmenka, trata

Zmenka, v ktorej vystavovateľ zmenky (trasant) prikazuje tretej osobe (trasát) aby uhradila zmenku v prospech príjemcu (remitenta).  

 

Customer dealer

Pracovník banky uzatvárajúci obchody na finančnom trhu s klientmi banky.

 

Časová hodnota opcie (time value)

Hodnota opcie, ktorú dosiahneme po odčítaní vnútornej hodnoty opcie od celkovej hodnoty opcie (prémie). S blížiacou sa expiráciou (splatnosťou opcie) časová hodnota klesá.

 

DAX

Nemecký akciový index pozostávajúci z akcií 30 najdôležitejších tzv. blue-chip spoločností. Jeho súčasťou sú napríklad akcie spoločností DaimlerChrysler, Allianz, Volkswagen a Deutsche Bank.  

 

Dealer

Pracovník banky uskutočňujúci obchody na finančnom trhu na účet banky.

 

Dealing

Oddelenie v banke, prostredníctvom ktorého banka uskutočňuje obchody na finančnom trhu.

 

Delta opcie (delta)

Vyjadruje o koľko sa zmení hodnota opcie na základe zmeny ceny podkladového aktíva, za inak nezmenených podmienok.

 

Depozitný certifikát (certificate of deposit)

Cenný papier vydávaný bankou, ktorý predstavuje potvrdenie banky o vklade investora. Je to cenný papier so znakmi dlhového cenného papiera.

 

Depreciácia (depreciation)

Pozri znehodnotenie meny.

 

Deriváty (derivatives)

Finančné nástroje (kontrakty) odvodené (derivované) od podkladových aktív ako sú cenné papiere, meny, úrokové sadzby, drahé kovy alebo komodity. Ich cena sa odvíja od vývoja ceny podkladového aktíva, z ktorého sú odvodené. Medzi základné deriváty patria forwardy, futures, opcie a swapy.

 

Devízový trh (foreign exchange market, FOREX)

Jeden z piatich segmentov finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s cudzími menami.

 

Devízový kurz (exchange rate)

Cena na devízovom trhu formovaná aktuálnym dopytom a ponukou.

 

Devízy

Pohľadávky znejúce na cudziu menu.

 

Diskontný faktor (discount factor)

Súčasná hodnota jednej koruny, ktorú obdržíme k určitému dátumu v budúcnosti

 

Dividenda (dividend)

Predstavuje podiel na zisku spoločnosti, ktorý je vyplácaný akcionárom.

 

Dividendový výnos (dividend yield)

Dividenda vyplatená za rok vydelená trhovou hodnotou akcie.

 

Dlhá pozícia (long position)

Situácia, keď investor vlastní určité aktívum alebo pozícia, pri ktorej nákupy určitého aktíva prevyšujú jeho predaje. Je pritom irelevantné či sa tak deje prostredníctvom promptných (spotových) alebo termínových transakcií.

 

Dlhopis (bond)

Dlhový cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať od emitenta vyplácanie výnosov a splatenie nominálnej hodnoty k určitému termínu.

 

Dlhopis s nulovým kupónom (zero coupon bond)

Dlhopis, ktorý sa predáva pod nominálnu hodnotu a neprináša žiadny kupónový výnos. Výnosom je rozdiel medzi menovitou (nominálnou) hodnotou, ktorá bude vyplatená pri splatnosti dlhopisu a nižším emisným kurzom.

 

Dow Jones Industrial Average

Najvýznamnejší americký akciový index, ktorý sa skladá z 30 popredných (blue-chip) spoločností. Jeho súčasťou sú napríklad akcie spoločností IBM, Merck & Co., American Express Co. a Johnson & Johnson.  

 

ECU (European currency unit)

Predchodca jednotnej meny Euro, ktorý reprezentoval kôš vybraných európskych mien.

 

Emisia (issue)

Vydanie cenných papierov za účelom ich predaja investorom.

 

Emitent (issuer)

Subjekt, ktorý vydal (emitoval) cenné papiere ako sú napríklad akcie alebo dlhopisy s cieľom ich predaja investorom za účelom získania finančných prostriedkov.

 

EONIA

Referenčná úroková sadzba jednodňových peňazí (overnight) pre menu Euro.

 

Eskont

Predaj zmenky banke pred splatnosťou.

 

Eurodolárové depozitá (eurodollar deposits)

Dolárové vklady v bankách alebo iných finančných inštitúciách umiestnených mimo USA, pričom nemusí ísť len o Európu.

 

Euromenové depozitá (eurocurrency deposits)

Vklady v bankách alebo iných finančných inštitúciách, ktoré sa nachádzajú v inej krajine ako je krajina pôvodu danej meny, v ktorej je vklad uskutočnený. Napríklad japonské jeny v banke v USA sú považované za eurojeny.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)

Referenčná úroková sadzba fixovaná v Bruseli o 11.00 miestneho času na základe kotácii vybraných bánk eurozóny, za účelom jej využitia ako benchmarku pri vysporiadaní rôznych úrokových kontaktov. Je fixovaná pre 15 rôznych splatností do jedného roka (1,2,3 týždne a 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 mesiacov). Počíta sa na tri desatinné miesta.    

 

Europská opcia (european style option)

Opcia, ktorá môže byť uplatnená len v jeden presne určený deň (expiračný deň) na konci životnosti.

 

Expiračný deň (expiration date)

Dopredu stanovený dátum, ku ktorému môže majiteľ opcie využiť svoje opčné právo.

 

Fed

Pozri Federálny rezervný systém

 

Federálny rezervný systém (Federal Reserve System, Federal Reserve, Fed)

Centrálna banka USA vytvorená Kongresom v roku 1913, za účelom dosiahnutia flexibilného a stabilného finančného systému. Je zodpovedná hlavne za realizáciu menovej politiky, reguláciu bankových inštitúcií a zachovanie stability finančného systému.  

 

Finančný trh (financial market)

Trh, na ktorom finančný sprostredkovatelia prostredníctvom finančných nástrojov zabezpečujú presun finančných zdrojov od subjektov s  ich prebytkom (investorov) k subjektom s ich nedostatkom. Skladá sa z troch hlavných segmentov – peňažného, kapitálového a devízového trhu, ktoré dopĺňajú ďalšie dva segmenty – trh drahých kovov a poistný trh.

 

Footsie

Synonymický názov pre FTSE 100. Pozri FTSE 100.

 

Forward

Termínový kontrakt, pri ktorom sa jedna strana zaväzuje predať určité podkladové aktívum k určitému dopredu stanovenému termínu za dopredu dohodnutú cenu a kupujúci sa zaväzuje podkladové aktívum kúpiť. Na rozdiel od futures (iný typ termínového kontraktu) nejde o štandardizovaný kontrakt a je zvyčajne „ušitý“ na mieru účastníkov transakcie.

 

Forward-forward

FX swap, klasické depo alebo iná úroková dohoda, ktorá začína v určitom čase budúcnosti (forward date) a končí v inom neskoršom budúcom termíne. Príkladom môže byť dvojmesačná pôžička, ktorá sa má uskutočniť o 3 mesiace.

 

Forwardový menový obchod

Nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri vopred dohodnutom kurze (forwardovom kurze), s vopred dohodnutým pevným dňom splatnosti najmenej tri pracovné dni odo dňa uzavretia dohody (T+3).

 

Forwardový menový obchod bez fyzickej dodávky (Non-deliverable forward, NDF)

Nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri vopred dohodnutom kurze (forwardovom kurze), s vopred dohodnutým pevným dňom splatnosti, najmenej tri pracovné dni odo dňa uzavretia dohody (T+3). V deň splatnosti nedochádza k fyzickej dodávke finančných prostriedkov, ale vyrovnáva sa iba rozdiel medzi dohodnutým forwardovým kurzom a aktuálnym trhovým spotovým kurzom v čase vysporiadania menového obchodu.

 

Forwardový menový obchod s pohyblivým dátumom splatnosti (time option, option forward)

Forwardový menový obchod, pri ktorom je splatnosť stanovená v podobe určitého časového intervalu namiesto presného dátumu.

 

Forward rate agreement (FRA)

Dohoda o budúcej úrokovej sadzbe. Predstavuje možnosť ako si zafixovať do budúcnosti na určité obdobie úrokovú sadzbu. Môže teda slúžiť na zaistenie sa proti pohybu úrokových sadzieb. Kupujúci sa zaisťuje proti vzostupu úrokových sadzieb (napríklad pri čerpaní úveru) a predávajúci proti poklesu úrokových sadzieb (napríklad pri vklade).

 

FTSE 100 (Footsie)

Akciový index reprezentujúci akcie 100 najväčších spoločností obchodovaných na londýnskej burze. Jeho súčasťou sú napríklad akcie spoločností Vodafone, HSBC, British Petroleum a Glaxo Wellcome.

 

Fundamentálna analýza (fundamental analysis)

Analyzovanie možného vývoja kurzu aktíva na základe predpokladaného vývoja ekonomických ukazovateľov. Môže ísť napríklad o určovanie reálnej hodnoty akcií na základe finančných ukazovateľov analyzovanej spoločnosti a jej postavenia v priemyselnom sektore, v ktorom pôsobí.

 

Futures

Termínový kontrakt (zmluva), v ktorom sa jedna strana zaväzuje, že v dopredu dohodnutej budúcnosti, za dopredu dohodnutú cenu kúpi podkladové aktívum a druhá strana sa zaväzuje, že za dohodnutých podmienok predá podkladové aktívum. Dôležitou črtou kontraktov futures je ich štandardizácia a to že sa s nimi obchoduje na termínových burzách.

 

FX swap, currency swap

Kombinácia spotového menového obchodu a forwardového menového obchodu. Ide o predaj (nákup) obyčajne fixného objemu meny A za menu B pri dohodnutom aktuálnom spotovom kurze, so súčasným záväzkom k spätnému nákupu (predaju) meny A za menu B vo vopred stanovenom termíne v budúcnosti s vopred dohodnutým forwardovým kurzom. Namiesto kombinácie spotového a forwardového menového obchodu môže ísť aj o kombináciu dvoch forwardových menových obchodov (forward-forward FX swap).    

 

Gama opcie (gamma)

Vyjadruje o koľko sa zmení delta opcie na základe určitej zmeny ceny podkladového aktíva, za inak nezmenených podmienok.

 

GEMM (Gilt-Edget Market Maker)

Dealer, ktorý je povinný obchodovať a tvoriť trh s britskými štátnymi dlhopismi (gilts).

 

Gensaki

Repo na domácom japonskom trhu

 

Gilt (Gilt-Edget Security)

Britský štátny dlhopis.

 

Greenback

Synonymický názov pre americký dolár.

 

Hedging

Využitie nástrojov finančného trhu (najčastejšie derivátov) na ochranu pred rizikom možnej budúcej straty v dôsledku zmeny podmienok na finančnom trhu. Môže ísť napríklad o zaistenie sa proti zmene úrokovej sadzby alebo zmene devízového kurzu.

 

Hedgové fondy (hedge funds)

Investičné fondy, ktoré pri investovaní používajú agresívne investičné stratégie s využitím derivátov a pákového efektu.

 

Historická volatilita (historical volatility)

Premenlivosť ceny podkladového aktíva počas určitého obdobia v minulosti. Používa sa pri oceňovaní derivátov.

 

Holandská aukcia (dutch auction)

Aukcia, pri ktorej na rozdiel od americkej aukcie dochádza k uspokojeniu všetkých akceptovaných objednávok za rovnaký najvyšší akceptovaný výnos. Pozri aj americká aukcia.

 

Implicitná volatilita (implied volatility)

Premenlivosť ceny podkladového aktíva, ktorá je odvodená z ceny opcie.

 

Imunizácia (immunization)

Technika, ktorá patrí medzi štruktúrované portfóliové stratégie. Ide o zostavenie portfólia v takej štruktúre inštrumentov aby sa dosiahla určitá úroveň výnosu potrebná na splnenie budúceho záväzku (záväzkov), bez ohľadu na budúci vývoj úrokových sadzieb. Používanie tejto stratégie je dôležité napríklad v prípade poisťovní alebo penzijných fondov.

 

Indosament, rubopis

Umožňuje prevod zmenky. Vyznačuje sa na rube zmenky a podpisuje ho osoba, ktorá zmenku rubopisom prevádza.

 

Indosant

Účastník zmenkového vzťahu, ktorý zmenku prevádza rubopisom.

 

Indosatár

Účastník zmenkového vzťahu, ktorý zmenku rubopisom nadobúda.

 

Insider

Označenie osoby, ktorá má vzhľadom na svoje pôsobenie lepší prístup k informáciám ako verejnosť. Využitie tejto výhody vo svoj prospech prostredníctvom obchodov na finančnom trhu je zakázané.

 

Insider trading

Obchodovanie na základe neverejných informácií. Využitie týchto informácií vo svoj prospech s cieľom dosiahnuť zisk patrí medzi zakázané praktiky na finančnom trhu.

 

In the money option (ITM option)

Opcia, ktorá má vnútornú hodnotu (je v peniazoch). V prípade kúpnej opcie je to vtedy, ak je cena podkladového aktíva na trhu vyššia ako realizačná cena opcie. V prípade predajnej opcie je to vtedy, ak je cena podkladového aktíva na trhu nižšia ako realizačná cena opcie.

 

Inverzná výnosová krivka (inverted yield curve)

Situácia, kedy sú na trhu krátkodobé sadzby vyššie ako dlhodobé. Vyjadruje očakávanie poklesu úrokových sadzieb. Pozri výnosová krivka.

 

Investícia (investment)

Zrieknutie sa súčasnej istej hodnoty v prospech budúcej neistej hodnoty. Napríklad istých     1 000 Sk, ktoré máme k dispozícii vynaložíme na kúpu akcie v očakávaní jej vyššej ceny v budúcnosti, ktorá však nie je istá.

 

Investor (investor)

Subjekt, ktorý vložil prostriedky do niektorého z  nástrojov finančného trhu za účelom dosiahnutia zisku.

 

JGB

Japonský štátny dlhopis.

 

Kábel (cable)

Synonymické názov pre krížový výmenný kurz britskej libry voči americkému doláru (GBP/USD).

 

Kapitálový trh (capital market)

Jeden zo segmentov finančného trhu, na ktorom dochádza k presunu dlhodobo voľných zdrojov od subjektov s ich prebytkom k subjektom s ich nedostatkom. Deje sa tak prostredníctvom nástrojov kapitálového trhu obyčajne so splatnosťou dlhšou ako 1 rok. Medzi tieto nástroje patria napríklad akcie a dlhopisy.

 

Knock-in opcia (knock-in option)

Predstavuje typ bariérovej opcie, ktorá začne platiť (vznikne) ak cena podkladového aktíva na spotovom trhu dosiahne vopred stanovenú cenu (bariéru). Ak sa táto bariéra nachádza pod aktuálnou trhovou cenou ide o tzv. down-and-in call alebo down-and-in put a ak sa táto bariéra nachádza nad aktuálnou trhovou cenou ide up-and-in call alebo up-and-in put.  

 

Knock-out opcia (knock-out option)

Predstavuje typ bariérovej opcie, ktorá prestane platiť (zanikne) ak cena podkladového aktíva na spotovom trhu dosiahne vopred stanovenú cenu (bariéru). Ak sa táto bariéra nachádza pod aktuálnou trhovou cenou ide o tzv. down-and-out call alebo down-and-out put a ak sa táto bariéra nachádza nad aktuálnou trhovou cenou ide up-and-out call alebo up-and-out put.  

 

Kolaterál (collateral)

Aktíva, ktoré slúžia na zabezpečenie pohľadávky. Napríklad cenné papiere v prípade repo obchodov.

 

Komerčný cenný papier (commercial paper)

Krátkodobý dlhový cenný papier vydávaný na krytie krátkodobých potrieb finančných prostriedkov. Emitujú ich zväčša len bonitné spoločnosti pretože ide o nezabezpečené cenné papiere. Obyčajne majú charakter dlhopisov s nulovým kupónom.

 

Krátka pozícia (short position)

Situácia, pri ktorej predaje určitého aktíva prevyšujú jeho nákupy. Je pri tom irelevantné či sa tak deje prostredníctvom promptných (spotových) alebo termínových transakcií.

 

Kúpna opcia (call option)

Finančný nástroj (kontrakt), ktorý jeho majiteľovi (kupujúcemu opcie) dáva právo avšak neznamená povinnosť kúpiť podkladové aktívum za dopredu dohodnutú cenu, k určitému dátumu (opcia európskeho typu) alebo aj pred týmto dátumom (opcia amerického typu). Za toto právo platí kupujúci predávajúcemu opcie odmenu v podobe prémie. Predávajúci kúpnej opcie má povinnosť podkladové aktívum predať ak ho majiteľ opcie vyzve k naplneniu dohody.

 

LIBOR (London Interbank Offered Rate)

Referenčná úroková sadzba fixovaná v Londýne o 11.00 miestneho času v každý pracovný deň. Je zverejňovaná pre viacero splatností a vo viacerých menách. Považuje sa za „benchmark“ pre krátkodobé úrokové sadzby. Slúži ako základ pre vysporiadanie úrokových inštrumentov na mnohých derivátových burzách (napríklad futures a opcie) ako aj inštrumentov obchodovaných na OTC trhu (napríklad FRA, opcie alebo swapy)  

 

LIFFE (The London International Financial Futures and Options Echxange)

Londýnska termínová burza založená v roku 1982. Predmetom obchodovania sú napríklad futures a opcie na krátkodobé úrokové sadzby, dlhopisy, meny, akciové indexy a nefinančné (komoditné) produkty.

 

Medvedí trh (bear market)

Trh, na ktorom dochádza k poklesu cien obchodovaných aktív (napr. akcií, dlhopisov, mien alebo komodít).

 

Medveď (bear)

Investor očakávajúci pokles ceny aktíva (napr. cenného papiera, meny, komodity).

 

Menová opcia (currency option)

Opcia, ktorá predstavuje právo nie však povinnosť kúpiť (kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) určitý objem meny A za menu B k vopred stanovenému termínu v budúcnosti za dopredu dohodnutú cenu. Pozri aj opcia.

 

NASDAQ

Najväčší elektronický akciový trh. Ide o mimoburzový trh (OTC) cenných papierov. Pozri over the counter.

 

NIKKEI 225

Japonský akciový index pozostávajúci z 225 aktívne obchodovaných akcií na tokijskej burze. Jeho súčasťou sú napríklad akcie spoločností Toyota Motor, Sony a Fujitsu.

 

NYSE (New York Stock Exchange)

Najvýznamnejšia burza cenných papierov v USA.

 

OAT (Obligation Assimilable du Trésor)

Francúzsky štátny dlhopis.

 

OBL

Pozri Bobl.

 

Offer

Pozri ask.

 

OLO (Obligations Linéaires Obligaties)

Belgické štátne dlhopisy.

 

One-cancels-other príkaz (one-cancels-other order, O-C-O, OCO)

Kombinácia dvoch príkazov, pri ktorej splnenie jedného príkazu automaticky ruší druhý príkaz. Môže ísť napríklad o kombináciu príkazov stop-loss a take-profit. Ak cena na trhu dosiahne úroveň, ktorá umožní splnenie jedného z príkazov (napríklad take-profit) zruší sa tým zostávajúci príkaz (stop-loss).    

 

Opcia (Option)

Finančný nástroj (kontrakt), ktorý predstavuje pre jeho majiteľa (kupujúceho opcie) právo avšak nie povinnosť kúpiť (kúpna opcia) alebo predať (predajná opcia) podkladové aktívum (cenný papier, mena, komodita, index) za dopredu stanovenú cenu (realizačnú cenu) k určitému dátumu v prípade európskej opcie alebo aj pred týmto dátumom v prípade americkej opcie. Za toto právo platí kupujúci predávajúcemu opcie odmenu v podobe prémie. Predávajúci opcie má povinnosť podkladové aktívum predať (kúpna opcia) alebo kúpiť (predajná opcia) ak ho majiteľ opcie vyzve k naplneniu dohody.

 

Opcia „mimo peňazí“ (out of the money option)

Pozri out of the money option.

 

Opcia „na peniazoch“ (at the money option)

Pozri at the money option.

 

Opcia „v peniazoch“ (in the money option)

Pozri in the money option.

 

Opčná prémia (option premium)

Kurz (cena), za ktorý sú opcie obchodované na trhu. Skladá sa z dvoch zložiek - vnútornej hodnoty opcie a časovej hodnoty opcie.

 

Option forward

Pozri forwardový menový obchod s pohyblivým dátumom splatnosti.

 

Order

Pozri príkaz.

 

Otvorená pozícia (open position)

Situácia pri ktorej súhrn nákupov určitého aktíva prevyšuje jeho predaje resp. naopak. Investor s otvorenou pozíciou je vystavený riziku zmeny trhovej ceny predmetného aktíva.

 

Out of the money option (OTM option)

Opcia bez vnútornej hodnoty. V prípade kúpnej opcie je to vtedy, ak je cena podkladového aktíva na trhu nižšia ako realizačná cena opcie. V prípade predajnej opcie je to vtedy, ak je cena podkladového aktíva na trhu vyššia ako realizačná cena opcie.

 

Overnight (O/N, today/tomorrow)

Transakcia (napríklad depozitum alebo úver) od dnes (T) do najbližšieho pracovného dňa (T+1).

 

Over the counter (OTC)

Označenie pre mimoburzové obchodovanie bez existencie burzového parketu prebiehajúce napríklad prostredníctvom bánk, fondov alebo brokerov.

Over the counter = cez pult, priehradku

 

Peňažný trh (money market)

Jeden zo segmentov finančného trhu, na ktorom dochádza k presunu krátkodobo voľných zdrojov od subjektov s ich prebytkom k subjektom s ich nedostatkom. Deje sa tak prostredníctvom nástrojov peňažného trhu obyčajne so splatnosťou do 1 roka. Medzi tieto nástroje patria napríklad krátkodobé vklady, úvery, depozitné certifikáty, pokladničné poukážky a zmenky.

 

Podielnik (unit holder)

Investor, ktorý kúpil podielový list otvoreného alebo uzavretého podielového fondu.

 

Podielový fond (unit trust)

Predstavuje majetok tvorený cennými papiermi, peňažnými prostriedkami a inými hodnotami, ktoré sú vo vlastníctve investorov, ktorí investovali do predmetného podielového fondu (t.j. kúpili si jeho podielové listy).

 

Podielový list (unit)

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku.

 

Podkladové aktívum (underlying asset)

Pozri underlying asset.

 

Pokladničná poukážka (treasury bill)

Krátkodobý cenný papier s prvkami dlhového cenného papiera. Patrí medzi nástroje peňažného trhu so splatnosťou do jedného roka. Emitentom sú obyčajne vlády a používajú ich na krytie svojich krátkodobých potrieb.

 

Predajná opcia (put option)

Finančný nástroj (kontrakt), ktorý majiteľovi (kupujúcemu opcie) dáva právo avšak neznamená povinnosť predať podkladové aktívum za dopredu dohodnutú cenu, k určitému dátumu (opcia európskeho typu) alebo aj pred týmto dátumom (opcia amerického typu). Za toto právo platí kupujúci predávajúcemu opcie odmenu v podobe prémie. Predávajúci predajnej opcie má povinnosť podkladové aktívum kúpiť ak ho majiteľ opcie vyzve k naplneniu dohody.

 

Príkaz (order)

Pokyn klienta dealerovi na zrealizovanie určitej transakcie za určitých podmienok na trhu. Napríklad pokyn k nákupu akcií ak sa na trhu dosiahne požadovaná cena. Bližšie pozri napríklad take-profit príkaz, stop-loss príkaz alebo one-cancels-other príkaz.

 

Primárny trh (primary market)

Trh, na ktorom dochádza k prvotnému nákupu finančného nástroja od jeho emitenta. Emitent na tomto trhu získava predajom určitého finančného nástroja (napríklad dlhopisu) finančné prostriedky.

 

Promptný obchod, promptná operácia

Transakcia, pri ktorej dôjde k dohodnutiu podmienok a vysporiadaniu v tom istom čase, alebo v lehote, ktorá sa považuje na danom trhu za promptnú. Časový posun je často daný technickými podmienkami. Obyčajne do 2 pracovných dní.

 

Put opcia (put option)

Pozri predajná opcia.

 

Realizačná cena (exercise price, striking price, strike)

Vopred stanovená cena, za ktorú môže majiteľ opcie podkladové aktívum kúpiť v prípade kúpnej opcie, resp. predať v prípade predajnej opcie.

 

Remitent

Veriteľ v zmenkovom vzťahu (pozri vlastná zmenka).

 

Repo (Repurchase agreement)

Dohoda, pri ktorej jeden účastník vzťahu  predáva cenné papiere druhému účastníkovi vzťahu a súhlasí s ich spätným odkúpením v budúcnosti za dopredu dohodnutú cenu. Ide v podstate o pôžičku finančných prostriedkov so zabezpečením prostredníctvom kolaterálu, ktorý je tvorený cennými papiermi. Z pohľadu strany, ktorá si prostriedky vypožičiava ide o repo a z pohľadu strany, ktorá požičiava prostriedky ide o reverzné repo (reverse repo).

 

Resist

Psychologická úroveň, pri ktorej sa na základe minulého vývoja očakáva, že ak ju stúpajúci kurz aktíva dosiahne, zastaví jeho vzostup a vyvolá korekciu smerom nadol.  

 

Reverzné repo (reverse repo)

Pozri repo.

 

Rho opcie (Rho)

Vyjadruje o koľko sa zmení hodnota opcie na základe určitej jednotkovej zmeny na trhu úrokových sadzieb, za inak nezmenených podmienok.

 

RP

Skratka pre repo.

 

S&P 500 (Standard & Poor’s 500)

Akciový index, ktorý reprezentuje 500 popredných amerických spoločností z rôznych odvetví. Slúži ako benchmark pre mnohých portfólio manažérov investujúcich na amerických akciových trhoch. Futures na tento akciový index sa teší veľkej obľube investorov a obchoduje sa na termínovej burze Chicago Mercantile Exchange.

 

Sekundárny trh (secondary market)

Trh, na ktorom sa obchoduje s finančnými nástrojmi, ktoré už boli nakúpené na primárnom trhu. Pozri primárny trh.

 

Spotový kurz (spot rate)

Aktuálny trhový kurz s vyrovnaním v spotovej valute (obyčajne do dvoch pracovných dní).

 

Spotový menový obchod

Nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri dohodnutom kurze, s dňom splatnosti dva pracovné dni odo dňa uzavretia dohody.

 

Spotový menový obchod bez fyzickej dodávky

Nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri dohodnutom kurze, s dňom splatnosti dva pracovné dni odo dňa uzavretia dohody, pričom v deň splatnosti nedochádza k fyzickej dodávke finančných prostriedkov, ale vyrovnáva sa iba rozdiel medzi dohodnutým spotovým kurzom a aktuálnym trhovým spotovým kurzom v čase vysporiadania menového obchodu.

 

Spotová valuta (spot value)

Dátum, ktorý nasleduje obyčajne dva pracovné dni po dni dohodnutia obchodu (T+2), alebo v inom termíne, ktorý zodpovedá štandardom na danom trhu.

 

Spot-a-week (S/W)

Transakcia (napríklad depozitum alebo úver) od spotovej valuty (dva pracovné dni od dňa dohodnutia obchodu – T+2) na 7 dní (T+9).

 

Spot-next (S/N)

Transakcia (napríklad depozitum alebo úver) od spotovej valuty (dva pracovné dni od dňa dohodnutia obchodu – T+2) do nasledujúceho pracovného dňa (T+3).

 

Spread

Rozdiel (rozpätie) medzi nákupnou a predajnou cenou (Bid-Ask).

 

Stop-loss príkaz (stop-loss order, S/L)

Predstavuje príkaz, v ktorom investor špecifikuje úroveň kurzu aktíva, na ktorej má dôjsť k uzavretiu jeho otvorenej pozície na finančnom trhu, ak sa kurz vyvíja v jeho neprospech. Charakteristikou črtou S/L príkazu je, že kurz, pri ktorom sa má uskutočniť uzavretie pozície je vždy menej výhodný ako aktuálny kurz aktíva v čase zadania príkazu. Týmto príkazom si vlastne investor stanoví a ohraničí maximálnu možnú stratu z daného obchodu ak sa trhové podmienky vyvinú nepriaznivo. S/L príkaz však môže slúžiť aj na ochranu časti už dosiahnutých ziskov. Používanie tohto príkazu sa považuje za znak investorskej zrelosti.

 

Strike price (striking price, exercise price)

Pozri realizačná cena.

 

Support

Psychologická úroveň, pri ktorej sa na základe minulého vývoja očakáva, že ak ju klesajúci kurz aktíva dosiahne, zastaví jeho pokles a vyvolá korekciu smerom nahor.

 

Swapové body (swap points, forward points)

Vyjadrujú rozdiel medzi forwardovým (termínovým) a aktuálnym spotovým (promptným) kurzom na devízovom trhu zohľadňujúci rozdielne úročenie dvoch mien (úrokový diferenciál). Ak je hlavná mena úročená nižšie (vyššie) ako vedľajšia mena úrokový diferenciál a teda aj swapové body sú kladné (záporné).

 

Špekulanti (speculators)

Obchodníci, ktorí vstupujú na finančný trh za účelom dosiahnutia zisku za cenu akceptácie rizika. Podľa dĺžky doby, počas ktorej držia špekulanti svoje pozície, ich môžeme vzostupne deliť na skalpovačov (scalpers), denných obchodníkov (day traders) a pozičných obchodníkov (position traders).

 

Štátny dlhopis (government bond)

Dlhový cenný papier so splatnosťou dlhšou ako jeden rok vydávaný štátom na krytie štátneho dlhu.

 

Taishaku

Nekolateralizované (bez zábezpeky) požičiavanie cenných papierov na domácom japonskom trhu.

 

Take-profit príkaz (take-profit order, T/P)

Predstavuje príkaz, v ktorom investor špecifikuje úroveň kurzu aktíva, na ktorej má dôjsť k uzavretiu jeho otvorenej pozície na finančnom trhu ak sa kurz vyvíja v jeho prospech. Charakteristikou črtou T/P príkazu je, že kurz, pri ktorom sa má uskutočniť uzavretie pozície je vždy výhodnejší ako aktuálny kurz aktíva v čase zadania príkazu. Týmto príkazom si vlastne investor zvyčajne zabezpečí požadovanú výšku zisku z daného obchodu ak sa trhové podmienky vyvinú priaznivo.

 

Technická analýza (technical analysis)

Technika predikcie budúcich cien aktív na základe ich cenového vývoja v minulosti. Ako základ slúži cenový graf skúmaného aktíva.

 

Termínový kurz (forward rate)

Kurz určitého aktíva v budúcnosti zohľadňujúci aktuálny spotový kurz (cenu) aktíva a náklady jeho prenosu do budúcnosti (cost of carry). Napríklad na devízovom trhu sa za náklad prenosu považuje rozdielne úročenie mien a z toho vyplývajúci úrokový diferenciál. Termínový kurz na devízovom trhu potom dostaneme po upravení spotového kurzu o úrokový diferenciál reprezentovaný swapovými (forwardovými) bodmi.

 

Termínový obchod, termínová operácia

Kontrakt, ktorý zaväzuje ku kúpe alebo predaju určitého aktíva vo vopred stanovenej budúcnosti, ale za dnes stanovenú cenu. Termínové obchody môžu byť fixné (bezpodmienečné) alebo podmienené. Medzi fixné termínové operácie patria napríklad forwardy a futures. Opčné obchody patria do kategórie podmienených termínových obchodov. Spoločným znakom termínových obchodov je časový nesúlad medzi ich dohodnutím a ich plnením.

 

Theta opcie

Vyjadruje o koľko sa zmení hodnota opcie na základe určitej jednotkovej zmeny času, za inak nezmenených podmienok. Keďže s blížiacou sa splatnosťou opcie klesá jej časová hodnota, hodnota theta je negatívna.

 

Time option

Pozri forwardový menový obchod s pohyblivým dátumom splatnosti.

 

Tom-next (T/N, rollover)

Transakcia (napríklad depozitum alebo úver) od najbližšieho pracovného dňa (T+1) po ďalší pracovný deň (T+2). V prípade úveru dôjde k poskytnutiu prostriedkov v nasledujúci pracovný deň po dni dohodnutia obchodu a k vráteniu prostriedkov o dva pracovné dni po dohodnutí obchodu.

 

Underlying asset

Anglický názov pre podkladové aktívum. Ide o aktívum, od ktorého je derivát odvodený a ktoré teda zakladá („podkladá“) existenciu derivátu. Pozri deriváty.

 

Under reference

Výraz, ktorý sa vzťahuje ku kótovanej cene. Znamená, že cena musí byť najskôr potvrdená kótujúcou stranou (tvorcom trhu) a až potom môže ne nej protistrana uskutočniť obchod.

 

Úroková sadzba (interest rate)

Cena peňazí na peňažnom trhu.

 

Úrokový diferenciál (interest rate differential)

Je zodpovedný za rozdiel medzi forwardovým (termínovým) a spotovým (promptným) kurzom na devízovom trhu. Tento rozdiel (kladný alebo záporný) je daný rôznym úročením mien. Podľa teórie parity úrokovej miery by mal rozdiel medzi termínovým a promptným devízovým kurzom zodpovedať úrokovému diferenciálu pre danú splatnosť. Ak táto rovnosť neplatí existuje možnosť dosiahnutia arbitrážneho zisku. Pozri arbitráž.

 

Úverové riziko (credit risk)

Riziko straty v prípade, že protistrana nedodrží svoje záväzky.

 

Valuta (value date)

Dátum, kedy dochádza k vyrovnaniu obchodu a prevodu aktív. Napríklad v prípade predaja cenných papierov predávajúci prevedie cenné papiere na kupujúceho a kupujúci zaplatí hodnotu cenných papierov predávajúcemu.

 

Vega opcie (vega)

Vyjadruje o koľko sa zmení hodnota opcie na základe určitej zmeny volatility podkladového aktíva, za inak nezmenených podmienok.

 

Vkladový certifikát

Pozri depozitný certifikát

 

Vkladový list     

Pozri depozitný certifikát

 

Vlastná zmenka, sola

Zmenka, v ktorej sa vystavovateľ zmenky ako dlžník zaväzuje, že uhradí určitú sumu príjemcovi zmenky ako veriteľovi (remitentovi).

 

Vnútorná hodnota (intrinsic value)

V prípade kúpnej opcie predstavuje rozdiel medzi spotovou cenou podkladového aktíva a realizačnou cenou opcie. V prípade predajnej opcie predstavuje rozdiel medzi realizačnou cenou opcie a spotovou cenou podkladového aktíva.

 

Volatilita (volatility)

Miera zmeny ceny aktíva počas určitého obdobia.

 

Výnosová krivka (yield curve)

Grafické vyjadrenie vzťahu medzi splatnosťou a výnosom určitého inštrumentu (napríklad dlhopisov s určitým ratingom, swapov alebo depozít na peňažnom trhu).

 

Vyrovnaná pozícia (square position)

Pozícia, pri ktorej sa objem nákupov rovná objemu predajov určitého aktíva. Alebo aj pozícia, pri ktorej sa aktíva rovnajú pasívam.

 

Základný bod (basis point)

Jedna stotina percenta (0,01 %).

 

Zero coupon bond

Pozri dlhopis s nulovým kupónom

 

Zhodnotenie meny (apreciation)

Nárast hodnoty meny voči inej mene alebo skupine mien. Ak sme pred mesiacom zaplatili za americký dolár 35 slovenských korún a dnes je to len 32 slovenských korún hovoríme, že sa slovenská koruna za posledný mesiac zhodnotila.

 

Zmenka (bill of exchange)

Krátkodobý cenný papier. Listina s presne určenými náležitosťami, ktorá predstavuje bezpodmienečný písomný záväzok. Pozri vlastná zmenka a cudzia zmenka.

 

Znehodnotenie meny (depreciation)

Pokles hodnoty meny voči inej mene alebo skupine mien. Ak sme pred mesiacom zaplatili za americký dolár 35 slovenských korún a dnes je to už 37 slovenských korún hovoríme, že sa slovenská koruna za posledný mesiac znehodnotila.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/slovnik-investora-1