menu-icon menu-icon
Domov

Výsledky verejnej ponuky

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s. (ďalej aj ako „spoločnosť“), ktoré sa uskutočnilo dňa 5.4.2007, poverilo Predstavenstvo spoločnosti aby za podmienok ustanovených zákonom a určených stanovami spoločnosti rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti. V súlade s poverením Valného zhromaždenia Predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí konanom dňa 25.októbra 2011 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti a to upísaním nových akcií, ktorých emisný kurz mohol byť splatený len peňažným vkladom. Prospekt cenného papiera pre emisiu akcií spoločnosti bol schválený Národnou bankou Slovenska a bol zverejnený bezplatným sprístupnením v písomnej forme v sídle spoločnosti (Štúrova 5, 813 54 Bratislava) a na internetovej stránke spoločnosti. Podľa § 204a Obchodného zákonníka doterajší akcionári spoločnosti mali právo na prednostné upisovanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania. Lehota na upisovanie akcií akcionármi bola od 23. novembra 2011 do 6. decembra 2011 (vrátane 23. novembra 2011 a 6. decembra 2011). Akcie, ktoré neboli upísané s využitím práva podľa § 204a Obchodného zákonníka, už nebolo možné upísať. Upisovatelia boli povinní splatiť 100% emisného kurzu nimi upísaných akcií najneskôr do 9. decembra 2011. Výsledky upisovania akcií spoločnosti sú nasledovné:

Počet účinne upísaných akcií je 10 019 496 (slovom desať miliónov devätnásťtisíc štyristodeväťdesiatšesť) kusov. Menovitá hodnota upísaných akcií je 1,- EUR (slovom: jedno euro). Podoba upísaných akcií - zaknihovaný cenný papier. Forma upísaných akcií - akcia na meno. Druh upísaných akcií - kmeňové akcie, s upísanými akciami nie sú spojené žiadne osobitné práva. Emisný kurz upísaných akcií bol 1,- EUR (slovom: jedno euro ) za jednu akciu. Celkový rozsah zvýšenia základného imania spoločnosti je 10 019 496,- EUR (slovom: desať miliónov devätnásťtisíc štyristodeväťdesiatšesť eur) a toto zvýšenie základného imania spoločnosti bolo splatené v plnom rozsahu.

Nová výška základného imania spoločnosti po jeho zvýšení je 78 507 897,84 € (slovom sedemdesiatosem miliónov päťstosedem tisíc osemstodeväťdesiatsedem eur a osemdesiatštyri eurocentov), čo predstavuje súčet výšky doterajšieho základného imania a jeho zvýšenia podľa predchádzajúceho odseku.

SCROLL TO TOP
Rozumiem

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.