menu-icon menu-icon
Domov

Test vhodnosti a test primeranosti

Test vhodnosti a primeranosti v podmienkach OTP Banky

 • Pri poskytovaní vybraných investičných produktov a služieb je OTP Banka povinná získať potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností klienta alebo potenciálneho klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ investičného produktu a služby OTP Banky. Zároveň je OTP banka povinná posúdiť finančnú situáciu a investičné ciele klienta, a na základe takto získaných informácií odporučiť klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičný produkt alebo službu, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.
 • Ak OTP Banka poskytuje investičnú službu profesionálnemu klientovi, je oprávnená predpokladať, že vo vzťahu k produktom, obchodom a službám, pri ktorých je tento klient považovaný za profesionálneho klienta, má tento klient potrebnú úroveň skúseností a znalostí. Preto je OTP Banka oprávnená predpokladať, že klient je schopný finančne zvládnuť súvisiace investičné riziká v súlade s jeho investičnými cieľmi.
 • Test vhodnosti a primeranosti sa pred poskytnutím vybranej služby vykonáva len u neprofesionálneho klienta. Test vhodnosti sa opakuje najneskôr do 2 rokov od posledného testu. Formulár testu vhodnosti a primeranosti (111 kB).
 • Test obsahuje otázky z nasledovných oblastí:
  • Odbornosť vo finančníctve/skúsenosť,
  • Majetok/dynamika príjmu,
  • Ochota riskovať,
  • Transakčné zvyklosti.
 • Ak OTP Banka pri poskytovaní vybranej investičného produktu a služby, nezíska potrebné informácie podľa bodu 1, nesmie OTP Banka ako obchodník s CP odporúčať neprofesionálnemu klientovi alebo potenciálnemu klientovi investičné produkty a služby OTP Banky.
 • Ak sa klient alebo potenciálny klient rozhodne neposkytnúť informácie podľa bodu 5 tohto článku, alebo neposkytne dostatočné informácie týkajúce sa jeho znalostí a skúseností, OTP Banka je povinná upozorniť klienta alebo potenciálneho klienta, že takéto rozhodnutie mu neumožní určiť, či príslušný investičný produkt alebo služba sú pre neho vhodné. Toto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej forme. (Upozornenie - odmietnutie testu vhodnosti a primeranosti (122 kB)).
 • OTP Banka nesmie ovplyvňovať klienta alebo potenciálneho klienta na neposkytnutie požadovaných informácií.
 • Výpočet investičného profilu sa vykoná automaticky na pobočke OTP Banky po vyplnení príslušného formulára.
 • Výsledkom testu vhodnosti a primeranosti je investičný profil klienta.

  Investičné profily klienta:
  • Stabilný
  • Konzervatívny
  • Vyvážený
  • Dynamický
 • Na základe investičného profilu OTP Banka klientovi môže ponúknuť príslušné produkty a služby tak, ako sú uvedené v zozname doporučených produktov pre jednotlivých klientov podľa ich investičného profilu. Zoznam doporučených produktov pre jednotlivých klientov.
 • V prípade že klient požaduje od OTP Banky produkt, ktorý nevyhovuje jeho investičnému profilu (viď. horeuvedený zoznam doporučených produktov) je klient povinný podpísať prehlásenie v štandardizovanej podobe. Požiadavka na realizáciu investičnej služby (110 kB).
SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.