menu-icon menu-icon
Domov

Štandardný účet

Platobný účet so základnými funkciami

OTP Banka Slovensko, a.s. v zmysle § 27 d zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení poskytuje s účinnosťou od 1.2.2016 Platobný účet so základnými funkciami (ďalej len „Štandardný účet“) klientom – spotrebiteľom v nasledovnom rozsahu:

Podmienky zriadenia

 • fyzická osoba - spotrebiteľ s pobytom v Európskej únii, vrátane spotrebiteľa bez pobytu na území Slovenskej republiky, žiadateľa o azyl a spotrebiteľa, ktorému nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorého vyhostenie nie je možné z právnych dôvodov alebo faktických dôvodov
 • spotrebiteľ nemá ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Štandardného účtu v žiadnej banke a v pobočke zahraničnej banky zriadený platobný účet, ktorý obsahuje všetky bankové služby platobného účtu so základnými funkciami okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov
 • banka zriadenie Štandardného účtu nepodmieňuje poskytnutím ďalších služieb alebo ponúkaním akcií banky, ak táto podmienka platí pre všetkých jej klientov.

Spotrebiteľ, ktorému bol poskytnutý štandardný účet si nesmie zriadiť žiadny ďalší platobný účet okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou a prijímania vkladov formou sporiaceho produktu a to sporením platobnou kartou, sporením jednorázovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov v banke a v pobočke zahraničnej banky.

Spotrebiteľ predloží

 • doklad totožnosti
 • písomnú žiadosť o poskytnutie Štandardného účtu, ktorej súčasťou je čestné vyhlásenie, v ktorom spotrebiteľ  potvrdí, že spĺňa podmienky pre zriadenie Štandardného účtu

Banka je oprávnená zamietnuť žiadosť o poskytnutie Štandardného účtu ak:

 • zriadenie Štandardného účtu je v rozpore so zákonom 297/2008 Z.z.o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 • spotrebiteľ má zriadený platobný účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý obsahuje všetky bankové služby Štandardného účtu
 • márne uplynie lehota 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy banky spotrebiteľovi na doplnenie  neúplnej, resp. nesprávne vyplnenej žiadosti o poskytnutie Štandardného účtu

Rozsah služieb zahrnutých v Štandardnom účte

 • zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu v EUR
 • neobmedzený počet platobných operácií v mene EUR
  • vklad hotovosti - vklad finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste
  • výber hotovosti - výber finančných prostriedkov v hotovosti v obchodnom mieste
  • výber hotovosti z bankomatov OTP Banky Slovensko, ČSOB a z bankomatov v rámci skupiny KBC
  • spracovanie prijatej platby
  • úhrada - jednorazový platobný príkaz na úhradu zadaný v obchodnom mieste banky (na formulári určenom bankou)
  • úhrada -  jednorazový platobný príkaz na úhradu zadaný elektronickým bankovníctvom
  • úhrada na základe trvalého príkazu na úhradu zadaného v obchodnom mieste banky
  • SEPA inkaso - platba na základe súhlasu s inkasom
  • platby kartou
 • zriadenie a prevádzkovanie služby elektronického bankovníctva
 • vydanie a obnova jednej platobnej karty Mastercard Standard majiteľovi účtu
 • mesačný výpis elektronicky, osobne alebo poštou
 • zriadenie Sporiaceho účtu so základnou úrokovou sadzbou

Výška poplatku za Štandardný účet je 3,00 € mesačne.

Mimosúdne riešenie sporov

Spory zo zmluvy o vedení Štandardného účtu možno riešiť mediáciou za podmienok stanovených zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

Ak spotrebiteľ a banka uzatvoria osobitnú rozhodcovskú zmluvu, spory zo zmluvy o vedení Štandardného účtu je možné riešiť aj v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to prostredníctvom Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, číslo povolenia Ministerstva spravodlivosti SR SRS 003.

Informácia o Štandardnom účte predávanom od 1.2.2016

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.