menu-icon menu-icon
Domov

Vyhraj s OTP Hypotékou - štatút

1. Úvod:
Súťaž „Vyhraj s OTP Hypotékou“ (ďalej „spotrebiteľská hra“, resp. „súťaž“) je určená pre všetkých finančných sprostredkovateľov spolupracujúcich s OTP Bankou, ktorí v čase od 15. mája do 15. júla 2018 splnia súťažné podmienky.
Súťaž nie je hazardnou hrou podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom súťaže je podpora poskytovania úverov na bývanie organizátora.

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže: OTP Banka Slovensko, a.s. so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 335/B, (ďalej aj „Organizátor“, resp. „OTP Banka“)


2. Účastníci súťaže
2.1.  Súťaž je určená pre sprostredkovateľov (od dosiahnutého veku 18. rokov), ktorí v čase od 15. mája do 15. júla 2018 sprostredkujú predaj úverov na bývanie OTP Banky (otp HYPO úver, otp REFINANC úver, otp AMERICKÁ hypotéka) tretej strane. 
2.2.  Súťaže sa môže zúčastniť len finančný sprostredkovateľ, ktorý pracuje pre spoločnosť, ktorá má s OTP Bankou podpísanú Zmluvu o obchodnom zastúpení.

3. Súťažné podmienky:

3.1. Účastník súťaže musí splniť podmienku sprostredkovania úverov na bývanie pre OTP Banku v hodnote najmenej 50 000 EUR počas trvania súťaže
3.2.  Za každých celých 10 000 EUR sprostredkovaných úverov na bývanie pre OTP Banku získa účastník výhru vo výške 10 EUR.
3.3.  Nárok na výhru sa vzťahuje na celú sumu sprostredkovaných úverov na bývanie v čase súťaže po prekročení sumy 50 000 EUR (vrátane tejto sumy). 
3.4.  Do súťaže sa nezapočítavajú objemy refinancovaných úverov na bývanie (otp REFINANC úver) z OTP Banky a úverov na bývanie nad 80% LTV.
3.5.  Do súťaže sa započítavajú len sprostredkované úvery na bývanie, ktoré boli klientom aspoň čiastočne načerpané v termíne súťaže.
3.6.  Pre súťaž boli vyčlenené výhry v celkovej výške 30 000 EUR. Po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených pre súťaž zaniká nárok na vyplatenie výhry pre finančného sprostredkovateľa (aj pred termínom ukončenia súťaže 15. júla 2018).
3.7   O predčasnom ukončení súťaže bude banka elektronicky (formou e-mailu alebo SMS) informovať finančných sprostredkovateľov spolupracujúcich s OTP Bankou min. 10 pracovných dní vopred.
3.8.  Účasť v súťaži nie je podmienená využívaním iných produktov v OTP Banke klientom.


4. Výhry v súťaži:

4.1.  Finančnému sprostredkovateľovi, ktorý získa nárok na vyplatenie výhry na základe splnenia súťažných podmienok, bude výhra vyplatená vo forme kreditu na palivovej karte vydanej spoločnosťou Slovnaft, a.s.
4.2. Finančným sprostredkovateľom, ktorí v čase od 15. mája do 15. júna 2018 splnia súťažné podmienky pre vyplatenie výhry, bude výhra vyplatená v termíne od 16. júna do 15. júla 2018
4.3. Finančným sprostredkovateľom, ktorí v čase od 16. júna do 15. júla 2018 splnia súťažné podmienky pre vyplatenie výhry, bude výhra vyplatená v termíne od 16. júla do 15. augusta 2018
4.4.  Výherca potvrdí podpisom prevzatie palivovej karty na základe preberacieho protokolu, ktorý bude obsahovať tieto údaje: meno, priezvisko, číslo sprostredkovateľa, číslo palivovej karty, sumu pre čerpanie a dátum prevzatia
4.5.  Palivové karty sú prenosné a pri ich čerpaní sa nevyžaduje identifikácia majiteľa
4.6.  Palivové karty majú platnosť tri roky od dátumu vydania.

5. Ochrana osobných údajov

5.1.  Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi svoj výslovný a dobrovoľný
súhlas na dobu trvania súťaže, najviac však do 31.07.2018, na spracovanie osobných údajov účastníka v rozsahu: meno, priezvisko, číslo finančného sprostredkovateľa na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži a doručenia výhry, pričom s osobnými údajmi účastníka bude nakladané v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to najmä zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a po 25.05.2018 v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Organizátor po 25.05.2018 spracúva osobné údaje účastníkov z dôvodu oprávneného záujmu organizácie súťaže na podporu predaja a jej vyhodnotenia.
5.2. Osobné údaje účastníka budú uchovávané po dobu trvania súťaže a doručovania výhier, najdlhšie do 31.07.2018. Účastník má právo požadovať od usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov a na vymazanie (likvidáciu) osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov.
5.3. V prípade otázok alebo sťažností  pre oblasť ochrany osobných údajov sa účastník môže písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu. Zodpovednú osobu možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: zodpovednaosoba@otpbanka.sk alebo listom na adresu OTP Banka Slovensko, a.s., Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, Štúrova 5, 813 54 Bratislava.
5.4. Účastník, ktorý tvrdí, že je priamo dotknutý na svojich právach ustanovených príslušnými právnymi predpismi, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.
5.5. Účastník zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie podľa príslušnej právnej úpravy, najmä identifikačné údaje organizátora, účel spracúvania osobných údajov (realizácia súťaže), zoznam spracúvaných osobných údajov, že bol informovaný o dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov, čase platnosti udeleného súhlasu, ako aj skutočnosť, že bol poučený o svojich právach ako dotknutej osoby a že sú mu známe všetky skutočnosti a podmienky spracovania osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov. 

6. Záverečné ustanovenia

6.1.  Za dodržiavanie pravidiel tejto spotrebiteľskej hry je zodpovedný jej Organizátor.
6.2.  Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas s oficiálnymi pravidlami súťaže, stanovenými týmto štatútom. Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi platným zákonom o dani z príjmov. Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
6.3.  Štatút spotrebiteľskej hry je zverejnený na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk/vyhraj-s-otp-hypotekou-statut
6.4.  Organizátor si vyhradzuje právo tento štatút kedykoľvek jednostranne zmeniť, ako aj právo súťaž zrušiť. Zmeny podmienok súťaže alebo ukončenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke banky www.otpbanka.sk/vyhraj-s-otp-hypotekou-statut


Bratislava, 15.5.2018

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Array
(
  [0] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-8
  [1] => http://www.otpbanka.sk/internet-banking
  [2] => http://www.otpbanka.sk/corporate-banking-1
  [3] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-internet-bankingu
  [4] => http://www.otpbanka.sk/mobil-banking
  [5] => http://www.otpbanka.sk/otp-viamo
  [6] => http://www.otpbanka.sk/call-centrum
  [7] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo-1
  [8] => http://www.otpbanka.sk/elektronicke-bankovnictvo
  [9] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-2
  [10] => http://www.otpbanka.sk/debetne-karty
  [11] => http://www.otpbanka.sk/kreditna-karta
  [12] => http://www.otpbanka.sk/darcekova-karta-1
  [13] => http://www.otpbanka.sk/google-pay
  [14] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby
  [15] => http://www.otpbanka.sk/elite-program
  [16] => http://www.otpbanka.sk/urazove-poistenie-pre-ready-karty
  [17] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet
  [18] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure
  [19] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-1
  [20] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass
  [21] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-6
  [22] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold
  [23] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-plat-kartam
  [24] => http://www.otpbanka.sk/elite-program-1
  [25] => http://www.otpbanka.sk/bezpecne-pouzivanie-platobnych-kariet-7
  [26] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sro
  [27] => http://www.otpbanka.sk/obnova-nepredavanych-a-poistenych-platobnych-kariet
  [28] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-3
  [29] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-1
  [30] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business
  [31] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-2
  [32] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam
  [33] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program
  [34] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-firma
  [35] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-4
  [36] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-2
  [37] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-2
  [38] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-3
  [39] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-1
  [40] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-1
  [41] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-agro
  [42] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-5
  [43] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-3
  [44] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-3
  [45] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-5
  [46] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-2
  [47] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-2
  [48] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-sbd
  [49] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-6
  [50] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-4
  [51] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-4
  [52] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-6
  [53] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-3
  [54] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-3
  [55] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-urad
  [56] => http://www.otpbanka.sk/platobne-karty-7
  [57] => http://www.otpbanka.sk/maestro-business-paypass-5
  [58] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-business-5
  [59] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-gold-7
  [60] => http://www.otpbanka.sk/doplnkove-sluzby-k-platobnym-kartam-4
  [61] => http://www.otpbanka.sk/mastercard-elite-program-4
  [62] => http://www.otpbanka.sk/3d-secure-ngo
)
http://www.otpbanka.sk/vyhraj-s-otp-hypotekou-statut