menu-icon menu-icon
Domov

Úvery so SIH antikorona zárukou

Úvery pre mikro, malé a stredné podniky na preklenutie súčasných zdravotno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu, zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka. Toto financovanie je zabezpečené z operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Úvery so SIH antikorona zárukou ponúkajú:

 • finančné prostriedky vo výške max. 1 180 000 EUR  
 • financovanie
  • prevádzkového kapitálu a investícií do hmotného a/alebo nehmotného majetku s cieľom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený krízovou situáciou a s cieľom udržania alebo zvýšenia počtu pracovných miest
  • vo forme kontokorentného/revolvingového úveru na obdobie 1 roka s možnosťou obnovy na ďalšie 3 roky
  • vo forme splátkového úveru na obdobie od 3 do 4 rokov
 • zabezpečenie vo forme SIH antikorona záruky
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným investičným a prevádzkovým úverom
 • nulový poplatok za poskytnutie/ navýšenie a predčasné splatenie úveru
 • v prípade splátkových úverov - odklad splácania istiny a úrokov o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru a úrokovú bonifikáciu (úhradu časti alebo celej sumy úroku), max. o 4 % p.a. za podmienok udržania priemernej zamestnanosti a plnenia záväzkov voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Úvery so SIH antikorona zárukou sú určené pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá:

 • spĺňa definíciu pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej „MSP“) v zmysle „Prílohy I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“, t.j. má počet pracovníkov menej ako 250 a jej ročný obrat neprekračuje 50 mil. EUR a/alebo ročné aktíva neprekračujú 43 mil. EUR
 • vznikla, podniká a zároveň jej investícia bude realizovaná na území SR
 • spĺňa nasledovné podmienky:
  • nepodniká v oblastiach poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov, v oblasti rybárstva, akvakultúry
  • nevykonáva nezákonnú hospodársku činnosť (ľudské klonovanie na reprodukčné účely, akúkoľvek produkciu, obchodnú činnosť alebo inú aktivitu, ktorá je ilegálna podľa zákonov alebo nariadení platných pre príslušnú oblasť), nepodniká v oblasti výroby a obchodu s tabakom a destilovanými alkoholickými nápojmi, so zbraňami a muníciou všetkých druhov; neprevádzkuje kasína a podobné podniky
  • spĺňa ďalšie podmienky oprávnenosti MSP určené v Schéme pomoci de minimis DM - 4/2020 Záručný nástroj na zmiernenie obmedzení spôsobených chorobou COVID-19 (záruka a bonifikácia úroku) a súvisiacich nariadeniach Európskej komisie pre poskytnutie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Ďalšie podmienky oprávnenosti MSP

 • nie je vedený v centrálnej databáze vylúčených subjektov, ktorú zriadila a vedie Komisia na základe nariadenia (ES, Euratom) č. 1302/2008
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
 • nebola mu poskytnutá pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiaca s vyvážanými množstvami, so zriadením a prevádzkou distribučnej siete alebo s inými bežnými výdavkami spojenými s vývoznou činnosťou
 • nebola mu poskytnutá pomoc podmienená použitím domáceho tovaru namiesto dovezeného tovaru
 • nie je predmetom a nespĺňa kritériá pre predmet konkurzného konania na návrh svojich veriteľov a nie je podnik v ťažkostiach;
 • nedopustil sa skresľovania pri poskytovaní informácií požadovaných na účely výberu MSP;
 • nebol právoplatne odsúdený za trestný čin týkajúci sa jeho profesionálneho správania, ktorý by mohol ovplyvniť jeho schopnosť vykonávať jeho podnikateľskú činnosť
 • nebol právoplatne odsúdený za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akékoľvek iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy EÚ
 • voči MSP nebolo počas piatich rokov pred poskytnutím úveru prijaté právoplatné rozhodnutie, ktoré ukladá tomuto MSP sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov;
 • je registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona o RPVS, ak sa na príslušný MSP Zákon o RPVS vzťahuje
 • neprekročil/neprijal maximálnu výšku pomoci de minimis stanovenú Európskou úniou počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov, a to aj od iných poskytovateľov alebo v rámci iných schém pomoci de minimis
 • spĺňa bankou stanovené podmienky pre poskytovanie úverov

Úvery so SIH antikorona zárukou sú poskytované na základe predloženej písomnej žiadosti, po individuálnom zhodnotení finančnej situácie a účelu financovania.

Účely financovania

Oprávnené účely financovania:

 • investície hmotného a nehmotného majetku, súvisiace s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest, a to vrátane prevodu vlastníckych práv v podnikoch, za predpokladu, že sa takýto prevod uskutoční medzi nezávislými investormi
 • financovanie prevádzkového kapitálu súvisiaceho s rozvojom alebo rozširovaním činností, ktoré sú doplnkové k činnostiam uvedeným v predchádzajúcom bode vyššie a sú s nimi spojené
 • financovanie prevádzkového kapitálu súvisiaceho s udržaním alebo zvýšením počtu pracovných miest a týkajúceho sa založenia, posilnenia alebo rozšírenia novej alebo existujúcej podnikateľskej činnosti klienta
 • financovanie prevádzkového kapitálu na podporu osobitného prístupu k znevýhodneným sociálnym skupinám a na realizáciu sociálne orientovaných opatrení (udržanie pracovných miest ap.),
 • financovanie prevádzkového kapitálu na podporu MSP s obmedzeným prístupom ku kapitálu v dôsledku udalostí mimo kontrolu podniku.

Neoprávnené účely, projekty a výdavky financovania

 • refinancovanie a/alebo reštrukturalizácia existujúceho úveru;
 • financovanie čisto finančných činností a výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných investícií a na poskytovanie spotrebiteľských úverov;
 • financovanie prevádzkových potrieb/investícií, ktoré sa fyzicky skončili alebo plne realizovali ešte pred predložením žiadosti o úver;
 • financovanie projektov týkajúcich sa nasledujúcich oblastí a investícií - odstavenie alebo výstavba jadrových elektrární; investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES; produkcia a predaj tabakových výrobkov a liehovinových destilátov a príbuzných produktov;  investície do letiskovej infraštruktúry, pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo ich nesprevádzajú investície nevyhnutné na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu tejto infraštruktúry na životné prostredie; nelegálne ekonomické aktivity (akákoľvek produkcia, obchodná činnosť alebo iná aktivita, ktorá je ilegálna podľa zákonov alebo nariadení platných pre príslušnú oblasť); financovanie výroby a predaja zbraní a munície všetkých druhov; kasína a im podobné zariadenia; výskum a vývoj alebo technické zlepšovanie súvisiace s elektronickými dátovými aplikáciami, ktoré sú zamerané na (i) podporu akejkoľvek z aktivít zahrnutých do nepodporovaných sektorov uvedených v predchádzajúcich bodoch, (ii) internetový gambling a online kasína, a (iii) pornografiu, alebo ktoré slúžia na umožnenie ilegálneho (i) prístupu do elektronických databáz, (ii) sťahovanie elektronických dát, a poskytnutie podpory pre financovanie výskumu, vývoja alebo technického zhodnotenia v súvislosti s (i) klonovaním ľudí pre výskumné alebo terapeutické účely alebo (ii) geneticky modifikovanými organizmami;
 • financovanie neoprávnených výdavkov - úroky z dlhov; kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu presahujúcu 10 % celkových oprávnených výdavkov na príslušnú operáciu v zmysle investičného zámeru (v prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %); výdavky na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy podnikom vykonávajúcim cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu;
 • financovanie výdavkov/operácie, na ktoré bola poskytnutá pomoc z iného nástroja EÚ a na základe akéhokoľvek operačného programu, iného ako je Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Podrobnejšie informácie o podmienkach úverov vrátane aktuálnej výšky úrokových sadzieb a poplatkov vám radi poskytnú poradcovia v rámci regionálnych korporátnych centier a micro centier OTP Banky Slovensko, a.s.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/uvery-so-sih-antikorona-zarukou
chat OTP OnlineChat