menu-icon menu-icon
Domov

Úvery so SIH antikorona zárukou 2

Úvery na preklenutie finančných ťažkostí spôsobenými koronakrízou, zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2.

Toto financovanie je zabezpečené z operačného programu, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo zdrojov štátnych finančných aktív (ŠFA).

Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2b.

Úvery ponúkajú:

 • finančné prostriedky vo výške max. 2 000 000 EUR (pre mikro podniky max. 500 000 EUR)
 • financovanie
  • prevádzkového kapitálu a Obnovovacej investície - investície do dlhodobého hmotného majetku, ktorej účelom je nahradiť alebo zachovať (opraviť, rekonštruovať) existujúci dlhodobý hmotný majetok klienta
  • s cieľom vysporiadať sa s obmedzeným prístupom ku kapitálu, ktorý je spôsobený krízovou situáciou a s cieľom udržania alebo zvýšenia počtu pracovných miest
  • vo forme splátkového úveru na obdobie od 2 do 6 rokov
 • zabezpečenie SIH antikorona zárukou 2b
 • zvýhodnenú úrokovú sadzbu vo výške 1,90 % p.a.
 • možnosť odkladu splácania istiny a úrokov o 12 mesiacov od prvého čerpania úveru
 • nulový poplatok za poskytnutie, navýšenie a predčasné splatenie úveru
 • možnosť odpustenia záručného poplatku za podmienok udržania priemernej zamestnanosti za prvých 12 mesiacov od prvého čerpania úveru a plnenia záväzkov voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Úvery sú určené pre fyzickú osobu podnikateľa alebo právnickú osobu:

 • ktorá spĺňa definíciu pre mikro, malé a stredné podniky (ďalej „MSP“) v zmysle „Prílohy I k Nariadeniu Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie“, t.j. má počet zamestnancov menej ako 250 a jej ročný obrat neprekračuje 50 mil. EUR a/alebo ročné aktíva neprekračujú 43 mil. EUR alebo je veľkým podnikom (ďalej veľký podnik a MSP spoločne ako „Podnik“)
 • ktorá vznikla, podniká a zároveň z úveru budú financované aktivity vykonávané v SR
 • ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
  • nie je v konkurze, resp. reštrukturalizácii
  • nemá voči sociálnej poisťovni, resp. zdravotnej poisťovni podlžnosti po lehote splatnosti viac ako 90 dní
  • spĺňa ďalšie podmienky oprávnenosti Podniku určené v
   • Schéme štátnej pomoci na podporu naplnenia základnej úrovne potrieb likvidity štátnymi zdrojmi v súvislosti s nákazou Covid-19 –SIH SA.57484 (2020/N) zverejnená v Obchodnom vestníku č. 121/2020, v aktuálnom znení („Schéma štátnej pomoci k SIHAZ 2b“)
   • Dočasnom rámci pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 v znení jeho dodatku – oznámenie Komisie o zmene Dočasného rámca C(2020) 2215 final zo dňa 3.4.2020“ („Dočasný rámec“)

 

Ďalšie podmienky oprávnenosti Podniku

 • nie je úverovou inštitúciou a finančnou inštitúciou
 • k 31. decembra 2019 nebol Podnikom v ťažkostiach (odchýlne od uvedeného sa úver (pomoc) smie poskytnúť Mikropodnikom alebo Malým podnikom, ktoré už boli v ťažkostiach k 31. decembru 2019, a to pod podmienkou, že nie sú predmetom kolektívneho konkurzného konania podľa vnútroštátneho práva a že nedostali)
 • nevznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť neskôr, ako 12. marca 2020
 • nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom
 • nie je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa živnostenského zákona, alebo agentúrou dočasného zamestnávania
 • konečný užívateľ výhod Podniku nie je daňovým rezidentom v Daňovom raji
 • voči Podniku nebolo počas piatich rokov pred poskytnutím úveru prijaté právoplatné rozhodnutie, ktoré ukladá tomuto Podniku sankciu za porušenie akéhokoľvek právneho predpisu zakazujúceho nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, v znení neskorších predpisov
 • je registrovaný v registri partnerov verejného sektora v súlade s ustanoveniami Zákona o RPVS, ak sa na príslušný Podnik Zákon o RPVS vzťahuje

Úvery sú poskytované na základe predloženej písomnej žiadosti, po individuálnom zhodnotení finančnej situácie a účelu financovania.

Oprávnené účely financovania

 • financovanie nákladov/výdavkov súvisiacich s Obnovovacou investíciou (t.j. investíciou do dlhodobého hmotného majetku, ktorej účelom je nahradiť alebo zachovať (opraviť, rekonštruovať) existujúci dlhodobý hmotný majetok klienta)
 • financovanie  prevádzkového kapitálu (t.j. financovanie prevádzkových výdavkov vrátane daňových, colných a odvodových záväzkov, aj neuhradených prevádzkových nákladov, ktoré vznikli ešte pred podaním žiadosti o úver, ak ich splatnosť pripadá úplne alebo čiastočne na obdobie od 12. 3. 2020.)

Neoprávnené účely, projekty a výdavky financovania

 • refinancovanie existujúcich záväzkov voči OTP Banke Slovensko, a.s. alebo iným úverovým inštitúciám
 • financovanie čisto finančných činností a výstavby nehnuteľností vykonávanej ako činnosť v oblasti finančných investícií a na poskytovanie spotrebiteľských úverov
 • spolufinancovanie výdavku, na ktorý bola Podniku poskytnutá pomoc na základe akéhokoľvek operačného programu alebo akejkoľvek schémy pomoci, ktorá vylučuje spolufinancovanie z verejných zdrojov
 • financovanie investičných výdavkov, ktoré nie sú Obnovovacou investíciou

Ďalšie podmienky počas čerpania a splácania úveru

 • nie je možné predčasné splatenia iných úverov, kým nedôjde k predčasnému splateniu Úveru so SIH antikorona zárukou 2b
 • nie je možné vyplácať podiely zo zisku, vyplácať vnútroskupinové úvery a pôžičky a poskytovať úvery, pôžičky voči tretím osobám

Podrobnejšie informácie o podmienkach úverov vrátane aktuálnej výšky úrokových sadzieb a poplatkov vám radi poskytnú poradcovia v rámci regionálnych korporátnych centier OTP Banky Slovensko, a.s.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.