menu-icon menu-icon
Domov

Stratégia vykonávania pokynov

Stratégia vykonávania pokynov obsahuje informácie pre klientov a určuje postupy Banky pre vykonávanie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov podľa definície smernice Európskeho parlamentu a Rady (MiFID) ES/2004/39 a v súlade s ustanovením § 73p zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

Účelom tohto dokumentu je zverejnenie stratégie vykonávania pokynov pri realizácii obchodov s finančnými nástrojmi a poskytnutie zákonom požadovaných informácií klientom Banky.1. Základné pojmy

Banka - OTP Banka Slovensko, a.s.,
Finančný nástroj - nástroj finančného trhu uvedený v prílohe č. 1 Stratégie,
Klient – profesionálny alebo neprofesionálny v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Miesto výkonu - miesto, kde banka vykonáva pokyny svojich klientov a patrí sem regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém (MTF), systematický internalizátor, tvorca trhu, iný poskytovateľ likvidity alebo osoba vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte,
MiFID - smernica Európskeho parlamentu a Rady ES/2004/39 z 21.4.2004 o trhoch s finančnými nástrojmi,
Mnohostranný obchodný systém (MTF) - znamená mnohostranný systém prevádzkovaný investičnou spoločnosťou alebo organizátorom trhu, ktorý spája záujmy viacerých tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje v systéme a v súlade s nediskriminačnými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva v súlade s ustanoveniami MiFID-u,
OTC trh - (Over the counter trh) predstavuje všetky trhy okrem regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému (MTF) a systematického internalizátora, pričom ide predovšetkým o trhy, na ktorých poskytuje likviditu nevyhnutnú na vykonanie pokynu tvorca trhu (tzv. market maker), iný poskytovateľ likvidity alebo osoba vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte
Neprofesionálny klient - klient banky zaradený v kategórii neprofesionálny klient v zmysle zákona o CP,
Pokyn - pokyn klienta na nákup alebo predaj finančného nástroja akceptovaný bankou za účelom jeho vykonania alebo postúpenia tretej strane na vykonanie na účet klienta,
Profesionálny klient - klient banky zaradený v kategórii profesionálny klient v zmysle zákona o CP,
Regulovaný trh - znamená multilaterálny systém prevádzkovaný a/alebo riadený organizátorom trhu, ktorý spája, alebo umožňuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať finančné nástroje v systéme a v súlade s nediskriminačnými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva týkajúca sa finančných nástrojov prijatých na obchodovanie podľa jeho pravidiel a/alebo systémov a ktorý je povolený a funguje pravidelne a v súlade s ustanoveniami MiFID-u,
Stratégia - stratégia vykonávania pokynov,
Systematický internalizátor - obchodník s cennými papiermi, ktorý na organizovanom, opakovanom a systematickom základe obchoduje na vlastný účet tak, že vykonáva pokyny klienta mimo regulovaného trhu alebo mimo mnohostranného obchodného systému,
Záväzná kotácia - priama požiadavka klienta adresovaná banke na poskytnutie záväznej kotácie ceny finančného nástroja za účelom realizácie obchodu na účet klienta,
Zákon o CP - zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

2. Rozsah použitia stratégie

Stratégia sa uplatňuje pre nasledujúce investičné služby:

 • a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúce sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
 • b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet.

Banka uplatní postupy uvedené v stratégií vtedy, ak vykonáva pokyn klienta na jeho účet a Banka vystupuje ako obstarávateľ, sprostredkovateľ alebo vykonávateľ pokynu, kde Banka vyvíja činnosti a postupy smerujúce k vykonaniu tohto pokynu, ktoré môžu ovplyvniť výsledok vykonania pokynu. Stratégiu Banka poskytuje každému klientovi jednorazovo, na začiatku obchodného vzťahu, resp. ak dôjde ku zmene stratégie vykonávania pokynov.

Stratégiu Banka neuplatňuje:

 • ak Banka postupuje podľa konkrétnej inštrukcie klienta,
 • ak je klient klasifikovaný ako oprávnená protistrana v zmysle § 73  Zákona o CP,
 • ak Banka poskytne na žiadosť klienta záväznú kotáciu finančného nástroja a transakcia sa uskutoční na základe tejto kotácie.

 

3. Finančné nástroje

Finančné  nástroje sú uvedené v prílohe č. 1. Pod túto stratégiu nepatria spotové devízové transakcie a operácie súvisiace s poskytovaním úverov. Banka rozdeľuje finančné nástroje na tie, s ktorými sa obchoduje len na regulovanom trhu, finančné nástroje, s ktorými sa obchoduje len na OTC trhu a tie, s ktorými sa obchoduje na obidvoch trhoch súčasne.

 

4. Kritéria vykonávania pokynov

Na vykonanie pokynov klientov banka prijala súbor primeraných opatrení na dosiahnutie čo najlepšieho možného výsledku pre klienta za daných okolností. Vykonanie pokynu je ovplyvnené najmä faktormi ako sú cena, náklady, rýchlosť, pravdepodobnosť vykonania,  pravdepodobnosť vysporiadania.

Banka zohľadňuje pri určovaní dôležitosti jednotlivých kritérií  tieto skutočnosti:

 • charakteristika klienta vrátane kategórie klienta, a to či ide o neprofesionálneho alebo profesionálneho klienta,
 • povaha pokynu klienta,
 • charakteristika finančných nástrojov, ktoré sú predmetom tohto pokynu,
 • charakteristika miest výkonu, kde môže byť pokyn postúpený.

Banka pri vykonávaní pokynov klienta dáva najväčšiu dôležitosť cene a nákladom na transakciu. Pre dosiahnutie  najlepšieho výsledku pre klienta môže banka na základe svojho uváženia zvážiť prioritu nasledujúcich kritérií ako sú cena, náklady, pravdepodobnosť vykonania, pravdepodobnosť vysporiadania za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku vykonania pokynu klienta.

V prípade ak banka vykonáva pokyn klienta s finančným nástrojom, ktorý sa obchoduje výhradne na OTC trhu, tak Banka ako prioritné kritérium použije pravdepodobnosť vykonania a vysporiadania pokynu. Banka po prijatí pokynu klienta s finančným nástrojom, ktorý sa obchoduje výhradne na OTC trhu a po získaní súhlasu klienta pre vykonanie pokynu na OTC trhu zabezpečí vykonanie pokynu klienta na základe pravdepodobnosti vykonania a vysporiadania pokynu.

V obchodoch s finančnými nástrojmi, ktoré sa obchodujú na OTC trhoch môže Banka vystupovať ako aktívna protistrana a v niektorých prípadoch môže stanoviť cenu na základe vlastných interných modelov. V prípade obchodov na OTC trhoch sú transakcie realizované a vysporiadané mimo organizovaného obchodného systému, Banka nesmie byť braná na zodpovednosť za nevykonanie maximálneho úsilia na zabezpečenie povinností vyplývajúcich z tejto stratégie v prípade ak, realizácia alebo vysporiadanie pokynu nenastane v dôsledku porušenia povinností na strane klienta. Za účelom identifikácie najlepšieho možného výsledku vykonania pokynu pre klienta, Banka neporovnáva výsledky, ktoré môžu byť dosiahnuté na základe použitia tejto stratégie s výsledkami, ktoré by mohli byť dosiahnuté pre klienta inou finančnou inštitúciou na základe použitia stratégie vykonávania pokynov tejto inštitúcie alebo na základe inej štruktúry poplatkov.

Vykonávanie pokynov s najlepším možným výsledkom sa neuplatňuje v prípade konkrétnej inštrukcie klienta. Banka vykoná pokyn v súlade s danou inštrukciou a tak si Banka splní  povinnosť vykonať pokyn s najlepším možným výsledkom.

 

5. Miesto výkonu

Miesto výkonu predstavuje regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém (MTF), systematický internalizátor, tvorca trhu, iný poskytovateľ likvidity alebo osoba vykonávajúca obdobné činnosti v nečlenskom štáte. Banka má právo v prípadoch, keď to uzná za vhodné pridávať alebo odoberať miesta výkonu v súvislosti s vykonávaním stratégie.

Banka je oprávnená prehodnotiť pre konkrétne finančné nástroje miesta výkonu, aby banke umožnili získavať najlepší možný výsledok pre vykonávanie pokynov klienta. Aktuálny zoznam miest výkonu je uvedený v prílohe č. 2. Banka neinformuje jednotlivo klientov o zmenách v zozname miest výkonu. Banka sa súčasne zaväzuje, že nebude určovať ani účtovať poplatky a provízie spojené s vykonávaním pokynov spôsobom, ktorý by diskriminoval niektoré miesta výkonu.

Banka bude pri  vykonávaní pokynov klienta používať pri výbere miesta výkonu   nasledujúce  pravidlá:

 • a) v prípade finančných nástrojov obchodovaných na regulovaných trhoch, na ktoré má Banka priamy prístup, Banka vykoná pokyn klienta na regulovanom trhu, ak Banka usúdi, že takto dosiahnutý výsledok vykonania pokynu bude pre klienta predstavovať najlepší možný výsledok vykonania pokynu,
 • b) v prípade finančných nástrojov obchodovaných na regulovaných trhoch, na ktoré nemá banka priamy prístup, môže Banka presunúť pokyn klienta na tretiu osobu prostredníctvom ktorej vstupuje na regulovaný trh, ak banka usúdi, že takto dosiahnutý výsledok vykonania pokynu bude pre klienta predstavovať najlepší možný výsledok vykonania pokynu,
 • c) v prípade finančných nástrojov obchodovaných na OTC trhoch, Banka vykoná pokyn na OTC trhoch,
 • d) banka bude vystupovať sama o sebe ako miesto výkonu v prípadoch ak Banka usúdi, že takto dosiahnutý výsledok vykonania pokynu bude predstavovať najlepší možný výsledok vykonania pokynu,
 • e) v prípade finančných nástrojov obchodovaných na regulovaných trhoch, banka môže vykonať pokyn na OTC trhoch v prípade, ak Banka usúdi, že takto dosiahnutý výsledok vykonania pokynu bude pre klienta predstavovať najlepší možný výsledok vykonania pokynu.

Ak  Banka  vystupuje ako miesto výkonu a vykoná pokyn klienta oproti vlastnému portfóliu, Banka pri určovaní ceny berie do úvahy typ finančného nástroja, likviditu daného finančného nástroja, prípadne iné skutočnosti, ktoré ovplyvňujú výšku ceny finančného nástroja a použije všetky dostupné informácie zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé, vrátane informácií dostupných z regulovaných trhov, informácií od sprostredkovateľov reálnych dát za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku vykonania pokynu. Banka použije spôsob vykonania pokynu do vlastného portfólia iba v prípadoch, kedy je odôvodnené domnievať sa, že vykonanie pokynu do vlastného portfólia zabezpečí dosiahnutie najlepšieho možného výsledku vykonania pokynu.

 

6. Špecifické inštrukcie klienta

Ak klient v pokyne uvedie špecifické inštrukcie na vykonanie pokynu, Banka vykoná pokyn na základe týchto špecifických inštrukcií klienta. V tomto prípade:

 • a) Banka nebude môcť uskutočniť všetky postupy na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku vykonania pokynu uvedené v tejto stratégii
 • b) Banka nenesie zodpovednosť za vykonanie pokynu v zmysle tejto stratégie,
 • c) výsledok dosiahnutý takto vykonaným pokynom sa bude považovať za najlepší možný výsledok,
 • d) Banka nemôže zaručiť vykonanie pokynu.

 

7. Monitorovanie a aktualizácia stratégie

Banka bude pravidelne monitorovať a najmenej raz  ročne aktualizovať stratégiu vykonávania pokynov pre získavanie najlepšieho možného výsledku pre svojich klientov pri vykonávaní pokynov. Banka oznámi klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo zmeny stratégie prostredníctvom zverejnenia aktualizovanej verzie stratégie na svoje web stránke. Banka bude ďalej na svojej web stránke aktualizovať zoznam miest výkonu, pričom Banka nie je povinná informovať klienta o zmenách uskutočnených v zozname miest výkonu.


Zoznam príloh Stratégie vykonávania pokynov 

Príloha č. 1 Prehľad finančných nástrojov a investičných služieb

Príloha č. 2 Zoznam miest výkonu

Príloha č. 3 Opis finančných nástrojov a riziká s nimi spojené

 

 

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.