menu-icon menu-icon
Domov

Špeciálne druhy financovanie obchodu a exportu

Stredno a dlhodobý vývozný odberateľský úver

Vhodný pre vývozcov tovaru investičného charakteru (stroje, technologické linky, zariadenia) a služieb, ktoré s ním súvisia. Využíva sa najmä pri vývoze do destinácií s vyšším rizikom spolu s využitím nástrojov štátnej podpory vývozu (poistenie EXIMBANKY SR proti politickým a komerčným rizikám). Z tohto dôvodu sa samotný exportný kontrakt, a aj samotné financovanie, riadi pravidlami KONSENZU OECD.

Výhody pre Vývozcu:

 • zásadné zníženie platobného rizika pre vývozcu
 • možno realizovať vývoz aj do rizikovejších teritórií
 • čerpanie realizované  prostredníctvom platieb priamo na jeho účet ihneď po dodávke akonáhle sú splnené podmienky dohodnuté vo vývoznom kontrakte
 • spolu s kontraktom samotné financovanie zvyšuje konkurencieschopnosť vývozcu

Výhody pre Dovozcu:

 • importér/odberateľ dostáva financovanie za  výhodnejších podmienok, ako na svojom domácom trhu
 • je mu poskytnutá odložená splatnosť - t.j. možnosť zaplatiť za tovar alebo službu po uvedení financovanej investície do prevádzky – dlhová služba platená z tržieb novej investície 

Podmienky pre poskytnutie financovania:

 • úver je spravidla poskytovaný pri využití štátnej podpory vývozu, preto sa vývozný kontrakt a samotné financovanie riadia pravidlami KONSENZU OECD;
 • úver sa poskytuje priamo dovozcovi alebo jeho domácej banke;
 • minimálne 30 % hodnoty vývozného kontraktu musí byť slovenského pôvodu;
 • banka poskytuje financovanie maximálne do výšky 85 % hodnoty exportného kontraktu,
 • minimálne 15 % musí byť platba vopred resp. najneskôr pri dodávke;
 • splatnosť úrokov a istiny je zvyčajne polročná;
 • určité tovary sú z financovania vylúčené (zbrane, drogy, pornografia a pod.)

 

Postúpenie (odkúpenie) pohľadávok s bankovým rizikom (forfaiting)

Forfaiting znamená postúpenie krátkodobých až dlhodobých obchodných pohľadávok (t. j. pohľadávok, ktoré vznikli dodávkami tovaru a/alebo služieb). V OTP Banke Slovensko, a. . sa jedná o postúpenie bez spätného postihu na pôvodného majiteľa pohľadávky, t. j. bezregresné postúpenie.

Pi forfaitingu OTP Banka Slovensko, a.s.  preberá všetky riziká súvisiace so zaplatením pohľadávky (politické, obchodné, úverové, platobné, teritoriálne).

Základné princípy postúpenia:

 • ide o písomné postúpenie pohľadávok podľa Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z.
 • majiteľ pohľadávky je povinný oznámiť jej postúpenie dlžníkovi
 • riziko zaplatenia je zabezpečené niektorým z nasledujúcich štandardných bankových platobných a/alebo zaisťovacích nástrojov:
  • Dokumentárny akreditív
  • Banková záruka, príp. standby akreditív
  • Bankou avalovaná alebo bankovou zárukou zaručená zmenka
 • bezregresné financovanie pohľadávok s bankovým rizikom znamená posúdenie bankového a teritoriálneho rizika (zdroj splatenia pohľadávky)
 • splatnosť pohľadávky by nemala byť kratšia ako 60 dní, maximálna dĺžka 7 rokov (all in)
 • mena pohľadávky EUR, USD, GBP, resp. iná konvertibilná mena
 • cena takejto transakcie je stanovená individuálne, podľa úrovne bankového a teritoriálneho rizika

Aké pohľadávky

Pohľadávka z dokumentárneho akreditívu voči vystavujúcej banke resp. potvrdzujúcej banke, pokiaľ je akreditív potvrdený inou bankou. V súlade s UCP 600 každá vystavujúca banka nominovaním inej banky na akceptáciu lehotnej zmenky alebo na záväzok z odloženej platby súčasne splnomocňuje takúto banku odkúpiť a prefinancovať lehotnú zmenku alebo záväzok odloženej platby. Preto základným atribútom realizácie odkúpenia pohľadávky z akreditívu bankou je, aby akreditív bol použiteľný (kódové slovo: „available with...“) s OTP Bankou Slovensko, a.s.;

Pohľadávka zo zmenky, ktorá je avalovaná bankou, je súčasne pohľadávkou voči dlžníkovi zo zmenky, ktorý zmenku akceptoval (pri cudzej zmenke) alebo ktorý zmenku vystavil (pri vlastnej zmenke), a súčasne pohľadávkou voči banke, ktorá zmenku avalovala alebo zaručila jej zaplatenie tzv. ko-akceptáciou na cudzej zmenke (co-accepted). V zmysle zákona zmenkového a šekového č. 191/1950 Zb. sú akceptant cudzej zmenky a vystaviteľ vlastnej zmenky a ich avalisti zaviazaní rovnakou mierou (solidárne ručenie), t. j. pri inkasovaní avalovanej zmenky sa banka môže obrátiť so žiadosťou o zaplatenie priamo na avalujúcu banku;

Účtovná pohľadávka, ktorej zaplatenie je zaistené abstraktnou platobnou zárukou vystavenou akceptovateľnou bankou pôvodne v prospech dodávateľa s následným postúpením práv zo záruky na OTP Banka Slovensko, a. s.

Podmienky postúpenia pohľadávky:

 • z dokumentárneho akreditívu: podmienkou realizácie postúpenia je akceptácia dokumentov vystavujúcou bankou, v prípade potvrdených akreditívov našou bankou, naše posúdenie dokumentov ako konformných;
 • zo zmenky: podmienkou realizácie postúpenia je fyzické predloženie avalovanej zmenky do OTP Banky Slovensko, a.s. (aval bankou dlžníka, t. j. banky vystaviteľa vlastnej zmenky alebo banky akceptanta cudzej zmenky) na kontrolu náležitostí, tzn. na overenie právoplatnosti avalu u avalujúcej banky a obdržanie ostatných podkladov preukazujúcich existenciu pohľadávky;
 • z účtovnej pohľadávky: účtovná pohľadávka krytá zárukou vzniká dodaním tovaru/služieb podľa podmienok kontraktu, pričom tento fakt nesmie byť v rozpore s textáciou záruky, ktorá kryje zaplatenie. Podmienkou realizácie postúpenia je predloženie dokumentov potvrdzujúcich dodanie (napr. dopravný doklad, poistka, preberací protokol).

Hlavné výhody: 

 • eliminácia platobného rizika z nezaplatenia pohľadávky
 • flexibilné financovanie vhodné hlavne pre proexportne orientované spoločnosti
 • zrýchlenie Cashflow vývozcu, keďže obdrží platbu od OTP Banky Slovensko a. s. prakticky ihneď po zrealizovaní dodávky a to bez ohľadu na to akú odloženú splatnosť poskytne svojmu odberateľovi
 • mimosúvahové financovanie, t.j. financovanie bez navýšenia vývozcovej angažovanosti v OTP Banke Slovensko a. s.
 • poskytnutie odloženej splatnosti odberateľovi a tým zlepšenie si svojej konkurencieschopnosti na trhu
 • ak pohľadávka znie na inú menu ako EUR, tak aj určitú formu eliminácie kurzového rizika, nakoľko platbu obdrží ihneď po dodávke a nie v stanovených dátumoch splatnosti
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.