menu-icon menu-icon
Domov

Uznesenia Valného zhromaždenia OTP Banky Slovensko, a.s.

Valné zhromaždenie OTP Banky Slovensko, a.s., ktoré sa konalo 7. apríla 2016, schválilo Výročnú správu OTP Banky Slovensko, a.s., účtovnú závierku za rok 2015 a návrh na zmenu stanov.

Valné zhromaždenie schválilo rozdelenie zisku za rok 2015, a to 10 % zo zisku do zákonného rezervného fondu a 90 % zo zisku do nerozdeleného zisku minulých rokov.

Externým audítorom banky na rok 2016 bude naďalej spoločnosť Deloitte Audit, s. r. o.
Za člena dozornej rady Valné zhromaždenie opätovne zvolilo p. Atanáza Popova.

SCROLL TO TOP