menu-icon menu-icon
Domov

Úvery so SIH antikorona zárukou

Úvery pre mikro, malé a stredné podniky na preklenutie súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu, zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka. Toto financovanie je zabezpečené z operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Úvery so SIH antikorona zárukou ponúkajú:

 • finančné prostriedky vo výške max. 1 180 000 EUR  
 • financovanie
  • prevádzkového kapitálu a investícií do hmotného a/alebo nehmotného majetku s cieľom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený krízovou situáciou a s cieľom udržania alebo zvýšenia počtu pracovných miest
  • vo forme splátkového úveru na obdobie od 3 do 4 rokov
 • zabezpečenie vo forme SIH antikorona záruky
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným investičným a prevádzkovým úverom
 • nulový poplatok za poskytnutie/ navýšenie a predčasné splatenie úveru
 • odklad splácania istiny a úrokov o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru a úrokovú bonifikáciu (úhradu časti alebo celej sumy úroku), max. o 4 % p.a. za podmienok udržania priemernej zamestnanosti a plnenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Úvery so SIH antikorona zárukou sú určené pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá:

 • spĺňa definíciu pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej „MSP“) v zmysle „Prílohy I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“, t.j. má počet pracovníkov menej ako 250 a jej ročný obrat neprekračuje 50 mil. EUR a/alebo ročné aktíva neprekračujú 43 mil. EUR
 • vznikla, podniká a zároveň jej investícia bude realizovaná na území SR
 • spĺňa nasledovné podmienky:
  • nepodniká v oblastiach poľnohospodárskej prvovýroby a lesného hospodárstva, spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, v oblasti rybárstva, akvakultúry
  • nevykonáva činnosť v odvetviach/sektoroch: výroba a distribúcia zbraní a streliva, zbraní a vojenského materiálu; výroba a distribúcia alkoholických výrobkov; spaľovanie odpadu (vrátane paliva získaného z odpadu) a spracovanie toxického odpadu; hazard a stávkové činnosti; zadržiavacie zariadenia, napr. väzenia, policajné stanice, školy s väzenskými funkciami;  sektory a činnosti so silným etickým rozmerom, ktoré sa považujú za odvetvia so značným reputačným rizikom (napr. pornografia; klonovanie ľudí na účely výskumu alebo terapeutické účely; geneticky modifikované organizmy; atď.
  • spĺňa ďalšie podmienky oprávnenosti MSP určené v Schéme pomoci de minimis DM - 4/2020 Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (záruka a bonifikácia úroku) a súvisiacich nariadeniach Európskej komisie pre poskytnutie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Ďalšie podmienky oprávnenosti MSP

 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
 • konečný užívateľ výhod (v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu) nie je daňovým rezidentom v Daňovom raji
 • nie je predmetom a nespĺňa kritériá pre predmet konkurzného konania na návrh svojich veriteľov
 • nebol právoplatne odsúdený za trestný čin týkajúci sa jeho profesionálneho správania, ktorý by mohol ovplyvniť jeho schopnosť vykonávať jeho podnikateľskú činnosť
 • nebol právoplatne odsúdený za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy EÚ
 • nedopustil sa skresľovania pri poskytovaní informácií požadovaných na účely výberu MSP
 • nie je vedený v centrálnej databáze vylúčených subjektov, ktorú zriadila a vedie Komisia na základe nariadenia (ES, Euratom) č. 1302/2008
 • voči MSP nebolo počas piatich rokov pred poskytnutím úveru prijaté právoplatné rozhodnutie, ktoré ukladá tomuto MSP sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov;
 • neprekročil/neprijal maximálnu výšku pomoci de minimis stanovenú Európskou úniou počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov, a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis
 • spĺňa bankou stanovené podmienky pre poskytovanie úverov

Úvery so SIH antikorona zárukou sú poskytované na základe predloženej písomnej žiadosti, po individuálnom zhodnotení finančnej situácie a účelu financovania.

Účely financovania

Oprávnené účely financovania:

 • investície hmotného a nehmotného majetku, a to vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch, za predpokladu, že sa takýto prevod uskutoční medzi nezávislými investormi
 • financovanie prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo rozširovaním činností, ktoré sú doplnkové k činnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode vyššie a sú s nimi spojené
 • financovanie prevádzkového kapitálu týkajúceho sa založenia, posilnenia alebo rozšírenia novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti klienta
 • financovanie prevádzkového kapitálu na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (udržanie pracovných miest ap.),
 • financovanie prevádzkového kapitálu na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku.

Neoprávnené účely, projekty a výdavky financovania

 • refinancovanie a/alebo reštrukturalizácia existujúceho úveru;
 • financovanie čisto finančných činností a výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných investícií a na poskytovanie spotrebiteľských úverov
 • financovanie prevádzkových potrieb/investícií, ktoré sa fyzicky skončili alebo plne realizovali ešte pred predložením žiadosti o úver
 • financovanie projektov týkajúcich sa nasledujúcich oblastí a investícií - odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární; investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES; výroba, spracovanie a uvádzanie tabaku a tabakových výrobkov na trh; investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie
 • financovanie neoprávnených výdavkov - úroky z dlhov; kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu v zmysle investičného zámeru (v prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %); výdavky na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy podnikom vykonávajúcim cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu
 • financovanie výdavkov, na ktoré bola poskytnutá pomoc na základe akéhokoľvek operačného programu alebo akejkoľvek schémy pomoci, ktorá vylučuje spolufinancovanie z verejných zdrojov

Podrobnejšie informácie o podmienkach úverov vrátane aktuálnej výšky úrokových sadzieb a poplatkov vám radi poskytnú poradcovia v rámci regionálnych korporátnych centier a micro centier OTP Banky Slovensko, a.s.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.